ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 3 ноември 2020 342 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Незаконно ли е уволнението, ако от извършените нарушения на работника не са последвали вреди за работодателя?

Фактическа Обстановка

Работник е уволнен на основание „системни нарушения на трудовата дисциплина“. Пушил е на работа, въпреки забраната за това, не е носил изискваните предпазни средства, за което е бил инструктиран, също така е установено, че е спал на работното място. Всичко това е било извършвано в период от един месец. Работникът иска уволнението да се отмени като незаконосъобразно. Второинстанционният съд уважава искането му. Той приема, че нарушенията не причиняват никакви вреди на работодателя и не възпрепятстват производствения процес, а само създават опасност за здравето на самия работник.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 118 думи;

ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито заседание на тринадесети февруари, две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участие на секретаря В. С. като изслуша докладваното от съдия Е. В. гр. д. № 2306 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], ЕИК[ ЕИК], представлявано от изпълнителния директор С. Г. П., чрез пълномощника М. Г. срещу въззивно решение № 225 от 02.03.2017 г. по в.гр. д. № 170/2017 г. на Окръжен съд Пловдив, с което се потвърждава решение № 3626/28.11.2016 г. по гр. дело № 6915/2016 г. на Районен съд Пловдив, с което са уважени предявените искове на И. К. Н. срещу [фирма] за признаване на незаконна и отмяната на Заповед № 5/28.03.2016 г. за уволнението на И. К. Н. от длъжността „Разливач, метал (рафиньор)“, на основание чл. 330, ал. 2, т. 6, вр. чл. 188, т. 3 и чл. 190, ал. 1, т. 3 КТ, за възстановяване на заеманата от него преди уволнението длъжност, както и за обезщетение в размер на 8742, 96 лева, за оставане без работа за срок от 6 месеца поради незаконното уволнение, ведно със законната лихва от подаване на исковата молба до изплащане на сумата.

Обжалването е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса за преценката на работодателя при извършване на три и повече дисциплинарни нарушения за кратък период от време да наложи най-тежкото дисциплинарно наказание, независимо от относителната тежест на всяко едно от нарушенията.

Отговор на обусловилия касационното обжалване материалноправен въпрос се дава в решение № 55/01.03.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1972/2009 г. на IV г.о. и решение № 117/05.04.2012 г. по гр. д. № 1306/2011 г. на ВКС, ІV г.о., в които се приема, че системни нарушения на трудовата дисциплина е налице, когато работникът или служителят е извършил три или повече нарушения. По аргумент от чл. 189, ал. 2 КТ системност е налице, когато и трите констатирани нарушения все още не са санкционирани или когато поне едното от тях не е санкционирано, а наказанието за останалите не са заличени по реда на чл. 197 или чл. 198 КТ, т.е. са извършени в рамките на една календарна година. Законодателят е посочил системните нарушения като основание, за което може да се налага най-тежкото дисциплинарно наказание - уволнение. Независимо от вида и тежестта на всяко отделно нарушение, те със своята повторяемост обективно сочат значително виновно неизпълнение на трудовите задължения.

скрито платено съдържание: 700 думи;