ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 30 октомври 2020 907 уникалност: 89.3%

Правен Въпрос

Може ли да се докаже, че доставка е реално извършена, ако във фактурата по нея е отбелязана само стойността на получената стока, но не и нейните параметри?

Фактическа Обстановка

Дружество иска да приспадне данъчен кредит по покупки на плодове и зеленчуци. НАП отказва приспадането, защото не е доказано действителното извършване на доставките. Дружеството е отчитало само стойността на стоките, без да води аналитично счетоводство, в което да ги отбележи по вид, количество, конкретни обекти и цена. Също така няма данни за местонахождението и съхранението им. Липсват и доказателства, установяващи предаването на стоките на дружеството – като например кантарни бележки и приемо-предавателни протоколи. Освен това доставчиците не са намерени на декларираните от тях адреси. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 83 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на петнадесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора Д. К. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ във връзка с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на "Линини Фрут" ЕООД, чрез пълномощника си, адв. Р. С., срещу решение № 5609/10.08,2016 г., постановено по адм. д. № 12490/2014 г., по описа на Административен съд - гр. София /АС/.

В жалбата се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като необосновано, постановено в нарушение на материалния закон и при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, отменителни основания по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК. По изложени доводи касаторът моли да бъде отменено обжалваното решение и по същество постановено ново, с което се отмени обжалвания РА.

Ответникът - Директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" ("ОДОП") - гр. София при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител юрк. Горанов, излага становище за неоснователност на жалбата и претендира присъждането на юрисконсултско възнаграждение.

Прокурорът от Върховната административна прокуратура излага доводи за неоснователност на жалбата.

Върховния административен съд - осмо отделение, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211 от АПК от надлежна страна, а по същество за неоснователна.

Предмет на обжалване пред АС е бил ревизионен акт /РА/ № 2131400114/08.08.2014 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП София, в частта в която е потвърден с Решение № 2050/18.11.2014 г. на директора на Дирекция "ОДОП" София, при ЦУ на НАП, с който на "Линини Фрут" ЕООД е отказано право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 288 412,37 лв. за данъчни периоди от м. 06.2011 г. до м. 05.2013 г. Допълнително са установени и задължения по ЗКПО, поради извършени корекции на данъчния финансов резултат за 2011 г. и 2012 г. на основание чл. 26, т. 2 от ЗКПО. Резултатът за облагане за съответната година е увеличен с разходите, за които с РА е прието, че не са документално обосновани, вследствие на което са определени допълнителни задължения за корпоративен данък в размер на 81 755,65 лв., ведно с лихви за забава върху допълнително установените задължения за ДДС и корпоративен данък.

На първо място първоинстанционният съд е приел, че оспореният РА е издаден от компетентен орган, в законоустановената форма и при липса на допуснати съществени нарушения на процедурните правила при извършване на данъчната ревизия.

По същество на спора за установено съдът е приел, че съгласно представена декларация от управителя на ревизираното дружество, извършваната дейност е търговия на едро с плодове и зеленчуци.

В хода на ревизията е отказано право на данъчен кредит по доставки от девет доставчици: "НКА 1971" ЕООД, "Веджи трейд 11" ЕООД, "Таром" ЕООД, "Тектрон 1" ЕООД, "Демант 98" ЕООД "Фрети трейд 11" ЕООД, "Сшим трейд" ЕООД, Монокси ЕООД, ЕТ "Костов-Дончо Костов", подробно обсъдени в мотивите на съдебния акт, поради липса на реално извършени доставки на стоки. Установената фактическа обстановка по спора е описана подробно за всеки един от доставчиците и основанието, поради което е отказано право на данъчен кредит по всички доставки.

На база на тълкуване на относими разпоредби от ЗДДС /чл. 12, чл. 6, чл. 68, ал. 1/ и от Директива 112/2006 ЕО от 28.11.2006 г. са изложени мотиви относно значение на реалността на доставката като основание за признаване на правото на данъчен кредит, като е посочен начина на разпределение на доказателствената тежест в процеса и е прието, че ангажираните от жалбоподателя доказателства, не опровергават констатациите на органа по приходите за липса на реални доставки. В тази връзка е извършен анализ на обстоятелствата и доказателствата за всеки един от доставчиците и защо съдът не приема, че са налице реални доставки. Направен е краен извод за законосъобразност на оспорения РА и неоснователност на жалбата.

скрито платено съдържание: 1286 думи;