ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

актуално 10 април 2020 754 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се докаже трудова злополука, ако лицето не е спазило правилата за безопасност на труда?

Фактическа Обстановка

Физическо лице е наето на трудов договор на длъжност „Охранител“. На 21.01.2016 г. лицето е командировано да охранява цистерни, собственост на работодателя му. Цистерните са разположени на ЖП гара Варна. На 23.01.2016 г., докато лицето изпълнява задълженията си, служители на БДЖ докладват, че около цистерните са видели огън, предизвикан от волтова дъга. При оглед е установено, че докато се е качвало в един от вагоните по време на проверка, лицето е ударено от волтовата дъга и е починало на място. При аутопсията е установено, че лицето е починало от изгаряне на тялото, причинено от ток с високо напрежение. НОИ издава разпореждане, с което обявява злополуката за трудова, с мотива, че смъртта е настъпила във връзка с изпълнение на служебните ангажименти на лицето. Работодателят обжалва разпореждането на НОИ с мотива, че лицето не е спазило инструкциите за безопасност на труда.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 97 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на дванадесети февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА ПАПАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ:

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

СИБИЛА СИМЕОНОВА

при секретар и с участието на прокурора К. Н. изслуша докладваното от съдията СИБИЛА СИМЕОНОВА по адм. д. № **/****

Производството e по реда на глава дванадесета - чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Образувано е по касационна жалба на "Полигард" ЕООД, чрез пълномощник, против решение № 27/10.11.2016 г., постановено по адм. д. № 243/2016 г. по описа на Административен съд - гр. Русе. Посочените в жалбата пороци въвеждат касационни основания по чл. 209, т. 3, предл. 1 и 2 АПК - неправилност поради нарушение на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Иска се отмяна на процесното съдебно решение и постановяване на друго по същество на спора, с което да се отмени решение № 1040-17-24/03.06.2016 г. на директора на ТП на НОИ - гр. Русе.

Ответникът - директор на ТП на НОИ - гр. Русе не ангажира становище по касационната жалба.

Ответниците - Й. И. Д. и Д. К. Д. не изразяват становище по касационната жалба.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост, но неоснователност на касационната жалба. Намира първоинстанционното решение за правилно и законосъобразно и счита, че следва да бъде оставено в сила.

Върховният административен съд - шесто отделение, намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211, ал. 1 АПК от страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, за която решението е неблагоприятно, срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт.

Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК, касационната жалба е неоснователна.

С процесния съдебен акт, предмет на касационен контрол за законосъобразност, първоинстанционният съд отхвърля жалбата на "Полигард" ЕООД, със седалище гр. Русе, против Решение № 1040-17-24/03.06.2016 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Русе, с което е отхвърлена жалбата на дружеството и е потвърдено Разпореждане № 17/08.03.2016 г. на длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 от КСО за приемане на злополуката, станала с М. Д. К. на 23.01.2016 г. за трудова по смисъла на чл. 55, ал. 1 от КСО.

От фактическа страна, първоинстанционният съд приема за установено следното: С трудов договор № 31/27.10.2015 г. (л. 33 от преписката) М. Д. К. е назначен като охранител в "Полигард" ЕООД гр. Русе считано от 27.10.2015 г. Със Заповед за командировка № 7/20.01.2016 г. на управителя на дружеството (л. 24 от преписката) Кирилов и колегата му С. С. са командировани в гр. Варна за срок от 4 дни (от 21.01.2016 г. до 24.01.2016 г.). В заповедите за командироване не е посочена поставената задача, но според обясненията на Савов (л.л. 20 - 21 от преписката) и на управителя Драгостинов (л.л. 18 - 19 от преписката), Кирилов и Савов е следвало да охраняват вагони (цистерни) на "Булмаркет" с гориво, собственост на "Полисан" АД, които са били позиционирани на старата жп гара във Варна. Охраната следвало да се осъществява от двамата командировани служители поименно. От тях се изисквало да наблюдават композицията от служебния автомобил и да извършват обход от безопасно разстояние. На 23.01.2016 г. между 7 и 8 часа на смяна застъпил Кирилов. Около обяд обядвали със Савов в заведение, след което Савов се прибрал в хотела, в който били настанени, а Кирилов се върнал на гарата. Там бил поканен от служител на БДЖ - Й. Н. - ревизор вагони, да се стопли и да изпие чаша кафе. Кирилов заявил, че ще извърши оглед на цистерните и тогава ще отиде (виж обяснения на Недев на л. 22 от преписката). Тогава било съобщено, че е видяна от служители на БДЖ волтова дъга между контактната мрежа и цистерните. Произшествието било разследвано от служители на БДЖ като за резултатите от това разследване бил съставен Окончателен доклад № 12 от заседание на РРК - Г. Оряховица, проведено на 08.02.2016 г. за събитие, реализирано на 23.01.2016 г. - 13:19 в гара Варна (рег. № 91/16) - л. 23 от преписката). Според отразеното в този доклад в 13:19 часа на 23.01.2016 г. напрежението в извод Варна разпределителна изключва и в 13:20 часа задържа нормално. Последвало уведомяване от ръководител движение, че е чут гръм и се вижда огън от цистерни на 6-ти коловоз, които са собственост на "Булмаркет". Изпратено е второ лице за оглед, което докладва, че М. Д. К. се качвал на 12-я вагон, при което бил ударен от волтова дъга и почива на място. В изготвената медицинска експертиза на труп № 18/16 (л.л. 25 - 27 от преписката) като причина за смъртта на М. Д. К. се посочва електрическо изгаряне на цялото тяло от ток с високо напрежение (волтова дъга).

скрито платено съдържание: 1428 думи;