ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 11 март 2020 810 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Трябва ли да се направи корекция на приспаднат ДДС при бракуване на печатни изделия с изтекъл срок на годност, за които е ползван данъчен кредит?

Фактическа Обстановка

Разпространител изкупува от издател вестници, за която покупка приспада данъчен кредит. В хода на ревизия на разпространителя НАП установява, че липсват вестници на голяма стойност. Ревизираното дружество твърди, че вестниците са бракувани заради изтекъл срок на годност и именно затова не е била необходима корекция на ДДС. Представени са месечни кантарни бележки за бракуваните стоки, както и протоколи за обезценка на наличните стоки, фирмен стандарт за допустимия брак и др. На дружеството е издаден ревизионен акт, с който му е начислен данък в размер на ползвания данъчен кредит за липсващите изделия. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 75 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от съдията БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6, във вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на Директора на дирекция "ОДОП" - София срещу Решение № 4637/07.07.2014 г., постановено по адм. д. № 9983/2012 г. по описа на Административен съд - София град, с което е отменен Ревизионен акт /РА/ № 2101108079/12.01.2012 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - София, потвърден с Решение № 1972/13.08.2012 г. на Директора на Директора на Дирекция "ОУИ" - София при ЦУ на НАП.

Касаторът поддържа, че атакуваният съдебен акт е неправилен като постановен при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон. Счита, че изводите на съда не се подкрепят от ангажираните и необосновано кредитирани доказателства. Намира, че нормата на чл. 80, ал. 2, т. 5 ЗДДС е неприложима при липсата на срок за годност на печатните изделия, определен в нормативен акт. В тези насоки излага подробни аргументи в жалбата и претендира отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго, с което предявената жалба бъде отхвърлена, ведно с присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по касационната жалба - "Семир - периодичен печат" ЕООД, гр. София, чрез процесуален представител, с писмено становище и чрез процесуални представители в о.с.з. оспорва нейната основателност и претендира присъждане на осъществените в касационното производство разноски.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Настоящият състав на Върховния административен съд, Първо отделение, за да се произнесе, съобрази следното:

Касационната жалба е депозирана срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, от активнопроцесуално легитимирано лице, при наличие на правен интерес и в рамките на законоустановения 14-дневен преклузивен срок, поради което е допустима и подлежи на разглеждане по същество.

Предмет на производството пред Административен съд - София град е законосъобразността и обосноваността на Ревизионен акт /РА/ № 2101108079/12.01.2012 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - София, потвърден с Решение № 1972/13.08.2012 г. на Директора на Директора на Дирекция "ОУИ" - София при ЦУ на НАП, с който за "Семир - периодичен печат" ЕООД на основание чл. 79, ал. 3 ЗДДС е определено допълнително данъчно задължение за ДДС в размер на 207 050,61 лв. и лихви за забава, възлизащи на сумата от 65 733,76 лв.

За да се произнесе по основателността на предявената жалба първоинстанционният съд е приел от фактическа и правна страна следното: В хода на ревизионното производство е установено, че съобразно вписванията в представените годишни оборотни ведомости за 2007, 2008, 2009, 2010, м. 01. и представената хронология на сметка 304 "Стоки" към края на м. 02.2011 г. не е установено местонахождението на печатни изделия на стойност 1 296 715.46 лв. В резултат на тази констатация приходните органи са приели, че стоките са липсващи и на основание чл. 79, ал. 3 от ЗДДС ревизираното лице дължи за тях ДДС в размер на приспаднатия данъчен кредит. С възражението срещу РД дружеството е представило протоколи за обезценка на наличните стоки и коригиращи финансови отчети, месечни кантарни бележки за " бракувани печатни изделия", издадени от "Евро мениджмънт консулт" ООД и протоколи за оценка на материални запаси. След анализ на ангажираните доказателства, органът по приходите, издал РА, е приел, че стоките са бракувани и върху стойността им съобразно съставените за всеки месец протоколи за оценка на материални запаси ревизираното лице дължи ДДС в установения размер на основание чл. 79, ал. 3 ЗДДС.

скрито платено съдържание: 1040 думи;