ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 847 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Къде е мястото на изпълнение на доставка при отдаване на плавателен съд под наем?

Фактическа Обстановка

На 28 юли българско дружество отдава под наем яхта на физическо лице. Отправното пристанище е Будва (Черна гора), а крайното – Атина (Гърция). На 14 септември българското дружество сключва ново споразумение с дружество, представлявано от физическото лице, което е страна по първия договор за наем. Яхтата е предоставена на дружеството – наемател от постоянния обект на българското дружество в Гърция. НАП приема, че място на изпълнение на доставките е на територията на България. С ревизионен акт данъчните начисляват допълнителни задължения за ДДС за месеците юли и август. Актът е оспорен пред съда.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 70 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

БИСЕР ЦВЕТКОВ

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора Н. Х. изслуша докладваното от съдията БИСЕР ЦВЕТКОВ по адм. д. № 11508/2017

Производството е по гл. ХІІ от АПК във вр. с чл. 160, ал. 6 и чл. 129, ал. 7 от ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "ДАГ Марин" ЕООД, представено от адв. Д. Б., срещу решение № 5170/08.08.2017 г. на Административен съд София-град /АССГ/ по адм. д. № 11257 по описа за 2016 г., с което е отхвърлена жалбата му против ревизионен акт /РА/ № 22221015009335-091-001/21.07.2016 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София. Доводите на касатора са за неправилност на решението поради противоречие със съществените съдопроизводствени правила и материалния закон. Конкретни са оплакванията за неправилно прилагане на материалния закон. Оспорват се изводите на съда относно мястото на изпълнение на доставките на услуги за отдаване под наем на плавателен съд. Навеждат се доводи за наличие на два краткосрочни договора за наем на плавателния съд с различни наематели, което е извън приложното поле на чл. 23, ал. 3, т. 2 ЗДДС; действително ползване на превозното средство за срок по-кратък от 90 дни; осъществяване на доставките от постоянен обект извън територията на страната на данъчно незадължено лице и на данъчно задължено лице, което "не действа в това качество". С тези доводи се обосновава извод за място на изпълнение на доставките на територията на друга държава-членка и липса на основание за начисляване на ДДС в България. Иска отмяна на решението и на РА. Претендира деловодни разноски.

Ответникът по касация директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София изразява становище за неоснователност на жалбата. Иска присъждане на разноските по производството.

Заключението на прокурора е за неоснователност на жалбата.

След обсъждане на касационните доводи и в обхвата на проверката по чл. 218 от АПК, съдът прие следното:

С оспорения пред АССГ ревизионен акт са установени в тежест на "ДАГ Марин" ЕООД допълнителни задължения за ДДС в общ размер 157 770.29 лева за данъчни периоди м. 07 и м. 08.2015 г. и са определени лихви за забава в размер 9 320.79 лева. Органите по приходите са начислили ДДС в сочените данъчни периоди на основание чл. 86, ал. 1 във вр. с чл. 67, ал. 2 ЗДДС, като са приели, че услугите по отдаване под наем на търговска яхта са с място на изпълнение на територията на страната по правилата на чл. 23, ал. 4 и чл. 21, ал. 2 ЗДДС, доколкото общият срок на двата сключени договора за наем е 92 дни, т.е. не е налице краткосрочно отдаване при действието на чл. 23, ал. 3, т. 2 ЗДДС. За доставката към данъчно незадължено лице данъчната привръзка се определяла от чл. 23, ал. 4 ЗДДС, а към ДЗЛ - от чл. 21, ал. 2 ЗДДС.

скрито платено съдържание: 800 думи;