ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 26 август 2020 822 уникалност: 95.1%

Правен Въпрос

От кой момент следва да се начислява лихва по допълнително начислени задължения за мито – от деня на издаване на митническа декларация, или от поканата за заплащане на допълнително начислени задължения?

Фактическа Обстановка

Началникът на Дирекция „Митници“ издава Решение от 28.04.2016 г., с което начислява допълнително задължение за мито на Дружество за внесени от него стоки. Определени са публични вземания в размер на 20 629,12 лв., по 20 бр. митнически декларации. На 25.08.2016 г. в НАП постъпва писмо с приложено Решение на началника на Дирекция „Митници“, в което се сочи, че Дружеството не е заплатило задължение за лихва за просрочие на публични държавни вземания и е поискано образуване на изпълнително дело. Извършена е проверка и е установено, че решението на Агенция „Митници“ е връчено на Дружеството на 30.06.2016 г., като задълженията са внесени на същия ден, но лихвите е трябвало да се начисляват от деня на издаване на всяка митническа декларация до датата на пълното изплащане. На Дружеството е издаден акт за прихващане на вземания ( АПВ), с който е отказано възстановяване на ДДС поради прихващане на задължения за лихви. Дружеството обжалва издадения акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 97 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

при секретар

Жозефина Мишева

и с участието

на прокурора

Никола Невенчин

изслуша докладваното

от съдията

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

по адм. дело № *****/****.

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от Директора на Дирекция „ОДОП“- София при ЦУ на НАП против Решение № 5320 от 23.08.2018г. на Административен съд - София град, постановено по адм. д. № 4504/2017 г. по описа на съда, с което е отменен Акт за прихващане или възстановяване / АПВ/ № П-22221516226390-004-001/24.01.2017г. на орган по приходите при ТД на НАП- София, потвърден с Решение на Директора на Дирекция „ОДОП“- София № 479/31.03.2017г. в частта, с която е извършено прихващане със сумата от 39 207.76 лв.

Касаторът твърди, че обжалваното решение е неправилно поради необоснованост - отменително основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Поддържа, че е налице изискуемо публично вземане за лихви въз основа на решение № 86/28.04.2016г. на Началника на Митница „Аерогара София“, с което законосъобразно е прихванато подлежащото на възстановяване ДДС. Намира, че с посочения акт на митническия орган изрично е определено задължението за лихва, поради което необосновано съдът е приел, че размерът му е неконкретизиран. Сочи, че началният момент на дължимост на лихвите по всяко ЕАД е ясно определен, като по аргумент от чл. 201, т.2 от Митническия кодекс на Общността, митническото задължение възниква от момента на подаване на митническата декларация, като това е и моментът, от който при забава се дължи лихва. В подкрепа на тезата си, че с оспореното АПВ законосъобразно е извършено прихващане със задължението за лихви в размер на 39 207.76 лв. и подлежащия на възстановяване ДДС, излага подробни аргументи в жалбата и претендира отмяна на атакуваното решение и отхвърляне на оспорването на процесното АПВ, ведно с присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът - "Музейко" ЕООД, гр. София, чрез процесуален представител, с писмен отговор оспорва касационната жалба като неоснователна. По същество моли съда да остави в сила атакуваното съдебно решение, ведно с присъждане на осъществените разноски.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на първо отделение, за да се произнесе, съобрази следното:

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд - София град е законосъобразността на АПВ № П-22221516226390-004-001/24.01.2017г. на орган по приходите при ТД на НАП- София, потвърден с Решение на Директора на Дирекция „ОДОП“- София № 479/31.03.2017г. в частта, с която е извършено прихващане със сумата от 39 207.76лв.

За да достигне до извод за основателност на оспорването, първоинстанционният съд е приел следното от фактическа и правна страна:

С Решение № 86/28.04.2016г. на Началника на Митница „Аерогара София“ са извършени корекции на митническата стойност на внесени стоки по двадесет брой ЕАД, като допълнително е определено вносно митническо задължение на основание чл. 201, §1, б.“а“ МК. Установени са размерите на митото и ДДС за доплащане, като са определени публични държавни вземания за досъбиране в размер на 20 629.12 лв. мито и 248 652.29лв. ДДС.

На 25.08.2016г. в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП- София е постъпило писмо от митница „Аерогара София“, към което е приложено горепосоченото решение. В писмото е посочено, че „Музейко“ ЕООД не е заплатило дължимата лихва за просрочие на публични държавни вземания в размер на 39 209.76 лв. съгласно Закона за лихви върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и Регламент № 952/13. Поскано е образуване на изпълнително дело и е посочена банковата сметка за превеждане на събраните суми.

скрито платено съдържание: 1273 думи;