ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 21 май 2020 801 уникалност: 83.5%

Правен Въпрос

Може ли да се отпусне обезщетение за безработица на лице, което получава частична пенсия за осигурителен стаж и възраст в друга държава?

Фактическа Обстановка

Жена подава в НОИ заявление за отпускане на обезщетение за безработица. Отпускането на обезщетението е отказано, тъй като е установено, че тя получава пенсия за старост в Русия от 12.11.2013 г., за стаж от 4 години, 9 месеца и 16 дни. Пенсията се равнява на 12 български лева на ден и не покрива пълния размер на пенсия за старост. Лицето обжалва отказа на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 132 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на трети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора И. С. изслуша докладваното от съдията ТОДОР ТОДОРОВ по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на ТП на НОИ София-град против решение № 3974/10.06.2016 г. по адм. д. № 3098/2016 г. на Административен съд София-град. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон във връзка с прилагането на чл. 54а, ал. 1 КСО и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът твърди, че за претендиращото обезщетението за безработица лице е възникнала една от правопрепятстващите придобиването и съществуването на правото абсолютни отрицателни предпоставки, а именно получаване на пенсия за старост.

Ответникът по касационната жалба - Г. В. С., от гр. София, чрез адв. М. Ц. изразява становище за неоснователност на същата. Представя подробни писмени бележки, в които моли атакуваното съдебно решение да бъде оставено в сила и претендира разноски под формата на изплатено адвокатско възнаграждение за касационната инстанция.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване. Посочва, че касационните основания са неналични. Административният съд е изяснил релевантните за спора факти и е изследвал законосъобразността на оспорения акт на всички основания по чл. 146 АПК, достигайки до обосновани изводи за основателност на съдебното оспорване.

Върховният административен съд, шесто отделение, като прецени доказателствата по делото, оплакванията, становищата и заключенията на страните, прие за установено следното:

скрито платено съдържание: 650 думи;