ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 684 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Аварията или катастрофата могат ли да бъдат основание да не се извършва корекция на ползван данъчен кредит за унищожени стоки?

Фактическа Обстановка

Българско дружество извършва ВОП на стоки и материали, за които ползва данъчен кредит. При пожар цялата продукция, материали и стоки в цех на дружеството са унищожени. НАП счита, че дружеството е трябвало да извърши корекция, като си начисли данък в размер на ползвания данъчен кредит за унищожените стоки. Корекцията е направена с издадения на дружеството ревизионен акт. От НАП не приемат за доказано, че пожарът има случаен характер. Според тях той е причинен умишлено, а дружеството не е взело всички мерки за предотвратяването му. Стоките са били държани в склад, който не е въведен в експлоатация и е без пожарогасителна система, пожароустойчиви врати и др. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 106 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА МОНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора С. П. изслуша докладваното от съдията ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

С решение № 1489 от 01.09.2016 г., постановено по адм. д. № 589/2016 г. Административен съд - Бургас, е отхвърлил жалбата на [фирма] - [населено място], ЕИК[ ЕИК], срещу ревизионен акт № Р - 02002015002707 - 091 - 001/27.11.2015 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № 46/19.02.2016 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Бургас при ЦУ на НАП, с който е установен ДДС за месец март 2014 г. в размер на 2 563 502,59 лева, ведно с начислените лихви в размер на 422 394,99 лева и е осъдил жалбоподателя да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 18 488 (осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и осем)лева.

Срещу така постановеното решение е подадена касационна жалба от [фирма], ЕИК[ ЕИК], със седалище и адрес на управление в [населено място],[жк], [улица], представлявано от управителя В. В. Б., чрез пълномощник адвокат Н. С. Б.. В жалбата се прави оплакване, че решението на административния съд е неправилно поради допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, както и е необосновано - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. В жалбата се излагат доводи в тази насока. Моли Върховния административен съд да постанови решение, с което да отмени решението на Административен съд - Бургас и вместо него да постанови друго такова, с което да отмени Ревизионния акт в обжалваната му част. Претендира се заплащане на направените по делото разноски.

Ответният по касационната жалба - Директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Бургас, редовно призован, чрез своя процесуален представител юрк. Монев, взема становище за неоснователност на касационната жалба. Претендира заплащане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение, че касационната жалба е процесуално допустима, по същество е основателна и следва да бъде уважена.

Върховният административен съд, състав на първо отделение, като прецени допустимостта на жалбата и наведените в нея касационни основания, съгласно разпоредбата на чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

С решението Бургаският административен съд, е отхвърлил жалбата на [фирма] - [населено място], ЕИК[ ЕИК], срещу ревизионен акт № Р - 02002015002707 - 091 - 001/27.11.2015 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № 46/19.02.2016 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" - Бургас при ЦУ на НАП, с който е установен ДДС за месец март 2014 г. в размер на 2 563 502,59 лева, ведно с начислените лихви в размер на 422 394,99 лева. Фактическата обстановка по спора е описана подробно от административния съд на стр. 2 - 3 от съдебния акт. След това съдът е пристъпил към изграждане на своите изводи по отношение на материалната законосъобразност на спора. С оспорената част на РА на касатора за данъчен период месец март 2014 г. са установени задължения за ДДС в размер на 2 563 502,59 лева главница и 422 394,99 лева лихви за забава в резултат на извършена корекция на ползван от дружеството данъчен кредит (ДК) за стоки и материали чл. 79, ал. 3 ЗДДС. За ревизирания период дружеството осъществявало дейност по ВОП на стоки и материали от доставчици регистрирани по ЗДДС в съответните държави членки на общността. В хода на ревизията се установява, че при пожар в производственото помещение на дружеството на 24.03.2014 г. са унищожени всички налични материали, стоки и производствена към момента готова продукция. Приходните органи са счели, че на основание чл. 79, ал. 3 ЗДДС ревизираното дружество е следвало в данъчен период месец март 2014 г. да издаде протокол по чл. 66 ППЗДДС, да извърши корекция и да начисли на основание чл. 86 ЗДДС данък в размер на ползвания данъчен кредит за погиналите стоки и материали с отчетна стойност по счетоводни данни към 24.03.2014 г. в размер общо 12 817 512,95 лв. (материали - 6 981 115,60 лв. и стоки 5 836 397,32 лв.).

скрито платено съдържание: 1301 думи;