ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 939 уникалност: 96.3%

Правен Въпрос

Пожар, предизвикан по небрежност, непреодолима сила ли е?

Фактическа Обстановка

Дружество, което притежава заведение за бързо хранене, е използвало данъчен кредит във връзка с извършени СМР и закупено оборудване за заведението. Впоследствие при ревизия НАП установява, че дружеството е отписало активи, за които е ползвало данъчен кредит, тъй като са унищожени вследствие на пожар. Според дружеството пожарът е непреодолима сила, поради което не се налага извършване на корекция на ползвания данъчен кредит. От НАП не приемат тези аргументи. Позовавайки се на документ от пожарната служба, те са категорични, че пожарът е възникнал по небрежност и при нарушаване на правилата за пожарна безопасност. По тази причина не е положена дължимата грижа, поради което не може да се приеме, че пожарът в този случай представлява непреодолима сила. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 118 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на първи февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора И. В. изслуша докладваното от съдията МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Образувано е по касационна жалба на "Пиер" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк "Меден рудник", ул. "Тополица" № 27 срещу решение № 1820 от 01.12.2015 г. на Административен съд (АС) гр. Бургас, постановено по адм. д. № 1101/2015 г., с което е отхвърлена жалбата му срещу ревизионен акт (РА) № 02000214002221-091-001 от 23.03.2015 г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с решение № 148 от 22.05.2015 г. на ДДОДОП гр. Бургас.

Касаторът поддържа неправилност на решението поради неправилно приложение на материалния закон и необоснованост. Поддържа, че е налице законовото изключение по чл. 79, ал. 3, предвидено в чл. 80, ал. 2, т. 1 ЗДДС поради наличие на непреодолима сила при възникнал пожар по неизяснени причини като привежда примери от съдебната практика на ВАС. Претендира за отмяна на решението, отмяна на РА и присъждане на разноски.

Ответникът по касационната жалба директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ДДОДОП) гр. Бургас не взема становище.

Участващият по делото прокурор от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд, Първо отделение, след като прецени допустимостта на касационната жалба и наведените отменителни основания, и с оглед на чл. 218 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

С оспорената част на РА на касатора за данъчен период м. март 2014 г. са установени задължения за ДДС в размер на 11 486.76 лв. главница и 1096.94 лв. лихви за забава в резултат на извършена корекция на ползван от дружеството данъчен кредит (ДК) за стоки и ДМА на основание чл. 79, ал. 3 ЗДДС, вр. чл. 79, ал. 6 с.з. За ревизирания период дружеството осъществява дейност по обществено хранене в заведение за бързо хранене - бистро "Пиер" в гр. Бургас, кв. "Меден рудник", ул. "Тополница" № 27. В хода на ревизията е установено, че с мемориален ордер (МО) № 51 от 24.03.2014 г. чрез сметка 699 "Други извънредни разходи" са отписани дълготрайни активи, строителни материали и стоково-материални запаси на обща стойност 61 632.36 лв. Ревизираното лице, чрез управителя Д. Щ., предоставило обяснения, че вследствие на възникнал пожар в стопанисвания от дружеството обект било унищожено цялото имущество (сграда, инвентар и стоково-материални ценности). Приходните органи намерили, че на основание чл. 79, ал. 3 ЗДДС лицето е следвало в данъчен период м. март 2014 г. да издаде протокол по чл. 66 ППЗДДС, да извърши корекция и да начисли на основание чл. 86 ЗДДС данък в размер на ползвания данъчен кредит за погиналите стоки (с отчетна стойност по счетоводни данни към 24.03.2014 г. в размер на 53 763.96 лв.), както и за унищожените при пожара дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО (с балансова стойност от 7 868.40 лв.). На основание чл. 79, ал. 3, вр. ал. 6 ЗДДС е извършена корекция на ползвания ДК за стоки в размер на 10 752.79 лв. и за дълготрайни активи в размер на 687.65 лв. и на основание чл. 86 ЗДДС за м. март 2014 г. е определено допълнително задължение за ДДС в общ размер от 11 486.76 лв. и са начислени лихви за забава от 1096.94 лв.

Ревизиращите органи са приели за безспорно обстоятелството, че за намиращите се в обекта стоково-материални запаси и оборудване РЛ е упражнило правото си на ДК, но без да положи дължимата грижа на добър стопанин е допуснало унищожаване на стоките поради небрежност и нарушение на правилата за пожарна безопасност, без събитието да е квалифицирано като непреодолима сила. Намерени са за неприложими изключенията по чл. 80, ал. 2 ЗДДС - непреодолима сила, авария, катастрофа или бедствие. Прието е, че ревизираното дружество не е ангажирало доказателства, че не е могло да предвиди възникването на пожар в стопанисваното от него заведение, а напротив - пожарът е възникнал по небрежност, което обосновавало приложението на чл. 79, ал. 3 ЗДДС.

На основание чл. 79, ал. 6, т. 2 ЗДДС с РА е извършена корекция на ползвания ДК за дълготрайни материални активи (ДМА) в размер на 687.65 лв., която решаващият орган е намерил за неправилно изчислена в повече с 4.81 лв. Горестоящият орган е изложил мотиви за наличие на основание по чл. 79, ал. 3 ЗДДС за извършване на корекцията с ДМА, тъй като дружеството не било доказало, че със закупените стоки е изградена по стопански начин тента (актив), която е погинала в пожара. В резултат на корекцията по чл. 79, ал. 3 ЗДДС дължимият данък за тентата следвало да бъде 581.82 лв., вместо определения при ревизията 212.68 лв., а за неправилно заведените дълготрайните активи (фризер, фурна с плот, уред за почистване на въздух), които следвало да се включат в общата стойност на извършените в обекта СМР и обзавеждане - дължим данък от 543.22 лв., вместо определения при ревизията данък от 316.50 лв. С оглед забраната по чл. 155, ал. 8 ДОПК за влошаване на положението на жалбоподателя РА е потвърден от решаващия орган.

скрито платено съдържание: 1672 думи;