ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 март 2020 622 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Трябва ли актът за дерегистрация по ЗДДС на НАП да бъде мотивиран?

Фактическа Обстановка

НАП извършва проверка на дружество за наличие на основания за прекратяване на регистрацията му по ЗДДС. Извършени са две посещения на адреса за кореспонденция, за което са съставени протоколи. В тях е удостоверено, че на адреса за кореспонденция на дружеството не може да бъде открит нито управителят, нито упълномощено лице за контакт. Констатирано е също, че дружеството има задължение към бюджета в размер на 43 691,87 лв. С цел да се установи дали дружеството има активи, за да покрие това задължение, от него е изискано да представи документи по електронен път. Дружеството не представя поисканите документи, в резултат на което данъчните прекратяват неговата регистрация по ЗДДС. Актът за дерегистрация, издаден от НАП, е оспорен пред съда.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 52 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на първи февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

АГЛИКА АДАМОВА

при секретар и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от съдията АГЛИКА АДАМОВА по адм. д. № 13332/2015

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на "Огоста-Т" ЕООД, гр. Враца срещу решение № 396/15.10.2015 г., постановено по адм. д. № 558/2015 г. по описа на Административен съд Велико Търново /АСВТ/. С решението е отхвърлена жалбата, подадена от дружеството против акт за дерегистрация № 060991400010155/20.11.2014 г., потвърден с Решение № 298/16.7.2015 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика" гр. Велико Търново при ЦУ на НАП /ОДОП/.

Касаторът - "Огоста-Т" ЕООД чрез управителя си обжалва съдебното решение, като твърди, че то е необосновано и постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и на материалния закон. Поддържа, че първоинстанционният съд не е обсъдил доводите му за нищожност на РА. И., че до датата на акта за дерегистрация е осъществявал кореспонденция с НАП от друг адрес, на който дружеството не е търсено. Твърди, че са налице допуснати нарушения на административно-производствените правила при издаване на акта, които не са обсъдени от съда. Счита, че съдът неправилно е приел за спазени изискванията за издаване на индивидуален административен акт при оперативна самостоятелност. Поради това моли решението да бъде отменено, както и оспореният акт.

Ответникът - директор дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика" гр. Велико Търново оспорва касационна жалба.

Представителят на Върховната административна прокуратура излага доводи за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд - Осмо отделение, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания, съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК, и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от легитимирано лице в срока по чл. 211 от АПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

АСВТ е установил, че на "Огоста-Т" ЕООД е била извършена проверка за наличие на основания за прекратяване на регистрацията му по ЗДДС. Извършени са две посещения на адреса за кореспонденция, за което са съставени протоколи, съответно от 04.11.2014 г. и 12.11.2014 г. В тях е удостоверено, че на декларирания адрес за кореспонденция не може да бъде открит управителя на дружеството, както и упълномощено лице за контакт с органите по приходите.

Освен това е констатирано, че към 20.11.2014 г. дружеството има задължения към бюджета в размер на 43 691,87 лева. С цел установяване дали дружеството има активи, които биха покрили неплатените му данъчни задължения и налице ли са и задължения към трети лица, от него е изискано представяне на документи, като връчването е извършено по електронен път. Проверяваното лице не е представило изисканите му документи. При тези данни и на основание чл. 106, ал. 2, т. 2, б. "б" от ЗДДС и наличието на обстоятелството по чл. 176, т. 1, т. 4 и т. 6 от същия закон, е разпоредено да се прекрати неговата регистрация по ЗДДС.

скрито платено съдържание: 1253 думи;