ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 19 май 2020 812 уникалност: 95.4%

Правен Въпрос

Кой е началният момент, от който се дължи изплащането на добавка от пенсията на починал съпруг?

Фактическа Обстановка

Вдовица подава в НОИ заявление за добавка от пенсията на починалия си съпруг. Тя декларира, че съпругът ѝ е починал на 08.10.2011 г. и че не е встъпвала в друг граждански брак, като също така прилага и удостоверение за наследници. Заявлението е подадено на 18.11.2015 г. НОИ отпуска добавка към пенсията, но считано от датата на подаване на заявлението. Вдовицата твърди, че добавката следва да се смята за отпусната от момента на смъртта на съпруга ѝ и обжалва решението на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 109 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на седми март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АТАНАСКА ДИШЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

ДИМАНА ЙОСИФОВА

при секретар и с участието на прокурора Л. С. изслуша докладваното от съдията ТОДОР ТОДОРОВ по адм. д. № 5299/2016

Производство по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на С. К. Д., от гр. Бургас против решение № 503/21.03.2016 г. по адм. д. № 330/2016 г. на Административен съд - Бургас. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон във връзка с тълкуването и прилагането на чл. 84 вр. с чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Ответникът по касационната жалба - директорът на ТП на НОИ - Бургас не изразява становище.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение намира касационната жалба за подадена от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, при отсъствие на процесуални пречки за нейното разглеждане и наличие на всички положителни процесуални предпоставки по възникване и упражняване правото на касационно оспорване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК е неоснователна.

скрито платено съдържание: 550 думи;