ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 457 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Трябва ли служителят да доказва вреди, за да получи обезщетение за задържане на трудовата си книжка от работодателя, или е достатъчен само фактът на задържането?

Фактическа Обстановка

Работодател прекратява трудовото правоотношение със свой служител в средата на юни, а му връща трудовата книжка едва в края на септември. В рамките на този срок работодателят не е поканил служителя да си получи обратно трудовата книжка. Служителят претендира обезщетение поради незаконното задържане на документа от страна на работодателя. Работодателят твърди, че служителят не е претърпял никакви вреди от факта на задържането.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 87 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховен касационен съд, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Ц.

ЧЛЕНОВЕ: А. Б.

В. Й.

при секретаря С. Т., изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 1741 по описа за 2010 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 477 от 30.03.2011 година е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК касационно обжалване на решение № 1082 от 02.08.2010 година по гр. д. № 1125/2010 година на Варненски окръжен съд, с което е отхвърлен иск с правно основание чл. 226, ал. 2 КТ, предявен от И. Ц. К. от [населено място] против МГ "Д-р П. Б.", [населено място] за сумата 1144 лева, съставляващи обезщетение за незаконно задържане на трудовата му книжка в периода от 11.06.2009 г. до 30.09.2009 г.

Касационно обжалване е допуснато поради наличие на противоречива практика по обуславящия изхода на делото материалноправен въпрос по приложението на чл. 266, ал. 2 КТ - подлежат ли на доказване вредите, настъпили за работника от незаконното задържане на трудовата му книжка от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение.

В обжалваното въззивно решение на Варненски окръжен съд е прието, че работодателят не дължи обезщетение по чл. 226 КТ, въпреки установеното забавяне на работодателя да върне трудовата книжка, тъй като уволненият служител не е доказал настъпили от забавата вреди.

В противоречие с това становище в решение № 335 от 07.07.2003 г. по гр. д. № 3118/2001 г. и решение № 1009 от 30.12.1994 г. по гр. д. № 460/1993 г. на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд и решение № 121 от 01.07.2010 г. по гр. д. № 164/2010 г. на Габровски окръжен съд е прието, че вредите от незаконно задържане на трудовата книжка са презумирани от законодателя и нормативно определени, поради което не подлежат на доказване.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира за правилно второто становище.

Както вече Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение се е произнесъл с решение № 606 от 27.10.2009 г. по гр. д. № 908/2009 г., постановено по реда на чл. 290 ГПК за уеднаквяване на съдебната практика, непредаването на трудовата книжка на работника от страна на работодателя препятства работника да постъпи на работа при друг работодател, съответно - да реализира трудов доход, поради което законът презумира настъпилите от незаконното задържане вреди. Когато обстоятелството, че в периода на задържането на трудовата книжка работникът не е реализирал социално осигурен доход се оспорва от работодателя, то в негова тежест е да установявани, че работникът е реализирал доход и в какъв размер. Съгласно чл. 226, ал. 3, пр. 2-ро КТ, обезщетението за незаконно задържане на трудовата книжка на работника след прекратяване на трудовото му правоотношение е в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяване на трудовия договор до предаване на трудовата книжка, т.е. размерът на обезщетението е нормативно определен.

скрито платено съдържание: 797 думи;