ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

чака актуализация 3 ноември 2020 354 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли служител да бъде задължен да изпълни нареждане на работодател, ако липсва длъжностна характеристика или правилник за вътрешния трудов ред?

Фактическа Обстановка

Шофьор отказва да изпълни нареждането да предостави ключовете от автобуса, който управлява, на лице, което не притежава категория „Д“, необходима за управлението му. Освен това е нарушил друга заповед, като е закъснял с 45 минути с паркирането на автобуса на определеното за това място. Шофьорът е уволнен, но твърди, че това е направено незаконосъобразно. По делото не са представени длъжностна характеристика и правилник за вътрешния трудов ред.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 126 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на девети декември две хиляди и десета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Ц.

ЧЛЕНОВЕ: В. Й.

А. И.

при участието на секретаря Ю. Г., разгледа докладваното от съдия Й. гр. дело № 644/2010 г.:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Община Б. срещу решение от 23.12.2009 г. по въззивно гр. д. № 742/2009 г. на Кюстендилския окръжен съд, г.о., с което е отменено решение от 23.10.2009 г. по гр. д. № 1158/2009 г. на Дупнишкия районен съд, с което са отхвърлени искове на С. Г. С. срещу жалбоподателя с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 - т. 3 КТ и вместо това е постановено друго, с което исковете са уважени, последният за сумата 1,853.40 лева и за посочен период от време и жалбоподателят е осъден да заплати на С. Г. С. деловодни разноски и на съда - разноски по делото.

Решението е допуснато до касационно обжалване с определение № 1117 от 28.10.2010 г. на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпрос, който ще бъде обсъден по-долу.

Жалбоподателят твърди, че решението е неправилно поради съществени процесуални нарушения, необоснованост на извода, че действията на ищеца не представляват нарушение на трудовите му задължения и за двата случая, за които е наложено дисциплинарното наказание, и поради неправилно приложение на материалния закон - на нормата на чл. 187, т. 7 КТ.

Ответникът в това производство С. Г. С. оспорва основателността на жалбата, претендира разноски.

По основателността на жалбата и на основание чл. 290 и сл. ГПК настоящият състав намира следното:

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че: Работодателят, чиято е доказателствената тежест, не е представил длъжностна характеристика за заеманата от ищеца длъжност, респ. правилник за вътрешния трудов ред, конкретизиращи правата и задълженията му по трудовото правоотношение и няма яснота какво е дължимото му поведение в рамките на трудовата дисциплина за осъществяване техническата профилактика на поверения му за правоуправление автобус и за хигиенизирането му (л.28). От това е направил извод, че нареждането на кмета на общината ищецът да представи ключовете на поверения му автобус на непритежаващия категория "д" за управлението му монтьор е неправомерно и неизпълнението му не представлява нарушение на трудовата дисциплина по чл. 187, т. 7 КТ, закъснението с 45 минути за паркиране на автобуса в двора, определен за местодомуването му, съгласно друга заповед, също не представлява такова нарушение, тъй като също не е извършено виновно и противоправно, а в интерес на работата. Така съдът е достигнал до извод, че като не е изпълнил двете заповеди на кмета, ищецът не е извършил нарушение на трудовата дисциплина по чл. 187, т. 7 КТ, поради което наложеното му наказание е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, което е обусловило и уважаването на другите два иска.

скрито платено съдържание: 935 думи;