ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 1254 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Облагаема доставка ли е, когато по договор за финансов лизинг собствеността се прехвърля не върху лизингополучателя, а върху лице, посочено от него, за което не възниква никакво задължение?

Фактическа Обстановка

Дружество – лизингополучател сключва договор за финансов лизинг с дружество – лизингодател, с който лизингодателят се задължава да му предостави луксозен автомобил. Лизингополучателят ползва пълно право на данъчен кредит за закупения автомобил. След изтичане на срока на договора, чрез декларация, лизингополучателят посочва собствеността на автомобила да бъде прехвърлена върху физическо лице, а не върху дружеството. НАП счита, че са извършени две доставки: лизинговото правоотношение и безвъзмездното прехвърляне на собствеността върху автомобила на физическото лице, за придобиването на който вече е ползван данъчен кредит. Данъчните приемат втората доставка за облагаема по ЗДДС и задължават лизингополучателя да внесе дължимия данък. Лизингополучателят обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 82 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на десети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора Х. А. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

С решение № 650 от 18.04.2017 г., постановено по адм. д. № 261/2017 г. Административен съд - Варна, 18 състав, е отхвърлил жалба на "Билдинг Строй Експрес" ЕООД, представлявано от Т. С. И., против Ревизионен акт № Р-030027-16003306-091-001/28.09.2016 г. на орган по приходите при ТД на НАП - Варна, в частта потвърдена с Решение № 431/15.12.2016 г. на Директора на ТД на НАП - Варна, в която на дружеството за данъчен период м.10.2013 г. са определени задължения по ЗДДС - ДДС за внасяне в размер на 24 166.66 лева и лихви за просрочие - 7 072.97 лева. С решението административния съд е осъдил "Билдинг Строй Експрес" ЕООД да заплати на Дирекция "ОДОП" - Варна при ТД на НАП юрисконсулско възнаграждение в размер на 1467.18 лева.

Срещу така постановеното решение е подадена касационна жалба от "Билдинг Строй Експрес" ЕООД, ЕИК 127566422, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, местност "Смесе" - Автошкола, представлявано управителя Т. И.. В същата се прави оплакване, че решението на Административен съд - Варна е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила, както и е необосновано - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. В жалбата се излагат доводи в подкрепа на оплакванията. Ответникът по касационната жалба - Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна, оспорва подадената жаба в молба от 29.09.2017 г. Претендира присъждане на юрисконсулско възнаграждение, като прави и възражение за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение от жалбоподателя.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение, че касационната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Върховният административен съд, състав на първо отделение, като прецени допустимостта на жалбата и наведените в нея касационни основания, съгласно разпоредбата на чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна.

С решението си Варненския административен съд е отхвърлил жалбата на "Билдинг Строй Експрес" ЕООД, представлявано от Т. С. И., против Ревизионен акт № Р-030027-16003306-091-001/28.09.2016 г. на орган по приходите при ТД на НАП - Варна, в частта потвърдена с Решение № 431/15.12.2016 г. на Директора на ТД на НАП - Варна, в която на дружеството за данъчен период м.10.2013 г. са определени задължения по ЗДДС - ДДС за внасяне в размер на 24 166.66 лева и лихви за просрочие - 7 072.97 лева. Съдът е приел, че РА е издаден при спазване на разпоредбите на чл. 119, ал. 2 от ДОПК. В съдебния акт е възпроизведена много подробно установената фактическа обстановка по време на ревизията и основанията, поради които органът по приходите са приели, че "Билдинг Строй Експрес" ЕООД е извършило безвъзмездно прехвърляне на право върху стоката на трето, свързано с него лице, като при придобиването е приспаднат изцяло данъчен кредит, с което е осъществен съставът на доставката на стока по смисъла на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. Според ревизиращите, съобразно чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, данъчното събитие на гореописаната облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС доставка е настъпило на 15.10.2013 г. - датата на предоставянето на правата върху стоката. На тази дата, съгласно чл. 25, ал. 6, т. 1 от ЗДДС данъкът е станал изискуем и е възникнало задължение за "Билдинг Строй Експрес" ЕООД да го начисли върху данъчна основа, равна на данъчната основа при придобиването на правата върху стоката, съгласно нормата на чл. 27, ал. 1 от ЗДДС - 120 833.32 лева. С оглед изложеното и на основание чл. 86, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 25, ал. 2 от ЗДДС за извършената облагаема доставка на стока по смисъла на чл. 6, ал. 3, т. 2 ЗДДС - безвъзмездното прехвърляне на трето лице правото върху МПС "Ауди Q7", с рама № WAUZZZ4L58D068818, за придобиването на което е приспаднат изцяло данъчен кредит, с оспорения РА за данъчен период м.10.2013 г. органите по приходите са начислили на дружеството ДДС в размер на 24 166.66 лева, определен върху данъчна основа съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗДДС. Като е отделил спорното от безспорното, като предмет на спора е определен, отговорът на въпроса, налице ли е реално извършена доставка на процесния автомобил - "Ауди Q7", а оттам възникнало ли е данъчно събитие между ревизираното лице - "Билдинг Строй Експрес" ЕООД и приобретателя на автомобила И. В. И..

По делото е установено и не се оспорва от страните, че с Договор за лизинг № 009373-001/25.09.2008 г.(лист 62) лизингодателят "И ЕФ ДЖИ АУТО ЛИЗИНГ" ЕООД се е задължил да предостави за ползване на лизингополучателя "Билдинг Строй Експрес" ЕООД лек автомобил "Ауди Q7", с рама № WAUZZZ4L58D068818, като последния ще ползва актива в съответствие с Общите условия на договора за финансов лизинг: доставна цена - 61 781.10 евро(120833.32 лева), при първоначална вноска: 21 623.39 евро (42 291.67 лева) за срок от 60 месеца. Лизинговата вещ е заведена в счетоводството на дружеството в счетоводна сметка 205 с отчетна стойност 122 499.99 лева (лист 13). Съгласно записите в дневниците за покупки, по тази доставка дружеството е упражнило право на данъчен кредит през данъчен период м.09.2008 г., както следва: по фактура № 94097/30.09.2008 г. на стойност 42 291.67 лева и ДДС 8 458.34 лева с основание първоначална вноска по договор и по фактура № 94099/30.09.2008 г. с данъчна основа 78 541.65 лева и ДДС 15 708.33 лева с основание - главница по лизингов договор (лист 9 - 8). Органите по приходите са установили, че общата стойност на доставката е в размер на 120 833.32 лева, за която е упражнен пълен данъчен кредит в размер на 24 166.67 лева. След извършване на всички плащания, при изтичане на срока на процесния договор за лизинг, едноличния собственик на капитала, управител и представляващ лизингополучателя към онзи момент В. И. И. е подписал Декларация от 15.10.2013 г. (лист 17), в която е декларирал, че във връзка с изтичането на Договора за лизинг желае собствеността върху лизинговия актив да бъде прехвърлена на И. В. И.. В резултат на това, с Договор от 17.10.2013 г. (лист 71) автомобилът е бил прехвърлен от дружеството лизингодател на И. В. И., за което е съставен и приемо-предавателен протокол (лист 70). В чл. 12 от договора за прехвърляне на собствеността е отразено, че веща предмет на същия е със застрахователна стойност 22 600лева. На 31.10.2013 г. активът е бил отписан от РЛ с балансова стойност, респ. данъчна стойност в ДАПл. - 0.00 лева, като напълно амортизиран за счетоводни и данъчни цели през 2012 г. По отношение на този актив, в предприятието на "Билдинг Стой Експрес" ЕООД няма отчетени получени суми или други престации от приобретателя И. В. И.. В присъединена за целите на ревизията справка е посочил, че е придобил автомобила безвъзмездно.

скрито платено съдържание: 1742 думи;