ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 364 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Какви са критериите за определяне на структурата и длъжността, спрямо които работодателят трябва да осъществи подбора между своите служители при съкращаване на щата?

Фактическа Обстановка

Служителка работи в районно управление на МВР на длъжност „системен оператор“. В управлението правят подбор и служителката е уволнена. Тя иска отмяна на заповедта за уволнение и претендира обезщетения, аргументирайки се, че подборът е трябвало да бъде извършен спрямо всички служители, заемащи длъжността „системен оператор“ в областната дирекция на МВР, а не само по отношение на лицата, които работят в съответното районно управление.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 86 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховен касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на тринадесети октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ц. Г.

ЧЛЕНОВЕ: И. П.

М. Р.

при участието на секретаря А. Б.

като изслуша докладваното от съдия П. гр. д. № 1763 по описа за 2015 г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е с правно основание чл. 290 от ГПК.

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от Областна дирекция на МВР [населено място], представляван от директора Н., чрез процесуалния представител юрисконсулт Ж. против въззивно решение № 2 от 8.01.2015 г. по в.гр. д. № 272 по описа за 2014 г. на Окръжен съд Търговище, с което е отменено решение № 198 от 14.10.14 г. по гр. д. № 522/14 г. на Поповски районен съд и вместо това е постановено друго, с което са уважени предявените искове с правно основание чл. 344, ал. 1 т. 1, 2 и 3 от КТ, като е отменена заповед № З-757 от 3.06.2014 г. на директора на ОД на МВР Т., с която е прекратено трудовото правоотношение на З. П. К. на основание чл. 328, ал. 1 т. 2 от КТ, възстановена е на заеманата длъжност и е осъдено ОД МВР да й заплати обезщетение за оставане без работа в размер на 4 086.78лв., ведно със законната лихва, извършено е прихващане със сумата от 2 745.80 лв., изплатени на основание чл. 220, ал. 2 и чл. 222, ал. 1 от КТ и са присъдени разноски.

Искането на касатора е за отмяна на въззивния акт и постановяване на нов с отхвърляне на предявените искове.

Претендира направените по делото разноски за всички инстанции, включително и юрисконсулско възнаграждение. С определение № 574 от 21.05.2015 г. е допуснато касационно обжалване, на основание чл. 280, ал. 1 т. 1 от ГПК, поради констатирано противоречие с постановения решения № 306 от 9.10.2013 г. по гр. д. № 1851/13 г. на ІV г.о., № 290 от 11.07.2012 г. по гр. д. № 882/11 г. на ІV г.о., № 329 от 13.07.2011 г. по гр. д. № 1073/10 г. на ІV г.о. по въпросите: При съкращаване на щатни бройки от едно структурно звено, следва ли подборът по чл. 329 от КТ да се извърши само между служители от това звено, ако то не притежава качеството работодател и в този смисъл кой следва да е водещия критерии за преценката дали едно звено в системата на областна дирекция е с относителна самостоятелност по смисъла на КТ за целите на подбора? Длъжен ли е работодателят да включи в подбора всички служители в дирекцията, работещи на длъжност, от която се съкращава бройката или следва да се включват само тези, изпълняващи длъжността от съответното структурно звено на дирекцията, в което се извършва съкращението?В съдебно заседание страните не се явяват и не се представляват.

Върховен касационен съд, състав на ІІІ г.о., след като обсъди направеното искане и доказателствата по делото по въпросът, във връзка, с който е допуснато касационно обжалване, намира следното:

Съгласно трайно установената практика - при съкращаване в щата работодателят следва да извърши подбор като съпостави квалификацията и уменията за изпълнение на работата на работниците или служителите, които изпълняват идентични трудови функции, така че да останат на работа тези, които са с по-висока квалификация и работят по-добре. Този подбор следва да бъде извършен в рамките на обособената структура, в която се извършва съкращаването в щата. Преценката дали една структура е обособена, се прави след като се съобразят нейната териториална обособеност, финансово- икономическа, организационно- управленска /дали е самостоятелна организационна единица със свое ръководство в управленската йерархия/ и функционнална /осъществява ли относително обособена дейност от общата дейност на предприятието със своя специфика при организацията на начина на работа/ характеристики. При наличие на отделни обособени структура в рамките на общото предприятие на работодателя, определящо е не наименованието на конкретната длъжност, а съответните трудови функции, които се изпълняват. При еднакви наименования на длъжностна, но осъществявани различни трудови функции в рамките на отделна обособена структура в рамките на общото предприятие на работодателя, подборът следва да се извърши в рамките на съответната структура. Имайки пред вид така дадения отговор на поставения въпрос, настоящият съдебен състав намира постановения въззивен акт да неправилен.

скрито платено съдържание: 994 думи;