ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 май 2020 924 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как се облагат постъпления по банкови сметки на физическо лице с неясен произход?

Фактическа Обстановка

Физическо лице не подава годишни данъчни декларации, не плаща данъци, не внася вноски за доброволно осигуряване, не се застрахова, както и не притежава, купува или продава недвижимо имущество в периода 2010-2012 г. В същото време по банковите сметки на лицето се наблюдава движение – за периода по негови сметки са внасяни суми (110 000 лв.) от фирми, както и от частни лица чрез системата Western Union. НАП извършва ревизия и издава ревизионен акт на лицето, с който установява задължения за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. в размер на 15 000 лв. Задълженията са определени на базата на недекларирани суми, върху които е трябвало да бъде начислен данък. Лицето обжалва ревизионния акт с мотива, че парите са предоставени от състрадателни лица с цел дарение и като такива не следва да бъдат облагани с данък.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 54 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на девети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора М. П. изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от Ширин Ахмед Сабри, чрез процесуалния й представител адв. Донков, срещу решение № 1467 от 04.08.2017 г. по адм. д. № 2946/2016 г. по описа на Административния съд - Варна, с което е отхвърлена жалбата ѝ срещу Ревизионен акт № Р-03001815005147-091-001/08.07.2016 г. на органи по приходите при ТД на НАП - гр. Варна, потвърден с Решение № 335/10.10.2016 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Варна при ЦУ на НАП.

В касационната жалба са изтъкнати доводи, че обжалваното решение е недопустимо и неправилно поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, което съставлява отменителни основания по чл. 209, т. 2 и т. 3 от АПК. Касаторът моли да се отмени решението на първоинстанционния съд. Претендира присъждане на разноски.

Ответникът - директорът на дирекция "ОДОП" - гр. Варна при ЦУ на НАП, чрез юрк. Костадинова, оспорва касационната жалба и моли за оставяне в сила на първоинстанционното решение. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава подробно заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, преценявайки допустимостта на жалбата, правилността на обжалваното решение на предявените основания и след служебна проверка по чл. 218, ал. 2 АПК прие за установено следното:

Касационната жалба е допустима, тъй като е предявена от страна по делото и в срок. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение Административен съд - Варна е отхвърлил жалбата срещу Ревизионен акт № Р-03001815005147-091-001/08.07.2016 г. на органи по приходите при ТД на НАП - гр. Варна, потвърден с Решение № 335/10.10.2016 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Варна при ЦУ на НАП, с който в тежест на жалбоподателката са установени задължения за ЗДДФЛ за 2010, 2011 и 2012 г. в общ размер 10 679,30 лева и лихви в размер на 4 139,45 лева във връзка с констатации за недекларирани за целите на облагането по ЗДДФЛ суми, представляващи доходи от други източници, както и задължения за задължителни осигурителни вноски по ЗЗО в общ размер 4 178,58 лева за 2010, 2011 и 2012 г. и лихви върху тях в размер на 1654,79 лева.

скрито платено съдържание: 881 думи;