ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 19 май 2020 863 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се ползва обезщетение за раждане на дете от бащата, ако майката не е страна по трудово правоотношение?

Фактическа Обстановка

Баща на дете на 6-месечна възраст подава искане за ползване на обезщетение при раждане на дете, след като навърши 6-месечна възраст, за остатъка от 410 дни. От НОИ е направена справка, че лицето е осигурено за всички социални рискове и има достатъчно натрупан трудов стаж, но майката няма сключен трудов договор. НОИ отказва отпускане на обезщетението, а лицето обжалва отказа.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 63 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на седми юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора Емилия Маскръчка изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството e по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Н. П. В. от гр. София, против Решение № 1489 от 09.03.2017 г. по адм. д. № 12775/2016 г. на Административен съд София-град, с което е отхвърлена жалбата му против Решение № 1040-21-324/16.11.2016 г. на директора на ТП на НОИ София-град, с което е потвърдено Разпореждане № О-21-000-00-00980431/26.07.2016 г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите. Твърденията в касационната жалба са за неправилност на обжалваното решение, като постановено при нарушение на материалния закон - касационно отменително основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Твърди се, че неправилно съдът е приложил разпоредбата на чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда (КТ) и е приел, че правото на жалбоподателя да получи отпуск по бащинство е свързано с правото на майката да има отпуск по майчинство. По изложените съображения моли обжалваният съдебен акт да бъде отменен.

Ответникът - Директорът на ТП на НОИ София-град, чрез процесуалния си представител в писмен отговор от 02.06.2017 г. изразява становище за неоснователност на касационната жалба по изложените в нея доводи.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, шесто отделение, намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в преклузивния срок и от страна, за която решението е неблагоприятно. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по адм. д. № 12775/2016 г. на Административен съд София-град е било образувано по жалба на настоящия касатор, против Решение № 1040-21-324 от 16.11.2016 г. на Директора на ТП на НОИ София-град, с което е потвърдено Разпореждане № О-21-000-00-00980431/26.07.2016 г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите. С въпросното разпореждане на основание чл. 40, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и чл. 47, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е отказано отпускането на парично обезщетение/помощ за раждане на дете по чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6 месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни. С обжалваното решение Административен съд София-град е отхвърлил жалбата. За да постанови този резултат е приел, че административният акт е издаден от компетентен орган при спазване на изискуемата форма и при правилно тълкуване и приложение на материалния закон. Посочил е, че отглеждането на детето след навършване на 6-месечна възраст от бащата е под условие - само ако майката прекрати отпуска си поради бременност и раждане по нейно искане с писмено заявление до предприятието по чл. 45, ал. 2, предл. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) и декларира съгласието си по реда на чл. 45б, ал. 1 от същата наредба. Посочил е, че бащата има право на отпуск по чл. 163, ал. 8 от КТ, само ако майката се откаже да ползва своя отпуск поради бременност и раждане, като правопораждащият юридически факт за възможността бащата да ползва отпуска по чл. 163, ал. 8 от КТ е майката да е страна по трудово правоотношение. Приел е, че след като в случая майката няма трудово правоотношение, то за бащата не е възникнало правото на отпуск по чл. 163, ал. 8 от КТ, което е задължителна предпоставка за приложението на нормата на чл. 50, ал. 7 от КСО.

скрито платено съдържание: 591 думи;