ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 30 октомври 2020 703 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как се определя данъчната основа, когато лице купи недвижим имот за дадена сума, а в същото време се задължи да погаси кредит на продавача?

Фактическа Обстановка

Дружество учредява ипотека върху два апартамента във връзка с обезпечаване на свой кредит към банка, който е в размер на 60 000 евро. Впоследствие дружеството продава апартаментите на физическо лице за 24 000 лв. с ДДС. Сключено е и споразумение лицето да поеме задължението за погасяване на кредита на дружеството към банката, което скоро след това то изпълнява. НАП приема, че дължимият ДДС за доставката на апартамента е цената на продажбата в размер на 20 000 лв., заедно с размера на погасения от лицето кредит от 58 000 евро. Следователно данъчната основа е определена над 117 000 лв. с ревизионен акт, който дружеството обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 81 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на седемнадесети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Л. М. изслуша докладваното от съдията СТЕФКА КЕМАЛОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от АПК, във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Асорин" ЕАД, ЕИК: 200959782, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Алцеко" № 16, представлявано от управителя Х. С., подадена чрез пълномощник - адвокат Д. И., против Решение № 1862/02.11.2017 г., постановено по административно дело № 2508/2017 г. по описа на Административен съд - Пловдив. С оспореното решение е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Ревизионен акт № Р-16001616008046-091-001/14.06.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, в частта потвърдена с Решение № 482/17.08.2017 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" гр. Пловдив, относно установени задължения по ЗДДС в размер на 19 558,30 лева и лихви към тях в размер на 5 460,65 лева.

В касационната жалба се сочи неправилност на съдебното решение, като постановено в нарушение на материалния закон. Твърди се, че извършените от съда констатации били неправилни и несъответни на представените по делото доказателства. Основните съображения са в насока, че правоотношението по покупко-продажба на недвижимите имоти за цена от 24 000 лева и това по поемане на задължение от страна на купувача спрямо трето лице - "СИБАНК" ЕАД, представляват две отделни сделки, поради което смесването на престациите по тях от страна приходните органи и съда, било недопустимо. Иска се отмяна на съдебното решение и постановяване на друго, с което да се отмени ревизионния акт.

Касационната жалба се поддържа от адвокат Илиева, която моли да бъде уважена по изложените в нея съображения. Претендира присъждане на съдебно-деловодни разноски по представен списък.

От ответника по касационната жалба - Директор Дирекция "ОДОП" гр. Пловдив е постъпило писмено становище от процесуален представител главен юрисконсулт Стоянова, в което са изложени доводи в подкрепа на оспореното решение с молба да бъде потвърдено, както и се присъди съответното юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба, тъй като счита, че оспореното решение е правилно и законосъобразно, поради което предлага да бъде оставено в сила.

Върховният административен съд, състав на Първо отделение счита, че касационната жалба като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба се явява неоснователна.

Предмет на съдебния спор е допълнително начислен в тежест на ревизираното дружество данък върху добавената стойност в размер на 19 558,30 лева, ведно със съответните лихви, на основание чл. 86 ЗДДС, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т. 1 и чл. 25, ал. 2 ЗДДС, за извършена продажба на два апартамента, ведно с прилежащите общи части от сградата и правото на строеж и съответните идеални части от поземления имот, находящи се в гр. Пловдив, бул. "България" № 4, ет. 10, сграда № 3, ж.к. "Ори Билдинг".

скрито платено съдържание: 1155 думи;