ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

актуално 11 март 2020 283 уникалност: 95.2%

Правен Въпрос

Налице ли е закрила при уволнение, в случай че в КТД е уговорено работодателят да съгласува уволнението със синдикалния орган или да получи становище от него, без да е необходимо даване на съгласие?

Оригинален Въпрос

Какви са правните последици, ако в колективен трудов договор / КТД/ е предвидено работодателят да съгласува уволнението или да вземе становището, а не предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието съгласно чл. 333, ал. 4 КТ?

Противоречива Практика

Преобладаващата съдебна практика приема, че понятията „съгласие“ и „становище“ не са тъждествени по значение и смисъл. Въпреки това в част от актовете на съда се приема, че волята на страните по КТД трябва да бъде преценявана за всеки отделен случай. Според други актове клаузата, с която е уговорено „съгласуване“ на уволнението със синдикалния орган или даване на становище от него, е недействителна и трябва да бъде заменена по право със задължителната разпоредба за даване на „предварително съгласие“, като уволнението без такова съгласие би било незаконно. Според третото разбиране думите „становище“ и „съгласие“ не са синоними – ето защо, когато е уговорено да се даде становище, а не съгласие на синдикалния орган, не е налице закрила при уволнение. Създаването на тази противоречива съдебна практика дава основание за образуване на тълкувателно дело.

Резюме на Тълкувателно Решение

скрито платено съдържание: 74 думи;

ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 28 ноември 2013 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия,

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:

КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:

ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА

ТАНЯ МИТОВА

ПЛАМЕН СТОЕВ

БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

КАПКА ЮСТИНИЯНОВА

МАРИО ПЪРВАНОВ

СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЕМИЛ ТОМОВ

ТЕОДОРА НИНОВА

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАДЕЖДА ЗЕКОВА

БОНКА ДЕЧЕВА

НАДЯ ЗЯПКОВА

СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЖИВА ДЕКОВА

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

СТОИЛ СОТИРОВ

КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

МАРГАРИТА СОКОЛОВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ

ОЛГА КЕРЕЛСКА

ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЗОЯ АТАНАСОВА

ЗЛАТКА РУСЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА

БОРИС ИЛИЕВ

СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

ДИАНА ХИТОВА

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ЛЮБКА АНДОНОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

При участието на секретаря Б. Л., постави на разглеждане тълкувателно дело № 4 по описа за 2013 г. на ВКС, ОСГК, докладвано от съдията НАДЯ ЗЯПКОВА.

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на председателя на Върховния касационен съд, на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ вр. чл. 292 ГПК и определение на тричленен състав на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение, поради постановени от състави на Гражданска колегия при Върховния касационен съд противоречиви решения по прилагането на предварителната синдикална закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 КТ по следните въпроси:

Какви са правните последици, ако в колективен трудов договор / КТД/ е предвидено работодателят да съгласува уволнението или да вземе становището, а не предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието съгласно чл. 333, ал. 4 КТ.

Какво е правното значение на документа, възпроизвеждащ предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието в случай, че документът е подписан еднолично от председателя на синдикалния орган.

I. По първия поставен въпрос е създадена противоречива съдебна практика на състави на Гражданска колегия на Върховния касационен съд, постановени по реда на чл. 290 ГПК.

В преобладаващата част от съдебните актове е прието, че понятията "становище" и "съгласие" не са тъждествени по смисъл и значение и че закрилата при уволнение по чл. 333, ал. 4 КТ е неприложима, ако в съответната разпоредба на КТД не е възпроизведен израза на закона, а именно: предварителното съгласие за уволнението да се даде от съответния синдикален орган в предприятието.

Независимо от това принципно разбиране със същите съдебни актове, по тълкувателен път, съдебните състави са приемали, че закрилата по чл. 333, ал. 4 КТ е предвидена в съответни разпоредби на конкретни КТД, с които е предвидено изискване за даване на "становище" от съответния синдикален орган, или изискване за "съгласуване" със синдикалния орган, вместо уволнението да се извърши след "предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието", според законовата редакция на разпоредбата. В тази връзка в съдебните актове е прието, че в съответния КТД закрилата по чл. 333, ал. 4 КТ е предвидена, ако в клауза на договора е обективирана воля на страните по колективното договаряне уволнението на работници и служители-синдикални членове да не може да бъде извършвано без предварителното съгласие на синдикалния орган в предприятието. Дали такава воля е изразена в КТД, ако вместо законовия израз "предварителното съгласие на синдикалния орган" са употребени думите "становище" или "съгласуване със синдикалния орган" следва да се преценява от съдебния състав във всеки конкретен случай чрез тълкуване на съответната разпоредба на КТД съгласно чл. 20 ЗЗД, според смисъла и целта й и връзката й с други разпоредби на договора, за да се разкрие действителната обща воля на страните по колективното договаряне.

скрито платено съдържание: 1412 думи;