ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 3 ноември 2020 587 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Служителят или работодателят трябва да докаже, че решението на ТЕЛК или НЕЛК за установяване на причината за увреждането е обжалвано?

Фактическа Обстановка

На служителка в предприятие е причинена вибрационна болест, породена от условията на труд. Болестта на служителката води до 40% трайна неработоспособност. Тя претендира 10 000 лв. обезщетение за причинените ѝ болки и страдания. Заболяването ѝ е удостоверено с решение на ТЕЛК, като няма данни то да е обжалвано от работодателя.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 86 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на тринадесети април две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. Б.

ЧЛЕНОВЕ: М. П.

Б. И.

при участието на секретаря Р. П. като разгледа докладваното от съдията Б. Б. гр. д. № 1761 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационното обжалване на решението на Пернишкия окръжен съд от 25.05.2009 г. по гр. д. № 214/2009, с което е потвърдено решението на Пернишкия районен съд от 20.12.2008 г. по гр. д. № 3223/2008, с което е уважен до размера на 10.000 лева предявеният иск по чл. 200 КТ. Обжалването е допуснато поради значението на процесуалноправния въпрос за тежестта на доказването на причинната връзка между увреждането и условията на труд с влязло в сила решение на ТЕЛК или НЕЛК.

По поставения правен въпрос Върховният касационен съд намира, че по иск за обезщетение за вреди от трудова злополука или професионално заболяване по чл. 200 КТ в тежест на работника е да докаже причинната връзка между увреждането и условията на труд с влязло в сила решение на ТЕЛК или НЕЛК. Не е необходимо обаче върху експертното решение да има отбелязване от органа, който го е издал, че решението е влязло в сила и на коя дата. Работодателят, който оспорва обстоятелството, че решението е влязло в сила трябва да представи доказателства, че го е обжалвал и подадената жалба се разглежда от горестоящия административен или съдебен орган.

скрито платено съдържание: 351 думи;