ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 695 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Какво е мястото на изпълнение по договор между две български дружества за извършване на услуги по проучване на инвеститор за изграждане на електроцентрала с възобновяеми източници (ВЕИЦ) в държава членка?

Фактическа Обстановка

Българско Дружество А сключва с българско Дружество Б договор за проучване на инвеститор за изграждане на ВЕИЦ, както и доставка на оборудването (газови двигатели) в Будапеща, Унгария. При ревизия на Дружество А данъчните отказват с ревизионен акт правото на приспадане на данъчен кредит във връзка с предоставените от Дружество Б услуги, тъй като според тях мястото на изпълнение на доставката е извън територията на страната. Данъчните приемат, че е налице доставка на услуги по отношение на недвижимо имущество, затова мястото на изпълнение е Унгария и ДДС не трябва да се начислява. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 86 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Х. А. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 160, ал. 6 от ДОПК и чл. 208 и сл. от АПК.

Касаторът Директора на Дирекция "ОДОП"-Варна моли да бъде отменено решение № 728/02.04.2018 г. по адм. д. № 919/2017 г. на Варненския административен съд, с което е отменен РА № Р-03000315007058-091-001/15.12.2016 г. на ТД на НАП-Варна като неправилно. Поддържа, че са допуснати касационни основания необоснованост, нарушения на материалния и процесуалния закон. Подробни съображения излага в жалбата и в писмена защита. Моли жалбата против РА да бъде отхвърлена и да му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение 10 618,38 лв. за двете съдебни инстанции.

Ответникът по касационната жалба "Клийн енерджи инвестмънт" АД по съображения в писмено възражение и писмени бележки моли решението като правилно да бъде оставено в сила като му бъдат присъдени разноски.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за частична основателност на касационната жалба относно доставките на генератори и топлообменници.

Върховният административен съд, VIII отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и изложените в нея отменителни основания по чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение административният съд е отменил ревизионен акт № Р-03000315007058-091-001/15.12.2016 г. на ТД на НАП-Варна, с който за м.11 и 12.2013 г., м.03 и 04.2014 г. са установени допълнителни задължения по ЗДДС за внасяне в общ размер на 70 497,90 лв. и лихви в размер на 19 750,26 лв. поради непризнат данъчен кредит в размер на 258 169,38 лв. с 19 750,26 лв. лихви по фактури, издадени от "Полиген" ООД, "Балог" ЕООД и "Пеща-2007" ЕООД.

В РА не е признато право на приспадане на данъчен кредит на ревизираното лице в общ размер 58 674,90 лв. с лихви по 4бр. фактури на "Полиген" ООД на основание чл. 21, ал. 4, т. 1, б. "б" от ЗДДС, тъй като фактурираните доставки на услуги са свързани с недвижим имот, поради което са с място на изпълнение извън територията на страната и на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС за доставка с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък, а на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС начисленият във фактурите данък е начислен без основание и не възниква право на приспадане на данъчен кредит по тях за ревизираното лице. За да отмени РА в тази част съдът необосновано е приел, че фактурираните доставки на услуги са предоставени във връзка с движима вещ и по отношение на тях е приложима общата разпоредба за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга. За предмет на фактурите е посочено "плащане по договор за проучване на инвеститор за изграждане на ВЕИЦ". Представен е консултантски договор от 05.05.2013 г., с който "Клийн Енерджи Инвестмънтс" АД е възложил на "Полиген" ООД да извърши проучване за потенциален инвеститор за изграждане на комбинирана електроцентрала на територията на Унгария, оборудване с газови двигатели, генератори и утилизационни топлообменници, инженерни и надзорни услуги, свързани с изграждането на комбинирана електроцентрала - комплектовка, монтаж и пускане в действие. Съдът е приел, че според заключението на техническата експертиза не е възможно да се свърже неподвижно за сграда двигател с вътрешно горене с мощност около 500 kW, поради създаваните от него вибрации, които ще увредят конструктивните елементи на сградата. Приел е също, че процесното съоръжение не представлява недвижим имот и същото не е неразделна част от сградата, в която е монтирано. Изводът е необоснован.

скрито платено съдържание: 1252 думи;