ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 15 юни 2020 710 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Могат ли да се обложат с данък суми, които привидно са дадени с дарствена цел, а всъщност са били предназначени за заплащане на участие в изложба?

Фактическа Обстановка

Федерация по кинология организира изложби с кучета. За участие в изложбите собствениците на кучета заплащат такси под формата на дарение. За 2013 г. федерацията декларира 0 лв. приходи. НАП извършва ревизия и издава ревизионен акт, с който установява задължения по ЗКПО и ЗДДС с мотива, че федерацията има приходи, които отчита като дарения. С ревизионния акт са начислени 80 000 лв. корпоративен данък и 118 000 лв. ДДС. Федерацията обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 54 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на седемнадесети септември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАДЛЕН ПЕТРОВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора М. Б. изслуша докладваното от съдията МАДЛЕН ПЕТРОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Българска републиканска федерация по кинология" /"БРФК"/ против решение № 873/14.02.2019 г. на Административен съд, София - град, постановено по адм. д. № 8823/2017 г., с което е отхвърлена жалбата на сдружението срещу ревизионен акт № Р-22221014002249-091-001/28.12.2015 г. на органи по приходите при ТД на НАП - София, потвърден с решение № 689/05.05.2017 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" - град София.

Касационният жалбоподател сочи касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК - нарушение на материалния закон, съдопроизводствените правила и необоснованост на решението. Конкретните доводи са за неправилно тълкуване на материалния закон при определяне на сдружението - юридическо лице с нестопанска цел като търговец, нарушение на доказателствената тежест за установяване на основанията по чл. 122, ал. 1 ДОПК и неправилно определяне на данъчна основа по чл. 122, ал. 2 ДОПК. Счита, че в нарушение на ЗЗД съдът е приел за облагаеми получените дарения и неправилно се е позовал на решението на Върховния административен съд по адм. д. № 1011/2016 г. В устните състезания по делото поддържа, че съдебният акт е нищожен, поради липса на мотиви по наведените от БРФК доводи и доказателства в процеса. Искането е за отмяна на решението.

В касационното производство по реда на чл. 219, ал. 1 АПК жалбоподателят представя писмени доказателства.

Ответникът - директор на дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика", град София чрез процесуалния си представител гл. юрк. В. З. оспорва касационната жалба и моли да се потвърди първоинстанционното съдебно решение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. В допълнително представена по делото молба от 27.09.2019 г. изразява становище, че представените в касационното производство документи са неотносими към правния спор по делото.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, първо отделение, като взе предвид доводите на страните и установените по делото факти, на основание чл. 218 и чл. 220 АПК, приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, поради което е процесуално допустима. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Предмет на оспорване пред Административен съд, София град е бил ревизионен акт, с който на Българската републиканска федерация по кинология /БРФК/ са определени задължения по ЗКПО - корпоративен данък в размер на 80 014.68 лева и съответните лихви от 14 186.29 лева, както и задължения за ДДС в общ размер на 125 547.00 лева и лихви в размер на 20 824 лева.

Ревизията е проведена по реда на чл. 122 и сл. ДОПК, на основание чл. 122, ал. 1, т. 4 ДОПК - ревизираното юридическо лице не е представило счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството, т. 5 - документите, необходими за определяне на данъчната основа по ЗКПО и ЗДДС липсват, както и т. 2 - данни за укрити приходи от организиране на киноложки изложби.

Органите по приходите са установили, че през ревизирания период сдружението е организирало Национални киноложки изложби /САС/, включително и на чужди държави и Международни киноложки изложби /CACIB/, които са с по-висок ранг. Фактическите констатации в ревизионния акт за проведените изложби и техния вид се основават на данните от протоколи за извършени проверки на конкретни изложби, съставени от органите по приходите в отдел "Оперативни проверки" в ТД на НАП, данните от сайта на БРФК за датите на организирането им, издадените каталози с данни за участниците и собственици им, както и на информацията, получена от Международната федерация по кинология (МФК) за организираните от ревизираното сдружение изложби. Според информацията, подадена до МФК за 2013 г. сдружението е провело 36 изложби с ранг CACIB, в които са взели участие общо 5 263 кучета. От посочените източници органите по приходите са констатирали, че таксите за участие в изложби с ранг CACIB са: в класове млади, интермедия, открит, шампиони и работен - 45 евро за чуждестранни участници и 45 лева за български участници; в клас бебета, подрастващи и ветерани - 35 евро за чуждестранни участници и 35 лева за български участници, а таксите за изложби с ранг САС - 35 евро за всеки записан участник.

В хода на ревизията е установено, че от конкретно изброените в ревизионния доклад киноложки изложби през 2013 година сдружението е реализирало получило суми в общ размер 800 146.83 лева. Прието е, че тези суми представляват приходи от дейност по чл. 1 от ТЗ, които подлежат на облагане с корпоративен данък. Сдружението е подало ГДД по ЗКПО за 2013 г., в която са декларирани 0.00 лева приходи и разходи от стопанска дейност. Върху установения приход от 800 146.83 лева и декларирани разходи - 0.00 лева, органите по приходите са начислили корпоративен данък в размер на 80 014.68 лева за 2013 г. и съответните лихви в размер на 14 186.29 лева.

По ЗДДС в ревизионния акт е посочено, че за ревизираните периоди м.12.2013 г. - м.09.2014 г. сдружението е регистрирано по този закон лице. Съдът е установил, че регистрацията е по инициатива на орган по приходите в д.п. м.06.2013 г. В част от периодите е упражнено право на данъчен кредит в общ размер 13 851.01 лева, но в хода на ревизията ревизираното лице не е представило фактури, поради което не е признат на основание чл. 71, т. 1 ЗДДС.

Органите по приходите са приели, че получените от сдружението суми по договори за дарения представляват възнаграждение за организираните киноложки изложби - облагаеми доставки по смисъла на чл. 12, ал. 1 ЗДДС. На това основание е начислен ДДС в общ размер 117 143.16 лева.

С обжалваното съдебно решение съдът е потвърдил оспорения ревизионен акт изцяло, като издаден от компетентен орган по чл. 119, ал. 2 ДОПК и в предвидената в чл. 120 ДОПК форма. Приел е, че са доказани основанията по чл. 122, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 ДОПК за провеждане на ревизията по особения ред.

По материалната законосъобразност на установените задължения, съдът е посочил, че страните не спорят по фактите, а спорът е правен и касае характера на извършваната от сдружението дейност по организиране и провеждане на изложби и конкурси за кучета, съответно доколко сключените договори за дарение имат безвъзмезден характер и дали получените суми подлежат на облагане. От данните по преписката съдът е установил, че за процесните 2013 г. и 2014 г. са представени еднотипни договори за дарение, по силата на които сдружението е приемало суми в различен размер, които ще се използват за нуждите на "БРФК" без специални условия от страна на дарителя. От съвкупната преценка на така представените договори във връзка с протоколите по чл. 50 ДОПК за извършени проверки на проведените изложби и предвид липсата на спор относно механизма на даренията, според съда не може да се приеме, че намерението на участниците в киноложките изложби е дарствено, тъй като дарителите плащат суми по ценоразпис, срещу които получават право на участие в съответната изложба. Това характеризира осъществяваната от жалбоподателя дейност като услуги срещу възнаграждение. Плащането на тези суми осигурява регулярни и значителни приходи за сдружението, които надхвърлят значително разходите по организиране на мероприятията и тези, необходими за издръжката на сдружение с нестопанска цел. Според съда така извършваната дейност попада в обхвата на чл. 1, ал. 3 от ТЗ. За тази си дейност, юридическите лица с нестопанска цел са задължени лица по чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 1, т. 2 от ЗКПО и по чл. 3, ал. 1 и ал. 2 ЗДДС. Аргументи за тези изводи съдът е почерпил от тълкуването на понятията "икономическа дейност", "предприятие" и "възмездност" в решения на Съда на ЕС по прилагане на Директива 2006/112 и Директива 2008/104, цитирани в мотивите на решение № 1334/01.02.2017 г. на Върховния административен съд по адм. д. № 1011/2016 г., постановено между същите страни и при аналогична фактическа обстановка за друг данъчен период. По тези съображения съдът е приел за законосъобразно начисляването на корпоративен данък за 2013 г. и ДДС за ревизираните периоди на м.12.2013 г. - м.09.2014 г.

скрито платено съдържание: 2225 думи;