ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

актуално 3 ноември 2020 638 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как трябва да се мотивира заповедта за уволнение, издадена на основание завършване на определената работа, за която е сключен договорът?

Фактическа Обстановка

Служител започва работа като строител. Като краен срок на договора му е определен моментът на завършване на строителния проект. Впоследствие договорът му е прекратен поради завършване на компоненти, на които възложител е била общината. Проектът обаче е имал и компоненти с друг възложител. Служителят оспорва уволнението, защото твърди, че договорът му е прекратен преди да завърши всичко, за което е бил назначен.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 90 думи;

ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІV г.о.в открито заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участието на секретаря В. С. като изслуша докладваното от съдията С. Б. гр. дело № 971 по описа за 2017 г. за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от [община] срещу решение № 1379 от 10.11.16 г. по в.гр. дело № 1335/16 г. на Окръжен съд - Варна в частта, с която е отменено решение № 2134 от 31.05.16 г. по гр. дело № 927/16 г. на Районен съд - Варна и уважени исковете за защита срещу незаконно уволнение с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 3 КТ, предявени от К. С. В..

С определение № 928 от 4.10.17 г. състав на ІV г.о.на ВКС е допуснал касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса: Следва ли да е мотивирана заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ.

В отговор на въпроса настоящият съдебен състав приема следното:

Чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ предвижда специфично основание за прекратяване на срочния трудов договор за определена работа. Основният въпрос, който може да е спорен, е определената работа, със завършването на която трудовият договор се прекратява. Това изисква още при сключване на договора тя да бъде достатъчно ясно и точно определена по обем и качество. При неяснота относно определената работа трудовият договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ подлежи на тълкуване съгласно чл. 20 ЗЗД. По конкретния въпрос касационният съд приема, че в заповедта за прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ е достатъчно да бъде посочено, че основанието е завършването на определената работа. Това основание е известно на страните още при сключване на срочния трудов договор и затова не си дължат предизвестие, нито обезщетение.

С обжалваното решение въззивният съд е приел, че заповед № 00088 от 22.12.15 г. на Кмета на Община - гр. В., с която е прекратено трудовото правоотношение на К. С. В. от длъжността „експерт „Строителство и контрол на доставките“ по проект „И.г.с. на [населено място]“, на основание чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ, е незаконосъобразна. Направен е извод, че процесната заповед не е мотивирана, тъй като по длъжностна характеристика ищецът имал множество задължения по целия проект и липсва яснота по кой от компонентите той е изпълнил задълженията си и кое е наложило прекратяване на трудовото правоотношение на приложеното основание.

скрито платено съдържание: 678 думи;