ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 821 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Полага ли се на управител обезщетение поради придобиване право на пенсия при прекратяване на неговия мениджърски договор, ако страните са го смятали за трудов?

Фактическа Обстановка

С допълнително споразумение към трудов договор, сключен със Сдружение „Съюз на глухите в България“, на физическо лице се възлага управлението на търговско дружество (собственост на сдружението) от председателя на Сдружението. След прекратяване на правоотношението физическото лице предявява претенции за обезщетение поради придобиване право на пенсия.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 105 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и седми септември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател:

МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове:

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участие на секретаря А. К. като изслуша докладваното от съдия Е. В. гражданско дело № 4063 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на С. с и.ц. и о. п. „С. на г. в Б.“, ЕИК[ ЕИК], представлявано от Н. Н., чрез адвокат К. Н. от САК срещу въззивно решение № 75 от 27.05.2016 г. по в.гр. д. № 134/2016 г. на Окръжен съд Ямбол, с което се потвърждава решение № 49/25.01.2016 г. по гр. д. № 1142/2015 г. на Районен съд Ямбол в частта, в което е уважен предявения иск на Р. М. А. срещу С. с и. ц.и о. п. „С. г. в Б.“, на основание чл. 222, ал. 3 КТ за присъждане на обезщетение поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при прекратяване на трудовото правоотношение в размер на 5107, 20 лева, ведно със законните лихви от 25.05.2015 г. до изплащането и е отхвърлен иска за лихвите върху обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ, за периода от 01.12.2014 г. до подаване на исковата молба.

С определение № 209/28.02.2017 г. по делото, на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, е допуснато касационно обжалване по материалноправния въпрос, каква е правната същност на сключен между страните договор за длъжността „управител“ в търговско дружество, когато е наименован като трудов договор.

Отговор на въпроса обусловил допускане на касационно обжалване, на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК е даден с решение № 306 от 25.06.2012 г. по гр. д. № 1387/2011 г. Върховния касационен съд, IV г.о., постановено по чл. 290 ГПК, в които се приема, че правоотношението, което се създава между управителя и управляваното от него О., възниква от избора на управителя; това правоотношение не е трудово, а има мандатен характер и се регламентира от нормите на гражданското и търговското право. Отношенията между управителя и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението, който съгласно разпоредбата на чл. 141, ал. 7 от ТЗ следва да е писмен. Този договор е мандатен - договор за поръчка и съществена негова характеристика е равнопоставеността на страните по него, поради което управителят няма качеството на работник или служител на дружеството по смисъла на КТ. Тъй като основните правомощия на управителя да управлява и представлява дружеството произтичат от закона и от факта на избирането му, в договора за възлагане на управлението неговите права само се конкретизират, като могат да се уговорят и размера на възнаграждението му, определено от общото събрание, начина на плащането му, размера и начина на ползването на отпуски, различни обезщетения и пр., но без това да превръща създаденото мандатно правоотношение в трудово дори когато договорът е озаглавен „трудов“. В същия смисъл и решение № 204 от 28.07.2014 г. на ВКС по гр. д. № 983/2014 г., IV г.о.

скрито платено съдържание: 613 думи;