ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 24 април 2020 913 уникалност: 78.1%

Правен Въпрос

Може ли НОИ да приема за недействителен трудов договор, без той да е обявен за такъв от съд?

Фактическа Обстановка

Служител работи като бизнес консултант по трудов договор, сключен на 14.02.2018 г., с месечно възнаграждение от 2 600 лв., увеличено по-късно на 2 800 лв. При последваща проверка НОИ установява, че служителят не би могъл реално да полага труд на длъжността, която заема, тъй като няма доказателства да притежава нужната квалификация. Поради това НОИ отказва да признае качеството на служителя „осигурено лице“. Лицето обжалва отказа на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 76 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Чл. 74, ал. 3 КТ

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на единадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА ПАПАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ:

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

ДЕСИСЛАВА СТОЕВА

при секретар и с участието на прокурора В. С. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 1298/2019

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Адмнистративнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Образувано е по касационна жалба на Директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт, гр. Пловдив, против решение № 2380 от 15.11.2018 г. по адм. д. № 2447 по описа за 2018 г. на Административен съд - Пловдив, с което е отменено решение № 2153-15-147/11.07.2018 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив и потвърдените с него задължителни предписания с № ЗД-1-15-00420824/28.05.2018 г., издадени от контролен орган на ТП на НОИ - Пловдив.

Изложените доводи за необоснованост и неправилност на съдебното решение са относими към касационните основания за отмяна по чл. 209, т. 3 от АПК.

Ответникът "НТГ Одит консулт" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив е оспорил касационната жалба в писмен отговор.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура е дал заключение за неоснователност на касационното оспорване.

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК.

След като разгледа касационната жалба по същество, Върховният административен съд, шесто отделение, я намери за неоснователна по следните съображения:

Предмет на съдебен контрол в производството пред Пловдивския административен съд е решение № 2153-15-147 от 11.07.2018 г. на Директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), гр. Пловдив и потвърдените с него задължителни предписания с № ЗД-1-15-00420824 от 28.05.2018 г., издадени от контролен орган на ТП на НОИ - Пловдив на основание чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО, с които на "НТГ Одит консулт" ЕООД, гр. Пловдив, в качеството му на осигурител е разпоредено следното: Да се заличат данните, подадени с декларация образец 1 "Данни за осигуреното лице" по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г., за Н. Е. Л. за периода 15.02.2018 г. - 14.03.2018 г. вкл. с код за вид осигурен - 01 Работещ по трудово правоотношение.

С постановеното решение Административен съд - Пловдив е отменил оспорените актове, след като е установил, че подадените от осигурителя данни за лицето Н. Е. Л. с код осигурен 01 - за работници и служители осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО, отразяват действителното положение съгласно сключения между страните трудов договор и изплащателните ведомости. Подписаният трудов договор е задължителен за страните, като разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от КТ (Кодекса на труда) установява забрана за едностранна промяна в съдържанието на трудовото правоотношение. На основание чл. 74, ал. 3 от КТ в случаите, когато контролен или друг компетентен орган сметне, че трудовият договор е недействителен на някое от основанията, посочени в ал. 1, той незабавно сезира съда, за да се произнесе по действителността на трудовия договор. Органите на ТП на НОИ - Пловдив са оспорили действителността на сключения трудов договор, но не са инициирали съдебно производство по чл. 74, ал. 3 от КТ. Съгласно чл. 75, ал. 5 от КТ страните не могат да се позовават на недействителност на трудовия договор или на отделни негови клаузи, докато тя не бъде обявена и решението за обявяването й не бъде връчено на страните.

скрито платено съдържание: 715 думи;