ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 юни 2020 676 уникалност: 85.3%

Правен Въпрос

Може ли да се извърши облагане с данък върху годишна данъчна основа на земеделски производител като ЕТ, в случай че не е подадена в срок декларация, в която да се посочи избор за реда на облагане?

Фактическа Обстановка

Физическо лице е регистрирано като земеделски производител от 15.03.2012 г. и няма регистрация като търговец. Като земеделски производител той има право да подаде декларация и да направи избор редът за облагане спрямо него да бъде като този на едноличните търговци. Съгласно ЗДДФЛ в определен срок всяко лице може да упражни право на избор за облагане – до 31.01.2014 г. за 2014 г. и до 31.12.2014 г. за 2015 г. Въпреки това при подаване на годишната си данъчна декларация лицето попълва Приложение 2, което се попълва за облагане като ЕТ. НАП издава ревизионен акт, приемайки, че декларацията е некоректно подадена. Лицето обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 95 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести септември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар и с участието на прокурора Ч. С. изслуша докладваното от съдията МАРИЯ РАДЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 от ДОПК.

Образувано по касационна жалба на Тюнчер Невждет Мюмюн, чрез процесуалния си представител адв. К. К., против решение № 660 от 19.04.2017 г. на Административен съд, гр. Варна, по адм. д. № 312/2017 г., с което е отхвърлена жалбата му срещу Ревизионен акт № Р-03000816003082-091-001/21.10.2017 г. на орган по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с решение № 472/10.01.2017 г. на директора на дирекция "ОДОП" Варна при ЦУ на НАП.

В касационната жалба са наведени доводи за нарушение на материалния закон - според касатора съдът неправилно е приел, че в случай на неподаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31.01.2014 г. облагането на лицата не може да се извърши по реда на едноличните търговци. Иска се отмяна на решението и постановяване на ново с което да бъде отменен обжалваният ревизионен акт, както и присъждане на сторените по делото разноски.

Ответникът по касация - Директорът на дирекция "Данъчно-осигурителна практика" Варна, чрез процесуален представител изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Участващият в производството прокурор от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, осмо отделение, като взе предвид доводите на страните и извърши дължимата проверка на обжалвания съдебен акт по чл. 218 от АПК, приема от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена от надлежна страна по чл. 210 от АПК и в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК. Разгледана по същество е неоснователна поради следното:

Предмет на съдебен контрол за законосъобразност пред АС - Бургас е бил Ревизионен акт № Р-03000816003082-091-001/21.10.2017 г. на орган по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с решение № 472/10.01.2017 г. на директора на дирекция "ОДОП" Варна при ЦУ на НАП, с който на Тюнчер Невждет Мюмюн са определени задължения по чл. 48, ал. 1 от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за периода 2014 г. - 2015 г. е определен допълнителен данък общо в размер на 23 688,36 лв.

скрито платено съдържание: 868 думи;