ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 24 април 2020 838 уникалност: 97.5%

Правен Въпрос

Може ли да се промени видът на осигуряването на лице, без да бъде подадена декларация за това?

Фактическа Обстановка

На осигурено лице е издаден болничен лист за периода от 25.02.2018 г. до 26.03.2018 г. Лицето е самоосигуряващо се. По издадения болничен лист е изплатено обезщетение за временна неработоспособност. Впоследствие се оказва, че към момента на настъпване на неработоспособността лицето не се е осигурявало за риска „общо заболяване и майчинство“, което се установява и от по-късно направената съдебно-икономическа експертиза. Също така лицето не е подало декларация в законоустановения срок, с която да заяви промяна във вида на осигуряването. Декларация е подадена през април 2018 г. и чак след това лицето внася осигурителни вноски за вида осигуряване, който то смята, че е променило. НОИ отказва изплащането на обезщетение – поради липса на предпоставките за това. Лицето обжалва отказа на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 118 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Чл. 119 КСО

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на шестнадесети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

РОСЕН ВАСИЛЕВ

СИБИЛА СИМЕОНОВА

при секретар и с участието на прокурора Д. Б. изслуша докладваното от съдията СИБИЛА СИМЕОНОВА по адм. д. № 15069/2018

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Образувано е по касационна жалба на К. М. С., чрез адв. К. М., срещу решение № 365/30.10.2018 г., постановено по адм. д. № 331/2018 г. по описа на Административен съд - Перник, с което е отхвърлена жалбата му против решение № КПК-11/23.05.2018 г. на директора на Териториално поделение на НОИ - Перник относно потвърждаване на разпореждане № О-13-999-00-0000607975/10.04.2018 г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите. Посочените в жалбата пороци досежно погрешно установена фактическа обстановка, обусловила неправилно приложение на материалния закон по отношение на нормата на чл. 40, ал. 1 във вр. ал. 3 КСО и необоснованост на първоинстанционния съдебен акт, въвеждат касационни основания за отмяна по чл. 209, т. 3, предл. 1, 2 и 3 АПК. Иска се отмяна на процесното решение и вместо него постановяване на друго, с което да се отмени издадения административен акт, като се задължи директора на ТП на НОИ - Перник да изплати претендираното от касатора обезщетение.

Ответникът - директор на Териториално поделение на НОИ - Перник не ангажира становище по касационната жалба.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост, но неоснователност на касационната жалба. Счита, че първоинстанционният съд е изяснил фактите по делото и е направил изводи в съответствие с установената фактическа обстановка и приложимото материално право, което обосновава липсата на касационни основания за отмяна на обжалваното решение.

Върховният административен съд - шесто отделение, намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК от страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК, за която решението е неблагоприятно, срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт.

Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК, касационната жалба е неоснователна.

Предмет на контрол за законосъобразност пред първоинстанционния съд е решение № КПК-11/23.05.2018 г. на директора на Териториално поделение на НОИ - Перник, с което е отхвърлена жалба вх. № 1012-13-20 от 24.04.2018 г., подадена от Стоянов срещу разпореждане № О-13-999-00-0000607975/10.04.2018 г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите относно отказ за отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради липса на необходимите за възникване на правото 6 (шест) месеца осигуряване за риска "общо заболяване и майчинство".

След анализ на съвкупния доказателствен материал, първоинстанционният съд намира, че от данните съдържащи се в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им се установява, че на оспорващия е издаден болничен лист № Е20180348246 за периода от 25.02.2018 г. до 26.03.2018 г. от "ДКЦ I" ЕООД гр. Перник. От справка в Информационната система за електронен обмен на документи и данни на 08.03.2018 г. от осигурителя "Ропотамо - 90" ЕООД, гр. Перник постъпва Удостоверение (приложение 9 към чл. 8, ал. 1 от НПОПДОО), от което се извежда, че жалбоподателят е самоосигуряващо се лице. По издадения болничен лист № Е20180348246 е изплатено обезщетение по ведомост на 14.03.2018 г. и ведомост на 28.03.2018 г. На 05.04.2018 г. в Информационната система за електронен обмен на документи и данни от осигурителя "Ропотамо - 90" ЕООД, гр. Перник постъпва удостоверение с код "корекция" относно правото за изплащане на парично обезщетение във връзка с издадения болничен лист № Е20180348246. В раздел първи, т. 1 е отбелязано от осигурителя, че към деня на настъпване на временната неработоспособност, лицето не е осигурявано за съответния риск.

скрито платено съдържание: 955 думи;