ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 608 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Къде е мястото на изпълнение на консултантски услуги, които българско дружество извършва за чуждестранно дружество, което иска да закупи български дружества, чиито активи са предимно недвижими имоти?

Фактическа Обстановка

Чуждестранно дружество планира да придобие български дружества. То наема консултанти, които му предоставят юридически услуги и правни анализи за състоянието на българските дружества, за което те издават фактури. Във връзка с предоставените му услуги чуждестранното дружество иска възстановяване на платения ДДС. НАП приема, че правото на възстановяване не трябва да бъде признато, тъй като неправомерно е начислен данък на територията на страната. Чуждестранното дружество обжалва отказа на НАП пред съда. По време на процеса вещото лице посочва, че основната част от активите на проучваните дружества представлява недвижими имоти.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 57 думи;

ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на девети декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 14723/2014

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба на директор на Дирекция "ОДОП" - гр. София, против решение № 5932 от 09.10.2014 г., постановено по адм. дело № 1181/2014 г. по описа на Административен съд - гр. София /АССГ/.

В жалбата се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон и практиката на СЕС - касационно основание по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК. Касаторът моли да бъде отменено решението и постановено ново по съществото на спора, както и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът - "Europa Real Estate Emerging Europe S. a.r. I", регистрирано в Люксембург, чрез пълномощника си адв. П. С., в писмен отговор излага доводи за неоснователност на жалбата.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд - осмо отделение, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, а по същество за неоснователна.

Предмет на обжалване пред АС е бил Акт за прихващане и възстановяване / АПВ/ № 1338282/12.09.2013 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП, София, потвърден с решение № 2233/21.12.2013 г. от Директора на Дирекция "ОДОП" при ЦУ на НАП, гр. София, с който на "Europa Real Estate Emerging Europe S. a.r. I" е отказано възстановяване на ДДС в размер на 48 832,24 лева, за целия период на 2010 г., на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.

За да постанови обжалваното решение съдът е приел, че жалбоподателят претендира възстановяване на ДДС, начислен по фактури издадени от Си Ем Ес Камерън МакКена ЛЛП, декларирани, като такива за услуги с код 10 "Други", под-код 10.17.2 "Разходи за недвижимо имущество, различно от 10.17.1".

В хода на ревизията е прието, че дейността на компанията е свързана с придобиване на компании, ценни книжа, права на участие, вноски, гарантиране на фирмено закупуване или опции, придобиване на патенти и лицензи, тяхното управление и развитие, предоставяне на заеми и гаранции, както и изпълнение на всички видове, операции, свързани с описаните дейности. В тази насока е прието, че жалбоподателят е получил от българския си доставчик по спорните фактури консултантски услуги, с предмет: преглед на кореспонденцията относно първоначални въпроси; дискусия с екипа; преглед на документи за собственост за тежести; строителна документация; документи за наеми; преглед на финансови споразумения; предоставяне на консултантски услуги за определен период (хонорари и такси). Прието е, че предоставените на жалбоподателя услуги имат консултантски характер и по-конкретно представляват юридически консултации и правни анализи на състоянието и дейността на български дружества с оглед договаряне и сключване на сделки за придобиване на капитала им.

скрито платено съдържание: 1080 думи;