ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 15 май 2020 731 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли твърдения на родители, че са покривали разходи на свое дете, да се приемат за доказателство за несъответствието между неговите приходи и разходи?

Фактическа Обстановка

Физическо лице е едноличен собственик на търговско дружество, регистрирано в Агенцията по вписванията през 2010 г. Лицето е студент от 2009-2013 г., в редовна форма на обучение, не е женено и живее при родителите си. През 2012-2013 г. лицето не подава ГДД за своите доходи. С оглед финансовото състояние на лицето, НАП извършва ревизия и издава ревизионен акт на лицето, с който му определя задължения за 2012 г. в размер на 5 000 лв. и за 2013 г. в размер на 7 000 лв. Мотивите на НАП са, че разходите на лицето надвишават доходите му. Лицето обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 204 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на четиринадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора К. Н. изслуша докладваното от съдията ВЕСЕЛА ПАВЛОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ вр. чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на С. И. Т. срещу Решение № 1155 от 27.06.2017 г. по адм. д. № 2644/2016 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ХХVІІІ състав.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, в нарушение на материалния закон и необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Касаторът поддържа, че съдът е достигнал до неправилния извод за законосъобразност на РА, без да обсъди всички възражения на ревизираното лице /РЛ/ досежно размера на разходите за всеки един от процесните периоди. На второ място, твърди, че необосновано първоинстанционният съд не е кредитирал писмените доказателства и свидетелските показания за установяване на факта на предоставяне на съответните дарени и предоставени в заем парични средства. Посочва, че незаконосъобразността на подхода при определяне на данъчната основа по ЗДДФЛ се е отразила на правилността на констатациите за ЗОВ през процесните 2012 г. и 2013 г. Иска отмяната на решението и постановяване на друго, с което да се отмени РА.

Ответната страна - директорът на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, представлявана от юрк. М. Х. оспорва касационната жалба. Претендира юрисконсултско възнаграждение в размер на 1186,57 лева.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба и за правилност на обжалвания съдебен акт.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, като взе предвид становищата на страните и извърши проверка на обжалваното решение на наведените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК. Разгледана по същество е частично основателна.

Предмет на съдебен контрол за законосъобразност пред АС Пловдив е бил Ревизионен акт № Р-16001315009996-091-001 от 14.07.2016 г., издаден от началник сектор "Ревизии", възложил ревизията, и главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията при ТД на НАП - Пловдив, потвърден и изменен с Решение № 700 от 10.10.2016 г. на директора на дирекция "ОДОП" - Пловдив при ЦУ на НАП.

С процесния РА на С. И. Т. са определени задължения за данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2012 г. в размер на 4794,51 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 1562.45 лева, данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2013 г. в размер на 7142,55 лева, ведно с прилежащите лихви в размер на 1601.97 лева, както и вноски за ЗОВ за самоосигуряващо се лице - за 2012 г. вноска ДОО в размер на 2429,64 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 1146.40 лева; вноска за ДЗПО-УПФ в размер на 949.08 лева, ведно с прилежащите лихви в размер на 418,05 лв. и вноска за ЗО в размер на 1499,86 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 649,08 лв.; за 2013 г. вноска ДОО в размер на 2455,02 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 753.30 лева; вноска за ДЗПО-УПФ в размер на 958.99 лева, ведно с прилежащите лихви в размер на 277,26 лв. и вноска за ЗО в размер на 1473,90 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 442,37 лева.

Ревизията е проведена по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК.

В частта по ЗДДФЛ:

Прието е, че С. Т. е местно физическо лице по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ и като такова е данъчно задължено лице по ЗДДФЛ на основание чл. 3, т. 1 и чл. 6 от ЗДДФЛ за доходите, получени през отделните данъчни години, попадащи в обхвата на ревизията. През 2012 г. и 2013 г. от него не са подадени годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ.

През ревизираните периоди Трампов не е женен, няма деца и живее в едно домакинство с майка си - свидетелят А. С. Т. и баща си И. Н. Т., като има още един брат и сестра. РЛ е едноличен собственик и управител само на търговско дружество "Лес груп 2010" ЕООД - гр. Сърница, вписано на 21.01.2010 г. в Агенцията по вписвания. Същият е и студент, редовна форма на обучение в УНСС - София за времето от м.08.2009 година до м. ноември 2013 година.

На 14.11.2011 г. с нотариално заверен договор за покупко-продажба С. Т. е придобил МПС марка "Ауди", модел "А4" с рег. № РА 4249 ВА за сумата от 2020.00 лева.

С оглед изследване на имущественото и финансово състояние на ревизираното лице и ресурсите за покриване на разходите за издръжка на живот на жалбоподателя, от органите по приходите са предприети действия за събиране на доказателства за приходите и разходите за издръжка на лицето по години.

Констатирано е, че за периода от м.08.2009 г. до м.01.2010 г. той е бил осигуряван от републиканския бюджет като студент, а с декларация с вх. № 130431001504955 от 01.02.2010 г. е деклариран статут на самоосигуряващо се лице за всички осигурителни случаи като собственик на "Лес Груп 2010" ЕООД.

При изисканата информация за доходи и източници на средства е установено, че РЛ не може да представи такива за периода преди 01.01.2012 г., поради което приходните органи приемат наличиетона нулево начално салдо към началото на проверявания период.

Пред данъчните органи РЛ заявява, че финансовото му състояние е от дарения от свързани с него лица - баща му И. Т., майка му А. Т., като липсва нарастване на имущественото му състояние от придобиването на недвижимо имущество или движими вещи на значителна стойност. Лицето е декларирало, че през периода 2012 г. са му предоставени парични дарения от баща му в общ размер на 40 000 лева, както и банков кредит съгласно сключен договор от 27.08.2012 г. в общ размер от 20000.00 лева към ТБ "ОББ". Декларирал е имуществото си, вида и размера на направените разходи, както и източниците си на доходи и приходи за периода 2013 г., като е посочил произход лични средства от дарения от близки роднини /родителя И. Т. в размер на 37 000.00 лева, както и покриване на суми по отпуснатия му банков кредит в размер на 20 000.00 лева към ТБ "ОББ". Той не е получавал възнаграждения и дивиденти от управляваното от него дружество и няма вземания от трети лица.

При анализа на паричния поток на лицето за проверявания период, органите по приходите са отчели всички постъпления и направени разходи. Така от представените им при проверката документи относно "Лес Груп 2010" ЕООД те установили, че С. Т. е предоставил на дружеството парични средства в брой, на следните дати: на 09.04.2012 г. 14 900 лева, на 24.04.2012 г. 14 900 лева, 30.04.2012 г. - 14 900 лева, на 02.05.2012 г. – 14 900 лева, на 21.05.2012 г. – 14 900 лева и на 30.04.2012 г. сумата от 3500 лева, общо за 2012 г. в размер на 78 000 лева, от които били върнати на 04.12.2012 г. – 14 000.00 и на 30.12.2012 г. - 1000.00 лева. Такива били предоставени и на 06.05.2013 г. в размер на 10 100.00 лева; на 04.06.2013 г. в размер на 14 500.00 лева, на 25.06.2013 г. – 14 500.00 лева, на 02.07.2013 г. – 14 500.00 лева, на 12.07.2013 г. - 14 500.00 лв., на 31.07.2013 г. – 14 500.00 лв., на 30.08.2013 г. – 14 500.00 лв.; на 13.09.2013 г. – 14 500.00 лв., на 30.09.2013 г. - 3000.00 лева, общо в размер на 107 100.00 лева. От така внесените средства са били върнати на 30.12.2013 г. - 9000.00 лв.

Съобразно тези декларирани факти, приходните органи са съпоставили данните за финансиране на дружеството с данните за получените от проверяваното лице доходи от дарения и банков заем, при което се формирало несъответствие.

За изясняване на това несъответствие органите по приходите осъществили по реда на чл. 45, ал. 1 от ДОПК насрещна проверка на свързаните лица, предоставили сумите за дарение, както и допълнително изискали информация от проверяваното лице.

На основата на предоставените от тях документи и обяснения и изисканите служебни справки данъчната администрация е извършила оценка на събраните доказателства, за да изчисли данъчната основа. Прието е, че посочените суми от дарения на И. Т.- 40000 лева- дарени на 10.10.2009 г., 50000 лева - дарени на 15.01.2011 г., 40000 лева- дарени на 17.03.2012 г. и 37000 лева- дарени на 10.01.2013 г., не са събрани достатъчно годни доказателства, които да обосноват тяхната обективна реалност и от там процесуална възможност да бъдат включени в паричния поток на ревизираното лице.

скрито платено съдържание: 3234 думи;