ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 866 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Съществен пропуск в съдържанието на ЧМР товарителница ли е, ако в полетата за вида на товара и на опаковката са посочени номерата на фактурите за продажбата на стоките?

Фактическа Обстановка

При ревизия на дружество НАП му издава ревизионен акт, с който му начислява ДДС за внасяне – поради недоказани ВОД на хранителни стоки. Според тях транспортирането на стоките до Гърция, за където ги е изнасяло българското дружество, не е осъществено. Един от аргументите на НАП е, че ЧМР товарителниците не са надлежно съставени. Вместо да бъде описан видът на товара и опаковката, в тях са посочени номерата на фактурите за продажба на стоките. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 84 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Т. М. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Делото е във фазата на втора касация.

Производството е образувано по касационна жалба на "Евроекс 1" ЕООД, ЕИК - 201513140, подадена чрез адв. Стефанов, против решение № 56/23.02.2018 г., постановено по адм. д. № 977/2017 г. по описа на Административен съд-Велико Търново. С решението е отхвърлена жалбата на дружеството против РА № Р-04001115002669-091-001/04.11.2015 г. на ТД на НАП-Велико Търново, в частта потвърдена с Решение № 29/22.01.2016 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" при ЦУ на НАП - гр. Велико Търново и същото е осъдено да заплати на Дирекция "ОДОП" Велико Търново юрисконсултско възнаграждение в размер на 17560,05 лева. В жалбата са посочени касационни оплаквания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Основно се твърди, че изводите на съда противоречат на всички събрани по делото доказателства, които не са обсъдени в тяхната съвкупност и правна стойност, съдът не преценил събраните доказателства. Иска се отмяна на решението и отмяна на РА в обжалваната му част, както и присъждане на направените разноски по делото.

Ответникът - Дирекция "ОДОП" гр. Велико Търново сочи в писмен отговор на касационната жалба доводи за нейната неоснователност, както и претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава подробно заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, преценявайки допустимостта на жалбата, правилността на първоинстанционното решение на предявените основания и след служебна проверка по чл. 218, ал. 2 АПК прие за установено следното:

Касационната жалба е допустима, тъй като е предявена от страна по делото и в срок. Разгледана по същество жалбата е основателна.

Делото за втори път се разглежда от Върховния административен съд. Първоначално състав на Административен съд - гр. В. Търново е обявил за нищожен оспорения РА. С Решение № 15358/13.12.2017 г. по адм. д. № 14372/2016 г. състав на ВАС, Осмо отделение е отменил постановеното от Административен съд-Велико Търново Решение № 365/15.11.2016 г. по адм. д. № 112/2016 г., като делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд със задължителни указания при новото разглеждане съдът да обсъди въпроса за законосъобразността на процесния ревизионен акт. При новото разглеждане на делото Административен съд - Велико Търново е отхвърлил жалбата на "Евроекс 1" ЕООД против горепосочения РА в оспорената му част, с която за данъчни периоди от 01.06.2013 г. до 31.03.2014 г. е начислен ДДС в размер на 787 339,42 лв. във връзка с недоказани вътреобщностни доставки по 223 броя фактури на обща стойност 3 936 697,09 лв., с получател "MSP Consulting" Ltd - Кипър с VIN CY10317965C, както и начислените в тази връзка лихви в размер на 127 139,15 лева. За да постанови този резултат, съдът е установил, че предмет на спора са допълнително установените задължения за ДДС във връзка с декларирани от дружеството ВОД на стоки към страна членка на ЕС - Гърция през периода 01.06.2013 г. до 31.03.2014 година. Приел е за безспорно установено, че доставчикът е регистриран по ЗДДС, а получателят е регистриран по ДДС в друга държава членка. Основен спорен въпрос по делото е бил дали стоките са транспортирани от територията на България до друга държава членка, в случая до Гърция. След анализ на приложимите правни норми, на събраните по делото писмени доказателства, на показанията, снети от свидетеля Андонов, бивш служител на жалбоподателя/, включително, обсъждайки заключенията по ССчЕ и СГЕ, съдът е обосновал извод за законосъобразно доначисляване с РА на ДДС във връзка с декларираните от дружеството 223 броя ВОД. Съдът се е мотивирал, че въпреки ангажираните от "Евроекс 1" ЕООД доказателства по делото, е останало недоказано транспортирането на стоките на територията на друга държава членка и получаването на стоките от соченият получател на доставката, за което транспортиране на стоките се твърди, че е извършено от превозвачите "Сема Логистик" ООД, "СИМ Транс" ЕООД и CONEX TRANS.

скрито платено съдържание: 1443 думи;