ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 май 2020 910 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Основание ли е НОИ да поиска връщане на пенсия, ако се установи, че при отпускането ѝ са използвани неверни документи?

Фактическа Обстановка

Физическо лице подава заявление за отпускане на пенсия, като представя заверена от НОИ осигурителна книжка. През 2016 г. му е отпусната пожизнена пенсия за стаж и възраст. Впоследствие НОИ извършва проверка на осигурителните разходи на дружество, което е осигурявало лицето. Установено е, че за периода 01.03.2004 г. – 31.12.2009 г. не са внасяни осигурителни вноски за лицето, както то е декларирало и въз основа на което му е отпусната пенсия. НОИ разпорежда лицето да възстанови платената му пенсия за времето от 01.03.2004 г. до 31.12.2009 г. Като причина за това се посочва фактът, че лицето не е успяло да докаже осигурителен стаж за този период, както и това, че е получавало сумите недобросъвестно. Лицето обжалва разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 132 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

РОСЕН ВАСИЛЕВ

СИБИЛА СИМЕОНОВА

при секретар М. С. и с участието на прокурора Г. К. изслуша докладваното от съдията РОСЕН ВАСИЛЕВ по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на ТП на НОИ- Ямбол срещу решение № 182 от 31.10.2017 г. по адм. д. № 270/2017 г. на Административен съд Ямбол, с което е отменено Решение № 1040-28-40/23.08.2017 г. на Директора на ТП на НОИ-Ямбол, с което е оставена без уважение жалбата на Д. С., от [населено място], вх. № 1012-28-204/28.07.2017 г. против Разпореждане № 1019-28-165#1/05.07.2017 г. на ръководителя по "Пенсионно осигуряване" при ТП на НОИ Ямбол по пенсионно досие № [ЕГН], с което му е разпоредено да възстанови неправилно изплатена сума за пенсия в размер на 2595,46 лева, от които главница за периода 22.11.2016 г. до 30.04.2017 г. в размер на 2495,88 лева и и лихва в размер на 99,58 лева, начислена към 05.07.2017 г., и са присъдени разноски.

В касационната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното решение като постановено при нарушение на материалния закон и необоснованост. Поддържа се, че представените доказателства от Симеонов не удостоверяват по безспорен начин осигурителен стаж за периода 01.03.2004 г.-31.12.2009 г., както и добросъвестност при получаване на процесните суми. Твърди се, че разпореждане № 2113-28-1186#7/28.04.2017 г. е влязло в сила и въз основа на него е издадено последващото Разпореждане № 1019-28-165#1/05.07.2017 г., с което е определена сумата подлежаща на възстановяване. По подробно изложените доводи в касационната жалба се иска отмяна на решението и отхвърляне оспорването срещу издадения индивидуален административен акт. Претендират се разноски- юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции.

О. Д. С. не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 2 от АПК срещу съдебно решение, което подлежи на касационно обжалване и е допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

С обжалваното решение Административен съд Ямбол е отменил Решение № 1040-28-40/23.08.2017 г. на Директора на ТП на НОИ-Ямбол, с което е оставена без уважение жалбата на Д. С., от [населено място], вх. № 1012-28-204/28.07.2017 г. против Разпореждане № 1019-28-165#1/05.07.2017 г. на ръководителя по "Пенсионно осигуряване" при ТП на НОИ Ямбол по пенсионно досие № [ЕГН], с което му е разпоредено да възстанови неправилно изплатена сума за пенсия в размер на 2595,46 лева, от които главница за периода 22.11.2016 г. до 30.04.2017 г. в размер на 2495,88 лева и лихва в размер на 99,58 лева, начислена към 05.07.2017 г. Съдът е приел, че с оглед на събраните по делото доказателства Д. С. е получил добросъвестно сумите и съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 2 от КСО същите не подлежат на възстановяване. Приел е също, че административният орган не е ангажирал доказателства, че процесните суми са получени недобросъвестно от Смолев.

Решението е неправилно.

Установено е от фактическа страна, че по заявление вх. № 2113-28-1186/22.11.2016 г. подадено от Д. С. е издадено Разпореждане № 6/протокол № № 01433/14.12.2016 г. на ръководител "Пенсионното осигуряване" при ТП на НОИ-Ямбол, с което считано от 22.11.2016 г. е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст пожизнено по чл. 69б, ал. 2 КСО. Разпореждането е издадено, като съобразно данните по чл. 5, ал. 4 КСО за осигурителен стаж за периода от 01.03.2004 г. до 31.12.2007 г. е зачетен този, положен при осигурителя "Класика Фуудс" ООД - гр. Ямбол.

Видно от Констативен протокол № КВ-5-28-00252229/12.04.2017 г. при извършена проверка по разходите на държавното обществено осигуряване на осигурителя "Класика Фуудс" ООД - гр. Ямбол е установено, че Смолев има заверена осигурителна книжка от контролен орган на ТП на НОИ - Ямбол от 01.03.2004 г. до 31.12.2007 г. като лице работещо без трудово правоотношение в "Класика Фуудс" ООД - гр. Ямбол, като липсват подпис и печат на възложителя "Класика Фуудс"" ООД. Също така видно от ПП "Архимед" заверяването на осигурителната книжка е по повод Заявление с Вх. № 4004-28-694/03.11.2016 г ., което не е приключено в програмния продукт и липсват въведени данни в модул "Справки за заверен осигурителен стаж и/или доход" и Регистъра за заверения осигурителен стаж и доход в осигурителните книжки". В тази връзка при извършена проверка в информационната база на НОИ за внесени осигурителни вноски във § 080110 и § 550110 фонд " ДОО" от "Класика Фуудс" ООД - гр. Ямбол е констатирано, че за периодите 01.01.2003 г.-31.12.2003 г., 01.01.2004 г.-31.12.2004 г., 01.01.2005 г.-31.12.2005 г., 01.01.2006 г.-31.12.2006 г., 01.012007 г.-31.12.2007 г., 01.01.2008 г.-31.12.2008 г. и 01.01.2009 г.-31.12.2009 г.-няма внесени осигурителни вноски. По време на проверката управителя на "Класика Фуудс" ООД - гр. Ямбол Н. Н. е декларирал, че не познава лицата Д. С. и М. С., същите не са упражнявали трудова дейност във фирмата, нямат сключвани трудови или граждански договори с тях, съответно нямам такива декларирани в ТД на НАП, както и че не е подавал декларация Обр. 1 в НАП" и няма нищо във фирмения архив за тези лица. На тази база контролният орган при ТП на НОИ е заключил, че на лицето Смолев не следва да се зачете осигурителен стаж за периода от 01.03.2004 г. до 31.12.2009 г. вкл. (5 г. и 10м.) в качеството му на работещ без трудово правоотношение в "Класика Фуудс" ООД - гр. Ямбол.

скрито платено съдържание: 1584 думи;