ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 2 ноември 2020 1353 уникалност: 95.4%

Правен Въпрос

Може ли организация с нестопанска цел да извършва независима икономическа дейност?

Фактическа Обстановка

НАП установява данъчни задължения на организация с нестопанска цел, която периодично организира киноложки изложения. Организацията събира плащания, като сключва договори за дарения с участниците. Според данъчните обаче договорите са привидни и целят да прикрият възмездния характер на плащанията, защото участниците не биха били допуснати до събитието, ако не платят. Затова те смятат, че киноложките изложения представляват стопанска дейност – тъй като чрез тях организацията регулярно събира доходи, които значително надхвърлят разходите по организацията на събитията. Организацията обжалва акта на данъчните.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 74 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора Х. А. изслуша докладваното от съдията МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ДДОДОП) гр. София срещу решение № 7521 от 02.12.2015 г. на Административен съд София град (АССГ), постановено по адм. д. № 7594/2014 г., с което е отменен ревизионен акт (РА) № 2101308819 от 24.03.2014 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП гр. София, потвърден с решение № 1206 от 07.07.2014 г. на ДДОДОП гр. София.

Претендира се отмяна на съдебното решение като неправилно поради нарушение на материалния закон, при съществени процесуални нарушения и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът поддържа, че събирането на такси от физически лица за участия на кучета в киноложки изложения следва да се третира като дейност, имаща стопански характер, имаща за цел реализиране на регулярни приходи за доставчика, което следва от самия й възмезден характер - такси срещу участия. Оспорва извода на съда, че се касае за безвъзмездни сделки (дарения) по смисъла на чл. 225 ЗЗД, основан изцяло на заключение на вещо лице - счетоводител в нарушение на чл. 202 ГПК. Счита, че ревизираното лице извършва стопанска дейност съгласно чл. 3, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 1, ал. 3 от Търговския закон. Претендира съдът да постанови решение, с което да отмени съдебното решение и да постанови друго за потвърждаване на РА. Претендира юрисконсултско възнаграждение за две съдебни инстанции.

Ответникът Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) "Българска републиканска федерация по кинология" (БРФК), гр. София, бул. "Витоша" № 31-33, не взема становище по касационната жалба.

Участващият по делото прокурор от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд, Първо отделение, след като прецени допустимостта на касационната жалба и наведените отменителни основания, и с оглед на чл. 218 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

С оспорения РА на СНЦ БРФК при ревизия по реда на чл. 122-124 ДОПК по ЗКПО за 2012 г. и по ЗДДС за данъчни периоди от 13.06.2013 г. - 31.08.2013 г. са установени задължения за ДДС и за корпоративен данък (КД) общо в размер на 112 888.47 лв.

В хода на ревизията е установено, че лицето извършва дейност по организиране на национални и международни киноложки организации, осъществявана като нестопанска дейност в обществена полза. Към преписката са приобщени изготвени по реда на чл. 50 ДОПК протоколи от органи по приходите при отдели "Оперативни проверки" при ТД на НАП в гр. Варна, Пловдив, Велико Търново и София за периода 2012 г. и 2013 г., обсъдени на стр.7 до стр.31 от РД. Видно от същите при провеждане на киноложките изложения сдружението е събирало такси за участие на всяко от записаните в каталозите животни и такси за издаване на сертификати и за експертни оценки.

При проверка на дружеството, което води счетоводството на БРФК, е установено, че липсват заведени хронологични и аналитични счетоводни регистри на сдружението, както и месечни оборотни ведомости за 2012 г. По представени договори за дарение от български и чуждестранни лица е констатирано, че дарителите са внасяли суми в лева и евро за участие на кучета в киноложки изложения, за издаване на сертификати и за експертни оценки, които не са отразени в счетоводните регистри на лицето. Сумите са различни в зависимост от броя и вида на кучетата. Вноските са оформяни с ПКО, в които е посочено, че сумите се приемат като дарение, а от м.07.2012 г. освен ПКО са оформяни еднотипни договори за дарение. Не е воден регистър на дарителите, не са издавани фискални касови бонове от ЕКАФП. Сдружението не отчита поотделно приходите от стопанска дейност - приходи от получени такси за участия, от приходите от нестопанска дейност (напр. приходи от издадени сертификати).

При анализ на Устава на сдружението, предвиждащ същото да набира имуществото си от встъпителни и годишни вноски на членовете, от приходи от киноложки изложби, дарения, спонсорство и др. под. и разпоредбата на чл. 3, ал. 3 ЗЮЛНЦ, приходните органи са направили извод, че от гледна точка на данъчното законодателство приходите от встъпителни вноски и членски внос са приходи от нестопанска дейност и не подлежат на облагане. По отношение на всички останали постъпления е направен анализ във връзка с характера на дейността, дали мероприятието се извършва системно (по търговски начин) и дали реалираните от него приходи надхвърлят необходимите за издръжка на сдружението средства. Ревизиращият екип е заключил, че дейността на сдружението по провеждане на национални (САС) и на международни (САСIВ) киноложки изложби е свързана с предоставяне на услуги срещу възнаграждение от различни физически лица, собственици на кучета. Направен е извод, че дейността на лицето по организиране и провеждане на киноложки изложби е дейност, извършвана по стопански начин, която е свързана с предмета на дейност на сдружението и е източник на постоянен, регулярен доход. Сдружението е квалифицирано като търговец по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ - дейността се извършва по занятие, с цел печалба, цените на предоставяните услуги се формират на пазарен принцип срещу насрещна престация. Даренията са квалифицирани като привидни сделки, прикриващи продажба на право на участие в изложба. Посочените факти са квалифицирани като обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 4 ДОПК - данни за укрити приходи/доходи при липса и непредставяне на счетоводна отчетност, като воденото счетоводство не дава възможност за установяване на основата за данъчно облагане.

За да определи годишна данъчна основа за облагане по ЗКПО за 2012 г. ревизиращият екип е формирал приходната част като сбор от осчетоводените от сдружението приходи от такси за участие в изложби и сертификати, осчетоводени по сметка 7110 "Други приходи" общо в размер на 1 086 086.45 лв. и установените неотчетени приходи от електронни записвания в каталога за 18.02.2012 г. в размер на 1370 лв., общо в размер на 1 087 456.40 лв. разходната част е формирана като са взети предвид стойностите на издадените на сдружението фактури, декларирани в дневниците за продажби на доставчиците му по данни от информационната система на НАП общо в размер на 263 919.34 лв., осчетоводени разходи на сметка 6030 за амортизации в размер на 4864.31 лв., по сметка 6040 - разходи за заплати в размер на 51 680.34 лв., по сметка 6050 - разходи за осигуровки в размер в размер на 9330.74 лв., по сметка 6060 - разходи за данъци, такси и други в размер на 67.00 лв., както и други финансови разходи в размер на 1558.57 лв., или общо разходи в размер на 331 420.30 лв.

Ревизиращият екип е съобразил представените от сдружението отчет на приходите и разходите ( ОПР) и оборотна ведомост за 2012 г., както и обстоятелството, че в приобщените протоколи от проведени проверки и наблюдения не са вписани всички събрани суми, а само тази част от тях, чиято наличност е установена и обстоятелството, че не са извършвани проверки по време на всички проведени от сдружението киноложки изложения.

От общия размер на приходите от дейността от 1 087 456.40 лв. ревизиращият екип е приел, че 55 % от тях са приходи от стопанска дейност, а 45 % са приходи от нестопанска дейност, което съотношение е прието и за разходите (аналогично на издаден на лицето РА за задълженията му за 2011 г., влязъл в сила като неоспорен). От стойността на изчислените приходи от 750 344.92 лв. е приспадната стойността на разходите в размер на 228 680.01 лв. и получената разлика от 521 664.91 лв. е определена като данъчна основа за облагане по реда на чл. 122 ДОПК, респ. е изчислен размерът на КД за 2012 г. от 52 166.49 лв. и са начислени лихви в размер на 5 198.84 лв.

В частта по ЗДДС ревизиращият екип е взел предвид приходите, представляващи постъпления по договори за дарение. Размерът на постъпленията, възлизащ на 452 127.77 лв. (73 215.00 лв. лв. и 193 734 евро), са по данни от протоколи за извършени проверки от органи на ТД на НАП София и ТД на НАП Варна. Доставките са разпределени като облагаеми и освободени в съотношение 55:45. Като подлежащи на облагане с ДДС са приети доставките по договори за дарение, представляващи продажба на участия в киноложки изложби. Сдружението е регистрирано по ЗДДС на 13.06.2013 г. на основание чл. 96, ал. 1 ЗДДС по инициатива на данъчен орган. За периода м.06.2013 г. за приходи в размер на 236 969.94 лв. на основание чл. 67, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 ЗДДС е определен дължим данък от 39 494.99 лв., за м.07 2013 г. е определена данъчна основа от 58 012.01 лв., респ. данък в размер на 9 668.67 лв. и за м.08.2013 г. - данъчна основа от 16 984.83 лв. и данък от 2 830.80 лв. Общо задължения за ДДС в размер на 51 994.46 лв. и лихви за забава от 3 528.67 лв.

Приходните органи не са признали безвъзмездния характер на сключените договори за дарение като са приели, че участниците в изложбите не са ги сключили с дарствено намерение, а срещу насрещна престация - участие на кучетата им в организирани от сдружението киноложки изложби и по определен ценоразпис.

За да отмени РА административният съд е приел, че е издаден от компетентен орган, в установената форма и при спазване на процесуалните правила, но е материално незаконосъобразен. Кредитирал е приета по делото съдебно-счетоводна експертиза (ССЕ), която е установила, че сумите на даренията не са фиксирани, сдружението не извършва услуги на пазарен принцип и реализираните приходи от дарения не са приходи от стопанска дейност. Приел е за доказан безвъзмездният характер на сключените договори за дарение, които не били обект на данъчно облагане, а изводът на приходните органи в обратна насока - за направен въз основа на предположения и за недоказан.

Така постановеното решение е валидно и допустимо, но неправилно.

Законът за юридическите лица с нестопанска цел не изключва възможността за извършване на стопанска дейност от лицата, регистрирани по ЗЮЛНЦ, указание за което е нормата на чл. 3, ал. 3 ЗЮЛНЦ. Правилно решаващият съд е определил спорния по делото въпрос: "следва ли да се третира като дейност, имаща стопански характер, събирането на такси от физически лица за участие на кучета в киноложни изложения", но на същия въпрос е даден отговор при неправилно приложение на закона и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

скрито платено съдържание: 3762 думи;