ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 1207 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Къде е мястото на изпълнение на услуга по монтаж и инсталиране на фотоволтаични системи в чужбина?

Фактическа Обстановка

Българско дружество е изпълнител по договор за изграждане на соларен парк в Румъния. Дружеството се задължава да достави и монтира соларни инвертори, окабеляване и други монтажни дейности по инсталиране на това оборудване. За част от монтажните дейности в Румъния дружеството сключва договори с подизпълнители в България, които му издават фактури с начислен ДДС. Във връзка с издадените от подизпълнителите фактури на дружеството е отказан данъчен кредит. НАП приема, че мястото на изпълнение на тези услуги е Румъния – мястото, където се намира недвижимият имот, тъй като услугата е свързана с него. Дружеството обжалва отказа.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 69 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора Л. К. изслуша докладваното от съдията МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА по адм. д. № 1222/2015

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Образувано е по касационна жалба на "Солар Бул." ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Връх Манчо", бл. 4Б, вх. Б, ап. 27, срещу решение № 7182 от 25.11.2014 г. на Административен съд София град (АССГ), постановено по адм. д. № 12478/2013 г., с което е отхвърлена жалбата му срещу ревизионен акт (РА) № 2121304688 от 09.08.2013 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр. София, потвърден с решение № 1923 от 11.11.2013 г. на директора на Дирекция "ОДОП" гр. София.

Касаторът претендира за отмяна на съдебното решение като неправилно поради неправилно приложение на закона, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Поддържа, че съдът неправилно е възприел доводите на ревизиращите органи за наличие на хипотеза на чл. 21, ал. 4, т. 1 ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение на услугата е мястото, където се намира недвижимият имот. Посочва, че за обекта фотоволтаична система (PV Photovoltaic) е приложимо легалното понятие по § 1, т. 70 от ДР на Закона за енергетиката и Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (Наредба № 14/2005 г.). Относно характера на PV като преместваемо съоръжение привежда аргументи от разяснения на НАП № 08-00-2 от 28.02.2012 г., № 08-С-4 от 05.03.2012 г. и № 07-00-223 от 01.10.2014 г., като счита за неприложима нормата на чл. 110, ал. 1 от Закона за собствеността. Извежда извод, че спорните услуги, свързани с изграждането на PV, намираща се на територията на Румъния, не могат да се квалифицират като такива по чл. 21, ал. 4, т. 1 ЗДДС, а е приложима хипотезата на чл. 21, ал. 2 ЗДДС и извършените доставки са с място на изпълнение на територията на страната, където получателят на услугата е установил своята независима икономическа дейност. Посочва съдебна практика на Съда на Европейския съюз (СЕС) по дела С-155/12, С-166/05 и С-530/09 относно приложението на чл. 47 от Директива 2006/112/ЕО. Претендира за отмяна на съдебното решение и за отмяна на РА, включително в частта за лихвите по чл. 92, ал. 10 ЗДДС, по която било налице произнасяне "свръх петитум".

Ответникът по касационната жалба директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ДДОДОП) гр. София оспорва жалбата чрез юрк. И. И.. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Участващият по делото прокурор от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд, Първо отделение, след като прецени допустимостта на касационната жалба и наведените отменителни основания, и с оглед на чл. 218 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

С спорения пред АС РА № 2121304688 от 09.08.2013 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр. София, потвърден с решение № 1923 от 11.11.2013 г. на директора на Дирекция "ОДОП" гр. София, на "Солар Бул" ЕООД е отказано право на приспадане на данъчен кредит (ДК) общо в размер на 9 050 лв. по фактури, издадени от "Електроинвент" ООД, "Електрофинес" ООД и "Мегаком" ООД за данъчни периоди м.01.2013 г. и м.03.2013 г.

Приходните органи са приели, че мястото на изпълнение на услугите по спорните фактури следва да се определи по правилото на чл. 21, ал. 4, т. 1 ЗДДС като свързано с конкретен недвижим имот, намиращ се на територията на Румъния, а дори да се възприеме тезата на ревизираното лице (РЛ), че фотоволтаичната електроцентрала (ФЕЦ) не е трайно прикрепена към недвижим имот, то тогава е налице друго основание по чл. 21, ал. 2 ЗДДС, тъй като са касае за "постоянен обект", поради което мястото на изпълнение на услугите винаги е извън територията на страната. Предвид изложеното на основание чл. 70, ал. 5 ЗДДС е отказано право на ДК общо в размер на 9050 лв., определен е общ размер за възстановяване на ДДС от 55 227.55 лв., прихваната е дължима сума за внасяне за м. март 2013 г. в размер на 273.01 лв. и лихви в размер на 4.00 лв. и е определена сума за възстановяване в размер на 54 950.54 лв.

За да отхвърли оспорването административният съд е възприел доводите на приходните органи, че издадените от "Електроинвент" ООД, "Електрофинес" ООД и "Мегаком" ООД фактури са във връзка с договор от 10.12.2012 г. за изграждане на соларен парк в конкретно определен поземлен имот в гр. Крайова, Румъния. Изложил е мотиви, че централата представлява недвижим имот по смисъла на чл. 110 ЗС, доколкото е съоръжение, построено върху поземлен имот и монтирането, изграждането и свързването на ФЕЦ към електропреносната мрежа е невъзможно без наличие на недвижим имот, върху който да бъде изградена. Извършените от доставчиците услуги по изграждане на тръбна мрежа, заземителна и мълниезащитна инсталация, направа на кабелни разводи, монтаж и окабеляване на обект фотоволтаична централа, както и разработката на техническия проект на ФЕЦ в гр. Крайова, Румъния, има пряка свърза с изгражданото съоръжение върху недвижимия имот. Съдът е намерил аргументи в разпоредбите на чл. 127, чл. 139 и чл. 140 от Наредба № 14/2005 г., за да приеме, че фотоволтаичните системи представляват строеж по смисъла на § 5, т. 38 от ПЗР на ЗУТ и като такива следва да се приемат за недвижими имоти по чл. 110 ЗС. Възприел е наличието на основание по чл. 21, ал. 4, т. 1 ЗДДС относно мястото на изпълнение на услугите извън страната, респ. наличието на законосъобразен отказ на приспадане на ДК по чл. 70, ал. 5 ЗДДС.

скрито платено съдържание: 1595 думи;