ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 330 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Недействителна ли е клаузата за изпитателен срок в трудов договор, когато не се установи типичната ѝ цел – да се провери годността на служителя за извършване на работата?

Фактическа Обстановка

Служител работи в кооперация на длъжност „Пакетировач – готова продукция“ от 01.10.2009 г. до 15.05.2013 г., когато трудовият му договор е прекратен по взаимно съгласие. Преди прекратяването, през 2012 и 2013 г., той е ползвал 6-месечен отпуск поради временна неработоспособност. С експертно решение на ТЕЛК от 22.04.2013 г. му е призната 80% намалена работоспособност. В деня на прекратяване на трудовия договор с кооперацията служителят сключва трудов договор с изпитателен срок за длъжността „Пакетировач“ в друго дружество. Работодателите по новия и прекратения трудов договор имат еднакъв адрес и се представляват от един и същ представител, сключил трудовите договори. Новият работодател уволнява служителя в срока за изпитване.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 47 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в публичното заседание на 11 май 2015 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

М. И.

ЧЛЕНОВЕ:

Ж. Д.

О. К.

При участието на секретаря В. П., като разгледа докладваното от съдия Иванова гр. д. № 6968/14 г.,

за да се произнесе, намира следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

ВКС разглежда касационната жалба на Х. П. срещу въззивното решение на Окръжен съд Пловдив /ОС/ по гр. д. № 1712/14 г. Обжалването е допуснато на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса: сключен ли е трудов договор със срок за изпитване в заобикаляне на закона / за постигане на непозволен краен резултат с поредица насочени към него формално законни действия, при превратно упражняване на права - р. по гр. д. № 621/09 г. на ВКС, четвърто г.о./, ако не се установява типичната му цел - да се провери годността на работника за изпълняваната работа?

Касаторката поддържа жалбата си. Моли въззивното решение да бъде отменено като неправилно - постановено в нарушение на закона и необосновано, и вместо него да се постанови ново, с което да бъдат уважени предявените от нея срещу [фирма], [населено място] обективно съединени искове по чл. 74, ал. 1 и 4 КТ - за обявяване недействителността на клаузата за срок за изпитване в тр. договор на страните от 15.05.13 г. и по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, с които е оспорена законността на уволнението на ищцата от длъжността "пакетировач", извършено на осн. чл. 71 КТ, с връчена на 1.10.13 г. заповед на работодателя.

Ответникът по жалба [фирма] не изразява становище в това производство.

ВКС на РБ, като разгледа жалбата, намира следното:

По въпроса, по който е допуснато обжалването:

В практиката на ВКС е изяснено, че трудовият договор със срок за изпитване е самостоятелен вид трудов договор. Договорът със срок за изпитване се сключва, когато работата изисква да се провери годността на работника да я изпълнява или когато той желае да провери дали работата е подходяща за него - чл. 70, ал. 1 от КТ. В, ал. 5 е установена еднократност и изключителност на договора - само веднъж, за една и съща работа в едно предприятие, за да не се държат страните / и предимно работникът/ в договорна връзка, която е неокончателна и затова - несигурна и се прекратява облекчено /без мотиви, предизвестие, закрила по чл. 333 от КТ, дължими обезщетения/ от страната, в чиято полза е уговорен срокът. Договор със срок за изпитване не може да се сключи и за работа / тр. функция/, която работникът вече е изпълнявал при работодателя по окончателен тр. договор. Срок за изпитване може да се уговори както при договор за неопределено време, така и при всички видове срочни договори. Видът на трудовия договор е без значение за валидността на клаузата за изпитване./ Р № 836/03 г. и № 234/01 г. на трето г. о. на ВКС, р. по гр. д. № 1405 и по гр. д. № 64/11 г. на четвърто г.о., р.по гр. д. № 5669/14 г. и по гр. д. № 253/09 г. на трето г.о. и др./.

На осн. чл. 74, ал. 1 и 4 КТ трудов договор или само отделна клауза от него са недействителни, когато противоречат на закона или К. или ги заобикалят. Според цитираното при допускане на обжалването р. на ВКС, четвърто г.о. по гр. д. № 621/09 г.: "Сделката е сключена при заобикаляне на закона, когато забранена от закона цел се постига с позволени средства; когато макар и от външна страна правната форма да е спазена, целта е чрез нея да се постигне един непозволен или забранен от закона резултат. Сключената при заобикаляне на закона сделка е поначало позволена - недопустима е нейната по-далечна цел". Оттук следва, че клаузата за срок за изпитване, включена в тр. договор при формално спазени изисквания по чл. 70 КТ - тр. договор е първи между страните за определена длъжност, е недействителна поради заобикаляне на закона, когато с нея се цели не проверка на годността на работника за изпълняваната работа, а прекратяване на договора с работника по облекчения за работодателя, с посоченото по-горе, ред на чл. 71, ал. 1 КТ, по причини, които не са свързани с изпълняваната работа.

скрито платено съдържание: 1164 думи;