ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 19 май 2020 723 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Облагаемо ли е с данък върху доходите учредяването на възмездно право на строеж върху реституиран имот?

Фактическа Обстановка

Физически лица, които са съсобственици на реституиран недвижим имот, учредяват право на строеж в полза на юридическо лице – за изграждане на ресторант за срок от 40 години. Цената се заплаща на две части, като първата част е 13 000 USD, а втората част се изплаща ежемесечно, в размер 1,5% от нетните продажби на ресторанта. На едно от физическите лица е направена ревизия от НАП и е установено, че в годишната си данъчна декларация е декларирало единствено доход от трудови правоотношения и застраховка Живот. Лицето твърди, че не се дължи данък за учредено право на строеж върху реституиран имот. НАП издава ревизионен акт на лицето, който е обжалван.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 178 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на петнадесети септември в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВАпри секретар Б. П. и с участието на прокурора Ц. Г. изслуша докладваното от съдията БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА по адм. д. № *****/****Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба от А. К. К. от гр. Пловдив, чрез процесуален представител, срещу Решение № 1939/04.09.2014 г., постановено по адм. д. № 2481/2012 г. по описа на Административен съд - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата му срещу Акт за прихващане или възстановяване ( АПВ) № 1009898/01.06.2012 г., издаден от инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 842 от 12.07.2012 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП и поправено с Решение № 842 от 27.07.2012 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП.

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради необоснованост и противоречие с материалния закон, съставляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Счита, че нормата на чл. 13, ал. 1, т. 26 ЗДДФЛ е приложима не само при продажба на имот, придобит по реституция, но и при учредяване на право на строеж върху същия. В подкрепа на тезата си излага подробни аргументи в жалбата и моли съда да отмени атакуваното решение и вместо него да постанови друго, по съществото на спора, с което да отмени оспореният АПВ.

Ответникът по касационната жалба - Директорът на Дирекция "ОДОП" - Пловдив не изразява становище по основателността й.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, тричленен състав на първо отделение, след като на основание чл. 218 от АПК прецени валидността и допустимостта на атакуваното решение, както и наведените в жалбата касационни основания, за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационната жалба е депозирана срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, от активнопроцесуално легитимирано лице, при наличие на правен интерес и в рамките на законоустановения 14-дневен преклузивен срок, поради което е допустима и подлежи на разглеждане по същество.

скрито платено съдържание: 921 думи;