ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 670 уникалност: 86.3%

Правен Въпрос

Липсата на ефективно плащане на ДДС за доставката на наличните активи при дерегистрация основание ли е да се откаже право на приспадане на данъчен кредит при повторна регистрация на лицето?

Фактическа Обстановка

Регистрацията за целите на ДДС на дружество е прекратена от НАП и с ревизионен акт му е начислен ДДС във връзка с наличните му активи към този момент. След няколко месеца дружеството се регистрира отново, като едновременно подава и опис на наличните си активи спрямо датата на повторната регистрация. Тези активи съвпадат с наличните активи при дерегистрацията на дружеството. Във връзка с тях то претендира ДДС за възстановяване, но му е отказано, защото начисленият при дерегистрацията данък не е бил ефективно внесен. За него дружеството представя споразумение за разсрочено плащане с публичния изпълнител, като задължението е обезпечено. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 40 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА

ЕМИЛ ДИМИТРОВ

при секретар и с участието на прокурора В. С. изслуша докладваното от съдията ЕМИЛИЯ ИВАНОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 160, ал. 6 от ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Дибинвест" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. "Слънчев бряг-запад", хотел "Бумеранг", представлявано от Х. С. Д. - управител, чрез адв. М. Б., срещу решение № 1664 от 20.10.2017 г., постановено по адм. д. № 1616/2017 г. по описа на Административен съд-Бургас. С атакуваното съдебно решение е отхвърлена жалбата на дружеството срещу ревизионен акт № Р-02000216006888-091-001/20.03.2017 г. издаден от органи по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с решение № 122/25.05.2017 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика" - Бургас, с който са му определени допълнителни задължения по ЗДДС в размер на 193 864.85 лв. и лихва в размер на 802.43 лв., поради отказано право на данъчен кредит.

Според касатора, решението е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано. Неправилно е разрешен основният спор между страните относно датата на дерегистрация на ревизираното лице и последствията от това, както и датата на последващата регистрация и последствията от нея. Съдът се е позовал на мотивите на други съдебни актове, относно датата на която е връчен актът за дерегистрация, поради което не обсъдил връчването му по реда на чл. 32 от ДОПК. АС-Бургас не е изложил собствени мотиви относно този факт, като недопустимо се е позовал на определение № 1473/31.08.2016 г., постановено по адм. д. № 1733/2016 г. и решение № 397/09.03.2017 г. постановено по адм. д. № 1935/2017 г. относно други правни спорове между същите страни.

Не е отчетен фактът, че дружеството има установено лице за контакти, но актът за дерегистрация не е връчен чрез него. Служителите на НАП, са посетили адреса на дружеството в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел "Бумеранг" и не са открили никого. Като се има предвид, че това е сторено през месец януари и в хотела няма служители, противоречи на всякаква житейска логика там да се търси представител на дружеството, при условие, че на органите по приходите е известено лице за контакти.

При разглеждане на спора по същество, макар да са обсъдени относими решения на СЕС, не е отчетено нарушаването на основни принципи на европейското право - на данъчен неутралитет и недопустимо ограничаване правото на приспадане на данъчен кредит.

В представени по делото писмени бележки излага подробни съображения относно твърденията си и моли решението да бъде отменено, като се постанови друго, с което оспорения ревизионен акт да бъде отменен.

Ответникът - Директорът на Дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика"-Бургас, не изразява становище по касационната жалба и не се представлява в проведеното открито съдебно заседание.

Върховна административна прокуратура, чрез своя представител намира подадената касационна жалба за процесуално допустима и частично основателна. Датата на връчване на актът за дерегистрация е установена, като постановените съдебни актове обвързват настоящият състав и въпросите свързани с правилното приложение на чл. 32 от ДОПК не следва да се обсъждат. При постановяването на първоинстанционното решение са допуснати съществени нарушени на съдопроизводствените правила, тъй като не са обсъдени всички аргументи относно приложението на практиката на СЕС, което е основание да бъде отменено решението. Предлага делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

Върховен административен съд, състав на Осмо отделение, след като прецени допустимостта на касационната жалба и наведените в нея отменителни основания, както и валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, съгласно чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и срещу акт, който подлежи на инстанционен контрол, поради което се дължи разглеждането й по същество.

Пред Административен съд - Бургас, спорен е бил въпросът относно законосъобразността на ревизионен акт № Р-02000216006888-091-001/20.03.2017 г. издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с решение № 122/22.05.2017 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" - Бургас, с който на "Дибинвест" ООД е установено допълнително задължение за ДДС в размер на 193 864.85 лв. за данъчен период м.07.2016 г., както и лихви за забава в размер на 802.43 лв. в данъчен период м.08.2016 г.

Първоинстанционният съд е приел, че оспореният ревизионен акт е издаден от компетентен орган, в законоустановената форма и при липса на допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. При преценка на неговата обоснованост и материална законосъобразност, решаващият състав е анализирал приобщените в хода на ревизията доказателства и установената въз основа на тях, от органите по приходите фактическа обстановка и е приел, че правилно е приложен материалния закон.

скрито платено съдържание: 1816 думи;