ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 15 юни 2020 834 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се обжалва акт за дерегистрация по ЗДДС, ако дължимият данък е платен след издаване на акта?

Фактическа Обстановка

Дружество извършва търговия на дребно. Дружеството не е внасяло ДДС за 4 данъчни периода. НАП извършва ревизия и издава акт за дерегистрация на Дружеството. Мотивът на НАП е, че Дружеството системно не е изпълнявало законовите си задължения да внася декларирания ДДС. Дружеството обжалва дерегистрацията с мотива, че то е платило задълженията си за периода – веднага след издаване на акта за дерегистрация.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 58 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на девети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора Д. Б. изслуша докладваното от съдията ПЕТЯ ЖЕЛЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), вр. чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на "ЖПС-БГ" ЕООД, подадена чрез пълномощник адв. Р. В. против Решение № 633/21.03.2019 г., постановено по адм. д. № 3113/2018 г. по описа на Административен съд - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Акт за дерегистрация по ЗДДС № 16099180132 6448/26.06.18 г. на орган по приходите, потвърден с Решение № 545/17.09.18 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Пловдив при ЦУ на НАП.

В касационната жалба са изложени съображения за неправилност на съдебното решение, като постановено в нарушение на материалния закон и при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Оспорват се изводите на съда за законосъобразност на акта за дерегистрация с доводи, че съдът необосновано игнорирал факти от значение за делото и неправилно не кредитирал писмени доказателства и заключени на ССчЕ. Иска се отмяна на съдебното решение, след което да се отмени актът за дерегистрация, както и се присъдят сторените разноски за две съдебни инстанции.

Ответникът по жалбата - директорът на Дирекция "ОДОП" - Пловдив, чрез юрисконсулт Бъчварова, оспорва жалбата. Иска оставяне в сила на оспореното решение и присъждане на разноски. Прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

Върховна административна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба, поради което предлага решението на Административен съд - Пловдив да бъде оставено в сила.

Върховният административен съд намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК.

Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

Предмет на обжалване пред Административен съд - Пловдив е бил Акт за дерегистрация по ЗДДС № 160991801326448/26.06.18 г. на орган по приходите, потвърден с Решение № 545/17.09.18 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика"- Пловдив при ЦУ на НАП, с който на основание чл. 176, т. 3 от ЗДДС е разпредено прекратяване на регистрацията по ЗДДС на "ЖПС-БГ" ЕООД, със седалище в с. Златитрап община Родопи, област Пловдив.

За да отхвърли жалбата на дружеството против издадения акт за дерегистрация, АС-Пловдив е приел, че същият е издаден от компетентен орган, в предвидената писмена форма, съдържа мотиви за издаването му и е постановен в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона.

След преценка на събраните пред него доказателства, Административен съд - Пловдив е извършил правилни фактически установявания и е достигнал до законосъобразни правни изводи, които се споделят от настоящата инстанция.

скрито платено съдържание: 986 думи;