ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 21 май 2020 722 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Облагат ли се с данък върху доходите платени възнаграждения на чуждестранни управители на Дружество без дейност?

Фактическа Обстановка

Дружество с предмет на дейност сделки с недвижими имоти наема офис, от който осъществява дейност. Дружеството е със 100% испанско участие. През периода 2010-2015 г. Дружеството няма наети служители на трудов договор, както и не осъществява дейност, но продължава да плаща наем за помещението. Дружеството е собственик на 5 имота в София на стойност 5 300 000 лв. През 2010-2015 г. единствените приходи, които Дружеството осчетоводява, са от лихви по банкови депозити. НАП извършва ревизия и издава ревизионен акт, с който установява задължения за данък върху доходите на физически лица, с мотива, че за периода 2010-2011 г. Дружеството е заплащало възнаграждения на чуждестранните си управителите, без да е начислило данък върху доходите. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 40 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора А. Г. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 227 във вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на "Метро Омега" ООД, чрез пълномощника си адв. В. М Пандов, срещу решение № 1389/06.03.2017 г., постановено по адм. д. № 4687/16т., по описа на Административен съд гр. София /АС/.

В жалбата се излагат доводи Счита, че неправилно съдът е приел, че разходите за наем на офис на дружеството не генерират печалба. Не е взето предвид, че дружеството е извършвало дейност през ревизирания период и както е приел самият ревизиращ екип за 2010 г. има печалба.

Ответникът по жалбата - директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /"ОДОП"/ - София при ЦУ на НАП, чрез пълномощника си юрк. Кирова излага доводи за правилност на решението и претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, като взе предвид доводите на страните и извърши дължимата проверка по чл. 218 от АПК, приема от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на настоящото производство е решението на АС, с която е отхвърлена жалбата на "Метро Омега" ООД срещу Ревизионен акт /РА/ № Р-22220215003241-091-001/30.12.2015 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София, в частта, с която е потвърден с Решение № 471/22.03.2016 г. на "ОДОП" София при ЦУ на НАП, с която на "Метро Омега" е отказано правото на правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 10 925,03 лв. по 23 бр. фактури, за периода 01.2010 г. - 10.2011 г. с предмет на доставката "наем на офис", тъй като не са налице предпоставките на чл. 68 и чл. 69 ЗДДС - дружеството не е използвало получените услуги за осъществяване на икономическа дейност, респ. за извършването на облагаеми доставки

За да постанови обжалваното решение на първо място съдът е приел, че РА е издаден в хода на надлежно възложена данъчна ревизия при извършването на която не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила

От обективна страна за установено съдът е приел, че през ревизираните периоди декларираната дейност на жалбоподателя е посредничество при сделки с недвижими имоти, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, както и всяка незабранена със закон дейност. Дружеството е със 100 % испанско чуждестранно участие (собственост на капитала) и няма регистрирани ЕКФП. През ревизираните периоди дружеството не е осъществявало дейност, а е декларирало ползването на офис. Няма наети лица по трудови правоотношения. Дружеството притежава две дворни и три ниви, закупени през 2007 г. За периода дружеството не е извършило и не е декларирало извършени доставки, като единствените осчетоводени приходи са от лихви по банкови депозити. През ревизираните периоди 01.01.2010 г. - 31.03.2015 г., жалбоподателят е декларирал с право на данъчен кредит получени доставки: наем за помещение за офис (ползван данъчен кредит общо в размер на 10 925,03 лв.), счетоводни услуги (ползван данъчен кредит общо в размер на 2 652,32 лв.), заплатени услуги за изготвяне на експертна оценка за определяне пазарната стойност на недвижими имоти (ползва данъчен кредит в общ размер на 280,80 лв.), адвокатски и други услуги (ползван данъчен кредит в общ размер на 85,60 лв.).

скрито платено съдържание: 935 думи;