ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

актуално 11 март 2020 337 уникалност: 90.6%

Правен Въпрос

Може ли служител, който се намира в срок на предизвестие за прекратяване на трудов договор, да го прекрати едностранно заради забавено изплащане на трудовото му възнаграждение?

Фактическа Обстановка

Служител подава писмено предизвестие за прекратяване на трудовото си правоотношение. Работодателят забавя изплащането на част от дължимото възнаграждение и служителят едностранно прекратява трудовия си договор – на основание, че плащането е забавено преди срокът на вече подаденото предизвестие да е изтекъл. В трудовата книжка е отбелязано, че трудовият договор е прекратен с изтичане на срока на предизвестието. Служителят иска от съда да промени основанието за прекратяване, тъй като преди изтичането на срока по предизвестието той едностранно прекратява договора си поради забавено изплащане на част от възнаграждението.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 57 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на първи юни две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.

ЧЛЕНОВЕ: Б. Т.

М. Ф.

при секретаря Б. Л. и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията С. С. гр. дело № 527/2009 година.

Производството е по чл. 290 ГПК.

С определение № 588/22.6.2009 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 679/06.01.2009 г. по гр. д. № 825/2008 г. по описа на Русенски окръжен съд, г.к., по подадена от ответника по исковата молба "С" А. - Русе,, касационна жалба, вх. № 1204/11.02.2009 г.

С решението на Русенския окръжен съд е отменено решение № 106/30.10.2008 г. по гр. д. № 1882/2008 г. по описа на Русенския районен съд в частта, с която е отхвърлен предявения от Е. Т. Т. иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 4 КТ - за поправка на посоченото в трудовата му книжка основание за прекратяване на трудовото правоотношение със "С" А. - град Р. и вместо това е постановено, че се допуска поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка на посоченото лице и в заповед № 80/09.4.2008 г. на изпълнителния директор на "С" А. - град Р., за прекратяване на трудовото правоотношение като вместо "чл. 326, ал. 1 КТ" се чете "чл. 327, т. 2 КТ".

Въззивното решение е допуснато по поставените от ищцата материалноправни въпроси, а именно:

1. "Дали работникът или служителят може да прекрати трудовият си договор на основание чл. 327, т. 2 КТ, поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение, когато е изплатен предвидения в закона минимален размер за страната - чл. 245, ал. 1 КТ?" и

2. "Има ли значение на какво основание и по какви причини работодателят е забавил изплащането на трудовото възнаграждение, за да се приложи чл. 245, ал. 1 КТ?".

По точното приложение на закона по поставените в изложението въпроси:

Разпоредбата на чл. 327, ал. 2 КТ предвижда, че работникът или служителят може да прекрати трудовият си договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване.

скрито платено съдържание: 749 думи;