ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 371 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Възниква ли трудово правоотношение, ако не е спазена писмената форма на трудовия договор?

Фактическа Обстановка

Между дружество и лице няма сключен писмен трудов договор. Налични са: уведомление до НАП; отразяване на възникването на трудовото правоотношение в трудовата книжка на лицето; данни за възнаграждението на лицето и за внесения данък по ЗДДФЛ, налични в счетоводството на дружеството. Лицето е било уволнено дисциплинарно.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 73 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на деветнадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. С.

ЧЛЕНОВЕ: 1. М. Ф.

2. В. П.

при секретаря Ц. Н. в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр. д. № 1820 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] против решение № І-136/18.12.2015 г., постановено по гр. д. № 1202/2015 г. от състав на Окръжен съд - Бургас.

Ответникът по касационната жалба я оспорва, с писмен отговор, като в открито съдебно заседание не се явява и не изпраща представител.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 471/18.05.2016 г., постановено от състава на ВКС. Касационното обжалване е допусната по правния въпрос, следва ли да се възстанови работник на заеманата преди уволнението длъжност в случаите, в които е налице дадено от него предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение при условията на чл. 326, ал. 1 КТ, ако заповедта за дисциплинарното наказание "уволнение" бъде отменена от съда. Касационното обжалване е допуснато в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК - поради противоречие със задължителна съдебна практика - ТР № 2/23.10.2012 г. по т.д. № 2/2012 г. на ОСГК на ВКС.

По отговора на правния въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване, състава на ВКС приема следното:

Възстановяването на незаконно уволнения работник или служител на предишната му работа се извършва с постановено и влязло в сила съдебно решение. Решението на съда за уважаване на иска има за съществена последица възстановяване на трудовото правоотношение такова, каквото е било преди уволнението и то има преобразуващо действие: със сила на пресъдено нещо се възстановява прекратеното трудово правоотношение, възражда се същото трудово правоотношение съществувало между страните преди незаконното уволнение - за същата работа, трудово възнаграждение, условия на труд и т. н. Това принципно разрешение търпи изключение в практиката на съда в една специална хипотеза - при предявени искове за защита срещу незаконно уволнение по срочен трудов договор. В тези случай, когато уволнението е признато за незаконно, но междувременно - докато трае съдебния процес и преди постановяване на решението, срокът на трудовия договор е изтекъл, искът за възстановяване на работа се отхвърля. Приема се, че материалното потестативно право на възстановяване на предишната работа на незаконно уволнения работник или служител не съществува, а възстановяването на работа предпоставя трудово правоотношение, което би съществувало, ако не беше незаконното уволнение. Подобно правно действие настъпва и в хипотезата когато работник или служител е отправил предизвестие до работодателя си за прекратяване трудовия договор на основание чл. 326, ал. 1 КТ, в срока за предизвестието е бил дисциплинарно уволнен, това уволнение е признато за незаконно от съд и в хода на съдебния процес за неговата отмяна е установено, че е изтекъл срокът на предизвестието. С отмяната на дисциплинарното уволнение трудовото правоотношение се възстановява такова каквото е съществувало между страните преди уволнението, в неговата пълна идентичност, която обхваща всички права и задължения, произтичащи от трудовото правоотношение преди неговото прекратяване. В съдържанието на възстановеното трудово правоотношение се включва и упражненото от работника или служителя субективно преобразуващо трудово право едностранно да прекрати трудовия си договор, отправено до работодателя преди дисциплинарното уволнение. Трудовото правоотношение е възстановено в състояние, при което тече срок на предизвестие по чл. 326, ал. 1 КТ. Изтичането на срока, включен в предизвестието, е период от време с определена продължителност и води неизбежно до прекратяване на трудовото правоотношение. Кодексът на труда не предвижда възможност включеният в предизвестието срок да подлежи на удължаване, спиране или прекъсване и същият продължава да тече дори когато работникът или служителят ползува някакъв вид законоустановен отпуск. В разпоредбата на чл. 326, ал. 4 КТ е посочен и момента, от който започва да тече същият - от следващия ден на получаването му от работодателя, като предизвестието може да бъде оттеглено без съгласие на работодателя най-късно до получаването му от последния, след което то обвързва работника или служителя и с изтичането на срока произвежда своето действие - трудовият договор се прекратява. След отмяната на дисциплинарното уволнение, при констатиране в хода на съдебния процес, че срокът на предизвестието по чл. 326, ал. 1 КТ е изтекъл, възстановяване на работа на работника или служителя не може да бъде постановено, тъй като то предпоставя трудово правоотношение, което би съществувало, ако не беше незаконното уволнение и предявеният иск по чл. 344, ал. 2 КТ е неоснователен. Към момента на постановяване на решението не съществува материалното субективно преобразуващо право на възстановяване и със съдебно решение не може да се възстанови на предишна работа работник или служител, при отмяна на дисциплинарно уволнение, извършено в срока на отправеното предизвестие от него до работодателя за прекратяване на договора по чл. 326, ал. 1 КТ, ако междувременно е изтекъл срокът на последното.

скрито платено съдържание: 628 думи;