ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 636 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Трябва ли да бъде мотивиран актът на НАП за дерегистрация по ЗДДС?

Фактическа Обстановка

След два неуспешни опита да открие представител на дружество на адреса му за управление, НАП постановява акт за прекратяване на регистрацията му по ЗДДС. Дружеството обжалва акта пред съда.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 72 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на шестнадесети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Д. К. изслуша докладваното от съдията МАРИЯ РАДЕВА по адм. д. № 1488/2019

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 от ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Велико Търново срещу решение № 243/02.01.2019 г., постановено по адм. д. № 303/2018 г. по описа на Административен съд Габрово.

В касационната жалба се релевират доводи за неправилност на решението, поради допуснати нарушения на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост- касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Иска се отмяна на съдебното решение.

Ответникът по касационната жалба - "НБЦ 2017" ЕООД, представлявано от управителя Н. Ц., оспорва касационната жалба и моли за оставяне в сила на първоинстанционното решение и присъждане на разноски.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, първо отделение като взе предвид доводите на страните и извърши дължимата проверка по чл. 218 от АПК, приема от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и като такава е процесуално допустима. При разглеждането й по съществото на спора, съдът намира следното:

С оспорения пред административния съд акт за дерегистрация № 070991801353681/29.06.2018 г. орган по приходите при ТД на НАП, офис Габрово е разпоредил прекратяване регистрацията по ЗДДС на "НБЦ 2017" ЕООД, на основание чл. 176, т. 1 от ЗДДС - търговецът не е открит на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на ДОПК.

Посочено е в акта, че са извършени две посещения на декларирания адрес на управление/адрес за кореспонденция- гр. Габрово, ул. "Цанко Церковски" № 7, при които не е намерено задълженото лице, негов представител или пълномощник-, обективирани в протоколи № 0999593/19.06.2018 г. и № 0999598/29.06.2018 г. за извършени посещения на адреса. Не е спорно, че посоченият адрес е адрес на управление на дружеството и адрес за кореспонденция по чл. 8 ДОПК, че дружеството е регистрирано по ЗДДС към момента на издаване на акта. При обжалване по административен ред актът за дерегистрация е потвърден с решение № 176/12.09.2018 г. на директора на дирекция "ОДОП" при ТД на НАП Велико Търново.

скрито платено съдържание: 755 думи;