АС София Област - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

актуално 11 март 2020 378 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Към кой момент трябва да се сключи трудов договор с новопостъпващ служител?

Фактическа Обстановка

При проверка на магазин инспектор от Инспекцията по труда констатира, че служител е започнал работа без да е налице сключен трудов договор с работодателя. На управителя на търговския обект е наложена глоба с наказателно постановление. Той оспорва глобата по съдебен ред.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 75 думи;

АС София Област - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Административен Съд София - Област, в заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. А.

при секретар Т. Б. и с участието на прокурора К. Х., изслуша докладваното от Л. Г. касационно административно наказателно дело № ***/****.

Производството е по реда на чл. 208 – чл. 228 от АПК, във вр. чл. 63 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - С. област срещу Решение № 69 по НАХД № 917/2010 г. от 11.11.2010 г. на Б. районен съд, ІV състав, с което е отменено изцяло като неправилно и незаконосъобразно НП № 23-2301233/16.07.2010 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - С. област, с което на А. Й. П. - Н., ЕГН: ХХХХ, от гр. Е., в качеството на управител на "Ж." ООД, на основание чл. 416, ал. 5 от КТ, във вр. с чл. 414, ал. 1 от КТ, за нарушение на чл. 61, ал. 1 от КТ й е наложено административно наказание - глоба в размер на 2 500 лв.

В касационната жалба са развити съображения за незаконосъобразност и неправилност на постановеното решение. Според касатора, неправилно и необосновано първоинстанционният съд е приел, че липсата на изричен текст в АУАН и НП, уточняващ дали административнонаказателната отговорност на управителя на ЮЛ е ангажирана като работодател или като виновно длъжностно лице, е опорочила съдържанието на НП. АНО е определил наказание глоба на управителя в качеството му на виновно длъжностно лице, предвид обстоятелството, че работодател е "Ж." ЕООД, а не А. Н. Неправилен е изводът на БРС, че правилната правна квалификация на нарушението е чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 61, ал. 1 от КТ. В случая не се спори за формата на договора, а за факта, че такъв е било необходимо да се сключи преди постъпване на работника или служителя на работа - императивно изискване на чл. 61, ал. 1 от КТ. Касаторът оспорва относимостта на цитираните в решението на първоинстанционния съд решения на АССО, касаещи спорове дали правоотношението е гражданскоправно или трудовоправно, докато в процесния случай от ответника по касация не е бил представен граждански договор, за да възникне такъв спор. Касаторът моли да бъде отменено решението и на негово място да се постанови решение в подкрепа на процесното НП.

Ответникът А. Й. П., редовно призована, се представлява от адв. П. Взема становище по жалбата и моли тя да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана и бъде потвърдено решението на първоинстанционния съд като законосъобразно, постановено при правилно прилагане на процесуалния и материален закон.

Представителят на С. Окръжна Прокуратура счита жалбата за основателна и моли решението на БРС да бъде отменено като неправилно по съображенията изложени в касационната жалба.

Административен Съд София - област, като прецени събраните по делото доказателства и наведените касационни основания прилагайки нормата на чл. 218 АПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок и от страна по делото, за която решението по делото е неблагоприятно.

Касационната жалба е ОСНОВАТЕЛНА.

Със съдебно Решение № 69 по НАХД № 917/2010 г. от 11.11.2010 г. на Б. районен съд, ІV състав, е отменено НП № 23-2301233/16.07.2010 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" – С. област, с което на А. Й. П. - Н., ЕГН: ХХХХ, от гр. Е., в качеството на управител на "Ж." ООД, на основание чл. 416, ал. 5 от КТ, във вр. с чл. 414, ал. 1 от КТ, за нарушение на чл. 61, ал. 1 от КТ й е наложено административно наказание - глоба в размер на 2 500 лв.

За да постанови решението си, първоинстанционният съд е събрал като доказателства по делото писмените доказателства, представени с преписката във връзка с наказателното постановление, както и показанията на свидетелите: 1/ П. Д. Е. - главен инспектор в Дирекция ОИТ С. - област /актосъставител/; 2/ Г. Ч. П. - служител в Д ОИТ С. област /свидетел на актосъставянето/.

Въз основа на тях, съдът е обосновал правния извод, че при издаване на обжалваното наказателно постановление са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила които са от категорията на абсолютните и не могат да бъдат санирани в хода на съдебното производство, ограничават правото на защита на жалбоподателя, поради което същото е неправилно и незаконосъобразно. На това основание съдът е отменил изцяло НП на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - С. област.

скрито платено съдържание: 1439 думи;