ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 390 уникалност: 94.5%

Правен Въпрос

Към кой момент се приема, че работодател е поискал обяснения от служител – от момента на получаване на нотариалната покана, или от момента на нейното изпращане?

Фактическа Обстановка

След като е възстановен на работа от съда, служител се явява лично при работодателя си. От своя страна, той го информира, че трябва да се яви на следващия ден – 09.04.2013 г., за да заеме длъжността, на която е възстановен. След като служителят не се явява на работа, на същия ден (09.04.2013 г.) работодателят изпраща нотариална покана до него – с искане за обяснение защо не се явява на работа. Нотариалната покана стига до служителя на 19.04.2013 г. На 25.05.2013 г. на служителя е връчена заповед за дисциплинарно уволнение поради неявяване на работа в продължение на 2 последователни дни.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 58 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на шести април, две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Марио Първанов

ЧЛЕНОВЕ:

Маргарита Георгиева

Ерик Василев

при секретаря Аврора Караджова изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 5917/2015 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място], подадена от пълномощника му адвокат К. М., срещу въззивно решение № 6091 от 24.08.2015 г. по гр. д. № 3505/2014 г. на Софийския градски съд, с което е потвърдено решение от 02.12.2013 г. по гр. д. № 31483/2013 г. на Софийския районен съд. С първоинстанционното решение са уважени исковете на Л. К. Ч. срещу [фирма] с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ. Въззивният съд е приел, че заповедта за дисциплинарно уволнение на ищеца е издадена в нарушение на императивната норма на чл. 193, ал. 1 КТ. На 08.04.2013 г. ищецът се е явил в ответното дружество в срока по чл. 345, ал. 1 КТ около 16.00-16.30 ч. Бил е допуснат до работа от работодателя на посочената дата и е уведомен от последния, че трябва да се яви на следващия ден - 09.04.2013 г. в 11 ч., за да започне да изпълнява ефективно трудовите си задължения. На датата, на която ищецът е следвало да започне да изпълнява трудовите си задължения - 09.04.2013 г., от работодателя е изпратена нотариална покана с рег. № 11550 по описа на нотариус И. Л., с която ищецът се уведомява, че следва да се яви на работа на 09.04.2013 г. в 11 ч., като в случай, че не желае да се явява на работа - да даде писмени обяснения в тридневен срок за неявяването му на работа по реда на чл. 193 КТ. Други искания за обяснения от ищеца по реда на чл. 193 от КТ, извън посочената нотариална покана, не са изисквани преди издаване на процесната заповед за уволнение. Ето защо в случая има допуснато от работодателя нарушение на императивната норма на чл. 193, ал. 1 КТ. Посочената правна норма изисква след извършване на нарушението на трудовата дисциплина, работодателят да изиска обяснения от работника или служителя във връзка с това нарушение, като с оглед тези обяснения следва да бъдат оценени и всички релевантни доказателства и едва тогава да бъде наложено дисциплинарното наказание. Към деня, в който работодателят е отправил искането си за обяснения до ищеца с нотариална покана, той не е извършил нарушението на трудовата дисциплина, за което е ангажирана дисциплинарната му отговорност, а именно - това по чл. 190, ал. 1, т. 2 КТ- неявяване на работа в два последователни дни. След 09.04.2013 г. ищецът е извършил нарушението на трудовата дисциплина по чл. 190, ал. 1, т. 2 КТ, но за това нарушение не са изискани обяснения по реда на чл. 193, ал. 1 КТ. Поради това и на формално основание в съответствие с разпоредбата на чл. 193, ал. 2 КТ процесната заповед за дисциплинарно уволнение е незаконна

скрито платено съдържание: 958 думи;