ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 март 2020 715 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Дължи ли се корпоративен данък върху възнаградителната лихва по заем през целия погасителен период, когато тази лихва е уговорено да бъде платена с последната погасителна вноска?

Фактическа Обстановка

По силата на договор за заем от 01.09.2009 г., Дружество предоставя заем на управителя и едноличен собственик. Съобразно договора, дължимите лихви са в размер на 2% върху усвоената сума. В хода на извършена данъчна ревизия за периода 2011 – 2015 г. НАП установява, че в рамките на ревизирания период лихви не са начислявани и заплащани. При извършената ревизия за всеки от ревизираните годишни периоди НАП увеличава финансовия резултат на дружеството по ЗКПО със сумата на изчислените лихви по заема, в размер на 2% годишно, върху усвоената сума като приход. В резултат на това с ревизионен акт се начислява допълнително корпоративен данък за ревизирания период. Ревизираното лице оспорва акта, като посочва, че в ревизирания период лихвите не са дължими – т.е. няма събитие, което да поражда приход, следователно не се пораждат задължения за корпоративен данък.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 106 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Л. К. изслуша докладваното от съдията СВИЛЕНА ПРОДАНОВА по адм. д. № 11384/2018

Производството е по чл. 160, ал. 6 ДОПК и чл. 208 и сл. АПК.

Касаторът "ВЕЦ-Консулт" ЕООД обжалва решение № 1643/16.07.2018 г. по адм. д. № 175/2018 г. по описа на Административен съд Пловдив. Поддържа и развива касационни оплаквания за необоснованост, нарушения на материалния и процесуалния закон, представляващи касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Подробни съображения излага в жалбата, в писмени бележки и становище по съществото на спора. Моли за отмяна на обжалваното решение и за отмяна на потвърдения с него ревизионен акт. Претендира присъждане на разноски в съдебното производство.

Ответникът по касационната жалба - Директор на Дирекция "ОДОП" /ДД "ОДОП"/ Пловдив при ЦУ на НАП - в писмено становище, подадено от юрск. Григорова, моли решението като правилно да бъде оставено в сила и да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1770 лв.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, осмо отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и изложените в нея отменителни основания по чл. 218 АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение административният съд е отхвърлил жалбата на "ВЕЦ-"Консулт" ЕООД против РА № Р-16001617001355-091-001/31.10.2017 г., издаден от органи по приходите при ДД на НАП Пловдив, обжалван по административен ред и потвърден с решение № 762/28.12.2017 г. на директора на дирекция "ОДОП" Пловдив при ЦУ на НАП, с който на дружеството е установен допълнително корпоративен данък за периоди 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. съответно в размери от 9393,12 лв., 10054,40 лв., 5707,63 лв., 6717,72 лв. и 9539,84 лв., ведно с прилежащи и лихви и лихви по авансови вноски за КД за 2012 г.

скрито платено съдържание: 757 думи;