ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 юни 2020 892 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как НАП трябва да докаже, че определени доставки чрез куриери не са отчетени в приходите на търговец?

Фактическа Обстановка

Едноличен търговец има за дейност продажба на стоки по интернет. Направена му е ревизия и е установено, че има укрити приходи от неотчетени продажби. За да установят броя и сумите по продажбите, от НАП правят справка на трима спедитори, които осъществяват доставка на продукти срещу наложен платеж. Издаден е ревизионен акт, който е обжалван.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 130 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на тринадесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА

при секретар и с участието на прокурора К. Н. изслуша докладваното от съдията ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 160, ал. 6 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е касационна жалба, подадена от директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ОДОП) - Велико Търново при Централното управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП), подадена чрез юрк. Русева, срещу решение № 49 от 09.04.2019 г., постановено по адм. д. № 52/2018 г. по описа на Административен съд - Велико Търново, в частта в която ревизионен акт (РА) № Р-04000417001052-091-001 от 09.10.2017 г., е отменен и Дирекция "ОДОП" - гр. Велико Търново при ЦУ на НАП е осъдена да заплати разноски по делото.

Касаторът твърди наличие на касационни основания, регламентирани в чл. 209, т. 3 АПК - нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост на решението в оспорената му част. Счита, че съдът се е произнесъл свръх петитум относно определените задължения по ЗДДС за м.01.2013 г. Съдът неправилно е приел, че в случая липсват данни за укрити приходи, защото не е доказана реалността на доставките на стоки чрез интернет продажби, осъществени от ЕТ "Ивани - Иван Янков". Твърди, че от събраните по делото доказателства се установява, че РА е законосъобразен в спорната част. Иска отмяна на решението в обжалваната част. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по касационната жалба - ЕТ "Ивани - Иван Янков", чрез адв. Бадев, в писмено становище претендира за неоснователност на касационната жалба, както и за заплащане на разноски по делото.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, обсъждайки допустимостта на касационната жалба, правилността на решението в обжалваната част, на релевираните основания и след служебна проверка по чл. 218 и чл. 220 АПК, намира жалбата за процесуално допустима.

С ревизионен акт (РА) № Р-04000417001052-091-001 от 09.10.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - гр. Велико Търново, в обжалваната и потвърдена част с решение № 1 от 02.01.2018 г. на директор дирекция "ОДОП" гр. Велико Търново при ЦУ на НАП, на ЕТ са определен допълнително ДДС за внасяне в размер на 53 056.47 лв. за данъчни периоди м.12.2011 г., м. 12.2012 г., м. 01.2013 г., м. 12.2013 г., м. 12.2014 г. и м. 10.2015 г. и лихви върху него в размер на 23 072.19 лв.; определен е допълнително данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2009 г., 2011 г. и 2012 г. в общ размер на 973.04 лв. и лихви в общ размер на 581.80 лв.; вноски за ДОО за 2009 г. в размер на 80.94 лв. и лихви 83.48 лв.; вноски за ДЗПО-УПФ за 2009 г. в размер на 31.13 лв. и лихви в размер на 32.11 лв.; вноски за 3О за 2009 г., 2012 г. и 2014 г. в общ размер на 290.73 лв. и лихви в размер на 102.01 лв.

С първоинстанционното решение е отменен по жалба на И. А. Я., като едноличен търговец (ЕТ) с фирма "Ивани - Иван Янков" РА № Р-04000417001052-091-001 от 09.10.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - гр. Велико Търново, потвърден след обжалване по административен ред с решение № 1 от 02.01.2018 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - гр. Велико Търново при ЦУ на НАП, в следните му части: 1. с която е начислен допълнително данък върху добавената стойност (ДДС), както1 следва: за м. 12.2011 г. в размер на 20 726.22 лв., за м. 12.2012 г. в размер на 11 490.09 лв., за м. 01.2013 г. в размер на 1 199.93 лв., за м. 12.2013 г. - 4 900.73 лв., за м. 12.2014 г. в размер на 6 027.40 лв., за м. 10.2015 г. в размер на 9 912.03 лв. лихви за забава в размер общо на 23 072.19 лв.; 2. с която е начислен допълнително данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ, както следва: за 2009 г. в размер на 336.04 лв.; за 2011 г. в размер на 376.36 лв. и за 2012 г. в размер на 260.65 лв. и лихви в размер общо на 581.80 лв.; 3. с която са определени задължения за задължителни осигурителни вноски за ДОО за 2009 г. в размер на 80.94 лв. и лихви 83.48 лв.; 4. с която са определени задължения за задължителни осигурителни вноски за ДЗПО-УПФ за 2009 г. в размер на 31.13 лв. и лихви 32.11 лв.; 5. с която са определени задължения .за задължителни осигурителни вноски за здравно осигуряване за 2009 г. и 2014 г., размер общо на 255.08 лв. и лихви 85.96 лева; в останалата част е отхвърлена жалбата на И. А. Я., като ЕТ "Ивани - Иван Янков" срещу РА № Р- 04000417001052-091-001 от 09.10.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - гр. Велико Търново, с която на жалбоподателя са определени допълнителни задължения за авансови месечни осигурителни вноски за здравно осигуряване за месец 08.2012 г. - 15.40 лв. и за месец 11.2012 г. - 20.25 лв., и лихви за забава, вкл. за невнесени в срок авансови вноски, в размер общо на 16.05 лева; Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", град Велико Търново при ЦУ на НАП е осъдена да заплати на И. А. Я., като едноличен търговец с фирма "Ивани - Иван Янков" разноски по делото в размер на 3 197.89 лева; И. А. Я., като едноличен търговец с фирма "Ивани - Иван Янков" - гр. Свищов е осъден да заплати на Дирекция "ОДОП", гр. Велико Търново при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 4.34 лева.

скрито платено съдържание: 1700 думи;