ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 март 2020 786 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как се определя данъчната основа по ЗДДС, когато стоката се прехвърля едновременно срещу цена и поемане на задължение?

Фактическа Обстановка

Дружество прехвърля на ФЛ два апартамента срещу договорена цена и поемане на задължение по ипотечен кредит към банка, теглен за закупуване на апартаментите. В нотариалния акт е посочена само договорената цена. Дружеството внася ДДС, като за данъчна основа определя цената на апартаментите, но без да включи сумата, която ФЛ се задължава да изплати по ипотечния кредит. При ревизия от НАП издават ревизионен акт, в който посочват, че данъчната основа включва както договорената цена, така и сумата по поетия ипотечен кредит. Дружеството е задължено да внесе неплатения ДДС и лихвите по него. Дружеството обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 81 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на седемнадесети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Л. М. изслуша докладваното от съдията СТЕФКА КЕМАЛОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от АПК, във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Асорин" ЕАД, ЕИК: 200959782, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Алцеко" № 16, представлявано от управителя Х. С., подадена чрез пълномощник - адвокат Д. И., против Решение № 1862/02.11.2017 г., постановено по административно дело № 2508/2017 г. по описа на Административен съд - Пловдив. С оспореното решение е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Ревизионен акт № Р-16001616008046-091-001/14.06.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, в частта потвърдена с Решение № 482/17.08.2017 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" гр. Пловдив, относно установени задължения по ЗДДС в размер на 19 558,30 лева и лихви към тях в размер на 5 460,65 лева.

В касационната жалба се сочи неправилност на съдебното решение, като постановено в нарушение на материалния закон. Твърди се, че извършените от съда констатации били неправилни и несъответни на представените по делото доказателства. Основните съображения са в насока, че правоотношението по покупко-продажба на недвижимите имоти за цена от 24 000 лева и това по поемане на задължение от страна на купувача спрямо трето лице - "СИБАНК" ЕАД, представляват две отделни сделки, поради което смесването на престациите по тях от страна приходните органи и съда, било недопустимо. Иска се отмяна на съдебното решение и постановяване на друго, с което да се отмени ревизионния акт.

Касационната жалба се поддържа от адвокат Илиева, която моли да бъде уважена по изложените в нея съображения. Претендира присъждане на съдебно-деловодни разноски по представен списък.

От ответника по касационната жалба - Директор Дирекция "ОДОП" гр. Пловдив е постъпило писмено становище от процесуален представител главен юрисконсулт Стоянова, в което са изложени доводи в подкрепа на оспореното решение с молба да бъде потвърдено, както и се присъди съответното юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба, тъй като счита, че оспореното решение е правилно и законосъобразно, поради което предлага да бъде оставено в сила.

Върховният административен съд, състав на Първо отделение счита, че касационната жалба като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба се явява неоснователна.

Предмет на съдебния спор е допълнително начислен в тежест на ревизираното дружество данък върху добавената стойност в размер на 19 558,30 лева, ведно със съответните лихви, на основание чл. 86 ЗДДС, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т. 1 и чл. 25, ал. 2 ЗДДС, за извършена продажба на два апартамента, ведно с прилежащите общи части от сградата и правото на строеж и съответните идеални части от поземления имот, находящи се в гр. Пловдив, бул. "България" № 4, ет. 10, сграда № 3, ж.к. "Ори Билдинг".

скрито платено съдържание: 1155 думи;