ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 771 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е НАП, на базата на оборотна ведомост, да определи наличните активи, които данъчно задължено лице е трябвало да включи в списъка за активите при дерегистрация?

Фактическа Обстановка

Във връзка с дерегистрация на дружество данъчните, с ревизионен акт, му начисляват ДДС върху наличните активи. Те ги определят към момента на дерегистрацията – по представена от дружеството оборотна ведомост с дебитно салдо, в която е отразена наличност на стоки на голяма стойност. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 82 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми септември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора В. С. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по три касационни жалби, срещу решение № 3205/11.05.2015 г. и допълнително решение № 6564/31.10.2016 г., постановени по адм. д. № 9189/2014 г. по описа на Административен съд София-град.

С две касационни жалби на Директора на Дирекция "ОДОП" - София при ЦУ на НАП се обжалват и двете решения в частта, с която е отменен оспореният РА № 2101307596/03.02.2014 г., мълчаливо потвърден от Директор на Дирекция "ОДОП", а именно на установените задължения на "Алфа Консултинг Енд Пропъртис" ЕООД гр. София по реда на чл. 111 от ЗДДС към датата на дерегистрацията по ЗДДС, ведно със съответните лихви за забава и е извършено доначисляване на ДДС на основание чл. 84 от ЗДДС.

В останалите части, с които РА е отменен, решенията не се обжалват и са влезли в сила.

С касационна жалба "Алфа Консултинг Енд Пропъртис" ЕООД гр. София е обжалвало единствено първоначалното решение, в частта с която жалбата на дружеството срещу РА е отхвърлена, а именно досежно установени задължения по ЗДДС за данъчен период м.08.2012 г. в резултат на отказан данъчен кредит по фактури издадени от "Олаком" ЕООД.

Допълнителното решение в отхвърлителната му част не е оспорено и е влязло в сила.

И в трите касационни жалби са изложени доводи за неправилност на решенията в съответната обжалвана част и се претендират направените разноски по делото.

Становището на представител на Върховна административна прокуратура е за основателност на касационните жалби на ДД "ОДОП" и за неоснователност на тази подадена от "Алфа Консултинг Енд Пропъртис" ЕООД гр. София.

Касационните жалби са процесуално допустими.

Разгледани по същество, касационните жалби на ДД"ОДОП" - София срещу решение № 3205/11.05.2015 г. и допълнително решение № 6564/31.10.2016 г., постановени по адм. д. № 9189/2014 г. по описа на Административен съд София-град, са основателни.

Подадената от "Алфа Консултинг Енд Пропъртис" ЕООД, гр. София, касационна жалба срещу решение № 3205/11.05.2015 г. постановено по адм. д. № 9189/2014 г. по описа на Административен съд София-град е неоснователна.

С първоначално решение № 3205/11.05.2015 г. постановено по адм. д. № 9189/2014 г. по описа на Административен съд София-град е отменен РА в частта, в която е отказано право на данъчен кредит по фактури, издадени от "Александър Транспорт" ЕООД и в частта на установените задължения по реда на чл. 111 от ЗДДС към датата на дерегистрацията по ЗДДС, ведно със съответните лихви за забава и е отхвърлена жалбата на дружеството в частта, с която е отказано право на данъчен кредит по фактури, издадени от "Олаком" ЕООД за данъчен период м. 08.2012 г. в размер на 588 784,82 лева, ведно със съответните лихви за забава.

По искане на "Алфа Консултинг Енд Пропъртис" ЕООД, подадено чрез адв. Тодорова е образувано производство по реда на чл. 176 АПК, за произнасяне с допълнително решение в частта, с която с РА е начислен ДДС на основание чл. 84 ЗДДС за данъчен период м.02.2013 г., както и в частта, с която е приложена разпоредбата на чл. 85 ЗДДС по отношение на извършени от "Алфа Консултинг Енд Пропъртис" ЕООД доставки в данъчни периоди м.08, м.09 и м.10.2012 г.

С допълнително решение № 6564/31.10.2016 г. съдът е допълнил решение № 3205/11.05.2015 г., постановено по адм. д. № 9189/2014 г. по описа на АССГ, като е отменил РА в частта, с която е извършено доначисляване на ДДС за данъчен период м.12.2012 г. на основание чл. 84 от ЗДДС на "Алфа Консултинг Енд Пропъртис" ЕООД и е отхвърлил жалбата на дружеството срещу РА, в частта, в която е извършено доначисляване на ДДС по реда на чл. 85 от ЗДДС за данъчни периоди месец 08.2012 г., м. 09.2012 г. и м. 10.2012 г.

По отношение на доставките по фактури издадени от "Олаком" ЕООД за данъчен период м. 08.2012 г. в размер на 588 784,82 лева, съдът е приел, че независимо от множеството представени от РЛ документи, доказателствената тежест на същите е разколебана, предвид наличието на несъответствия в тях. Счел е РА за законосъобразен в тази част и е отхвърлил жалбата на дружеството.

В частта, касаеща установените задължения по чл. 111 ЗДДС към датата на дерегистрацията, решаващият състав е посочил, че органът по приходите се е позовал и приложил разпоредбата на чл. 111 от ЗДДС, само и единствено въз основа на Оборотната ведомост, представена от жалбоподателя към дата 31.12.2012 г. с дебитно салдо, в което има стокова наличност на стойност 1 620 192,27 лева. Като е установил, че стоките са предимно от доставка на захар, в това число и по Митническата декларация за доставено количество на захар от Р. М. за данъчен период месец 12.2012 г. е приел, че същите не са активи. Счел е, че наличието на стоки, не може и няма как да бъде причислено към наличието на активи каквито, съдът е посочил че дружеството не притежава. Така мотивиран, съдът е приел за неправилно приложена разпоредбата на чл. 111 от ЗДДС за този период - към датата на дерегистрацията, което е обективирало отмяната на ревизионния акт и в тази част.

Съдът е намерил за незаконосъобразно извършеното доначисляване на ДДС за данъчен период м.12.2012 г. на основание чл. 84 от ЗДДС на "Алфа Консултинг Енд Пропъртис" ЕООД. Посочил е, че същото е осъществено от страна на органите по приходите по две митнически декларации от дата 19.12.2012 г. и от дата 21.12.2012 г. за доставка на захар от Белгия, но от дружество, регистрирано в Молдова, а не в Белгия. От приложената Справка от Агенция " Митници" е видно, че сочената администрация също е приела, че посочените две митнически декларации удостоверяват извършен внос от страна на жалбоподателя от Молдова. Съдът е сметнал, че предпоставките за доначисляване на ДДС по реда на чл. 84 от ЗДДС, не са налице, тъй като Р. М. не е страна членка на ЕС. Горното обстоятелство е навело съда на извода, че доставките на захар от Молдова не притежават качеството вътреобщностни доставки. Последното препятства приложението на разпоредбата на чл. 84 от ЗДДС в конкретния случай. С тези мотиви, решаващият състав е отменил ревизионния акт в тази му част.

скрито платено съдържание: 1984 думи;