ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 12 март 2020 888 уникалност: 94.7%

Правен Въпрос

Може ли НАП да коригира размера на данъчно задължение по годишна данъчна декларация с акт за установяване на задължение?

Фактическа Обстановка

Дружество подава своята годишна данъчна декларация ( ГДД). При направена проверка от НАП за установяване на факти и обстоятелства е установено, че Дружеството не е отразило в нея прихода от продажбата на стоки (грозде) през 2012 г., по фактура от 27.02.2013 г. Данъчните установяват, че трябва да се коригира счетоводният и данъчен финансов резултат на Дружеството. То е поканено да отстрани несъответствията в подадената декларация. Съобщението е връчено на Дружеството, но несъответствията не са отстранени. НАП издава акт за установяване на задължение ( АУЗ), служебно включва прихода и начислява допълнителен корпоративен данък. Дружеството обжалва акта за установяване на задължение.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 90 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора М. П. изслуша докладваното от съдията ВЕСЕЛА ПАВЛОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на ТД на НАП - Пловдив против Решение № 6 от 05.01.2015 г. по адм. д. № 1180/2014 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ХІІ състав, с което е обявен за нищожен Акт за установяване на задължение № 1400473 от 14.01.2014 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 140 от 21.03.2014 г. на териториалния директор на НАП гр. Пловдив, с който на "К. В. Винум" ЕООД е определено задължение по подадена годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2400И0039637 от 09.03.2013 г. за данъчен период 01.01.-31.12.2012 г. в размер на 68,67 лева ведно с лихвите за забава върху тази сума от 5,52 лева, както и ТД на НАП гр. Пловдив е осъдена да заплати на дружеството разноски в размер на 410 лева.

В касационната жалба са изложени съображения за неправилност на решението поради неправилно приложение на материалния закон и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Касаторът поддържа, че е спазена процедурата за издаване на АУЗД при наличие на материалноправните предпоставки за това - установени несъответствия в подадена от лицето ГДД по чл. 92 от ЗКПО, които засягат размера на задължението, и същите не са отстранени по реда на чл. 103, ал. 1 ДОПК, след като лицето е поканено за това. Поддържа, че съобразно действащата законова уредба изборът на реда за установяване на задължения за данъци и осигуровки по чл. 106 ДОПК (предварително установяване) или по чл. 108, ал. 1 ДОПК (окончателно установяване чрез ревизия) се извършва от органа по приходите в условията на оперативна самостоятелност и не подлежи на съдебен контрол. Счита, че не са налице основания за нищожност на акта и същият е валиден, правилен и законосъобразен. Претендира съда да постанови решение, с което да отмени обжалвания АУЗД и по същество на спора да потвърди акта, като присъди юрисконсултско възнаграждение за две съдебни инстанции.

Ответната страна - "К. В. Винум" ЕООД, чрез адв. Е. П., оспорва жалбата. Претендира разноски.

Участващият по делото прокурор от Върховна административна прокуратура заявява становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, Осмо отделение, след като прецени допустимостта на касационната жалба и наведените отменителни основания, и с оглед на чл. 218 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

От страна на органите по приходите е прието, че са налице несъответствия, които засягат основата за данъчно облагане и размера на задължението в подадена от задълженото лице годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2012 г. с вх. № 2400И0039637/09.03.2013 г., които не са отстранени по реда на чл. 103 от ДОПК.

В тази насока от страна на органите по приходите е прието, че в подадената декларация жалбоподателят е декларирал следните обстоятелства: Общо приходи - 40059.31 лв.; Общо разходи – 36 026.72 лв.; Счетоводна печалба - 4032.59 лв.; Данъчен резултат - 0.00 лв.; Дължим корпоративен данък - 0,00 лв.

В хода на извършена проверка за установяване на факти и обстоятелства / ПУФО/ на дружеството, възложена с резолюция за извършване на проверка /РИП/ № 1339539/18.11.201Зг. е установено, че в подадената от дружеството годишна данъчна декларация по ЗКПО не е отразен приход, реализиран от дружеството от продажба на стоки - грозде през 2012 г. по фактура № 000000022 от 27.02.2013 г., издадена на Винарна "Братанови" ООД. В тази насока от страна на органите по приходите е прието, че независимо от по-късното издаване на данъчния документ счетоводният и данъчен финансов резултат на дружеството следва да бъдат коригирани на основание чл. 78 от ЗКПО и при спазване на изискванията на националните и международни счетоводни стандарти.

скрито платено съдържание: 1494 думи;