ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 19 май 2020 894 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли самоосигуряващо се лице да се смята за осигурено, ако не е внесло осигурителни вноски в пълен размер?

Фактическа Обстановка

Самоосигуряващо се лице представя пред НОИ болничен лист за временна неработоспособност за периода 29.11.2014 – 28.12.2014 г., за да му бъде изплатено обезщетение. НОИ отказва отпускане на обезщетението – с аргумента, че през 2014 г. за лицето са подадени данни за осигурителен доход в размер на 450 лв. Направена е справка в НАП, с която е установено, че с платените авансови вноски за осигуровки на лицето са погасени установени задължения за предходни периоди. Така се стига до извода, че осигурителните вноски на лицето не са платени в пълен размер. НОИ отказва изплащане на обезщетение за временна неработоспособност, а лицето обжалва отказа.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 54 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми септември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора М. Т. изслуша докладваното от съдията ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на глава дванадесета - чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на Д. Д. Х. от гр. София против решение № 3135 от 09.05.2016 г., постановено по адм. д. № 6622/2015 г. по описа на Административен съд София-град, с което се отхвърля жалбата на настоящата касаторка срещу решение № РО - 281 от 24.04.2015 г. на директора на ТП на НОИ - София-град, с което е потвърдено разпореждане № О - 21 - 999 - 82 - 00341927, издадено от Ръководителя на контрола по разходите на ДОО за отказ за отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване по болничен лист 1321239 серия А - 2014 за периода от 29.11.2014 г. до 28.12.2014 г., включително.

Поддържат се доводи за неправилност на решението, поради което се иска отмяната му. Претендира се и присъждане на сторените разноски.

Ответникът - директорът на ТП на НОИ - София-град, в представена писмена защита излага съображения за неоснователност на касационната жалба.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за допустимост и неоснователност на подадената касационна жалба.

Върховният административен съд, шесто отделение, преценява касационната жалба за допустима като подадена в срок и от надлежна страна, а разгледана по същество за основателна по следните съображения:

скрито платено съдържание: 629 думи;