ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 21 май 2020 826 уникалност: 94.1%

Правен Въпрос

Носи ли отговорност осигурителят, когато на база на подадени грешни данни от него НОИ изчисли неправилно парично обезщетение за осигурени лица?

Фактическа Обстановка

На Дружество е съставен ревизионен акт за начет – на основание причинени вреди от неправилно изплатени обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и бременност и раждане. Установено е нарушение във връзка с некоректно предадени на НОИ данни и коригиращи данни (поради по-късно подадени болнични листове), които са включени при изчисляване на обезщетенията. Дружеството твърди, че задължението за правилно изчисляване на обезщетенията е в компетенцията на НОИ и не следва осигурителят да носи отговорност за това. Дружеството обжалва решението на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 67 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на петнадесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛКА ПАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИЕТА МИЛЕВА

ЛЮБОМИР ГАЙДОВ

при секретар и с участието на прокурора Л. К. изслуша докладваното от съдията ЛЮБОМИР ГАЙДОВ по адм. д. № *****/****

Производство по чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на "Кремиковци" АД против решение № 2672/19.04.2016 г. по адм. д. № 3481/2014 г. на Административен съд София-град . С решението е отменено решение № РО-120/28.02.2014 г., издадено от директора на ТП на НОИ гр. София, в частта, в която със същото е потвърдено разпореждане № 3674/23.10.2013 г. издадено от ръководителя на контрола по разходите на ДОО за събиране на сумите по ревизионен акт за начет пореден №Р-3964/09.10.2013 г. в частта му относно определената като дължима сума за размера над 1372,54 лв. главница и 1062,79 лв. лихва, изчислена към 09.10.2013 г. С решението също е отменено разпореждане № 3674/23.10.2013 г. издадено от ръководителя на контрола по разходите на ДОО за събиране на сумите по ревизионен акт за начет пореден № Р-3964/09.10.2013 г. в частта му относно определената като дължима сума за размера над 1372,54 лв. главница и 1062,79 лв. лихва, изчислена към 09.10.2013 г. Присъдени са и разноски съразмерно на уважената част от материалната претенция на жалбоподателя.

В жалбата се поддържат оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Ответната по касационната жалба страна, директорът на ТП на НОИ София-град , редовно призован не изпраща представител и не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение намира касационната жалба за подадена от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, при отсъствие на процесуални пречки за нейното разглеждане и наличие на всички положителни процесуални предпоставки по възникване и упражняване правото на касационно оспорване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК е неоснователна.

скрито платено съдържание: 814 думи;